Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u ulici Sime Lozanića

Datum objave: 06.06.2023. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 29.05.2023.

Ha osnovu člana 18. stav 1. tačka 1) podtačka 8, člana 39. stav 2. tačka 13) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnnk Republike Srpske", br. 97/16, 36/19 n 61/21), člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske", 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 12. Odluke o uređenju prostora i građevnnskom zemljšptu („Službeni glasnnk opštine Teslić", 6r. 7/14,2/17 i 4/18) i člana 15. i 36. Statuta opštine Teslić", broj 4/17), Skušptnna opštnne Teslić. na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 29.5.2023. godine, donijela je

 

ODLUKU

o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u ulici Sime Lozanića

 

I          

Opština Teslić izvršiće prodaju gradskog građevinskog zemljišta u svrhu oblikovanja građevinske parcele i to:

-k.p. broj 1336/4, površine 498 m , upisana u List nepokretnosti broj 1395 KO Teslić Grad i Zemljišnoknjižni uložak broj 2266 KO Teslić Grad.

Prema sprovedbenom dokumentu prostornog uređenja Regulacionom planu Komunalno - radna zona 2 („Službeni glasnik opštine Teslić", broj 5/12) katastarska parcela označena kao k.p. broj 1336/4 KO Teslić Grad zajedno sa dijelom parcele označene kao k.p. broj 1337/4 KO Teslić Grad ulazi u sastav planirane građevinske parcele označene brojem 11 planirane za poslovne objekte.

 

II         

Prodaja gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I izvršiće se putem neposredne pogodbe, po osnovu ugovora o prodaji koji će Opština Teslić zaključiti sa Stankom (Stojana) Stankovićem, vlasnikom parcele označene kao k.p. 1337/4, koja zajedno sa parcelom označenom kao k.p. broj 1336/4 u vlasništvu Opštine Teslić ulazi u sastav iste građevinske parcele označene brojem 11.

Prodajna cijena, čiju visinu je utvrdio vještak građevinsko - arhitektonske struke, iznosi 30,00 KM po 1 m2, odnosno ukupno 14.940,00 KM.

Prodajnu cijenu kupac je dužan platiti u roku od 15 dana po zaključivanju ugovora.

Kupac stupa u posjed kupljenog gradskog građevinskog zemljišta u roku od tri dana po isplati prodajne cijene.

 

III       

Ugovor o prodaji gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ove odluke, u ime Opštine Teslić kao prodavca potpisaće načelnik opštine Teslić, nakon pribavljenog mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora od strane Pravobranilaštva RS - Sjedište zamjenika Doboj.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji snosi kupac.

 

IV        

Opština Teslić je saglasna da se kupac, na osnovu ugovora o prodaji predmetnog gradskog građevinskog zemljišta i dokaza o isplati prodajne cijene, uknjiži u javnim evidencijama RUGIPP-a kao nosilac prava posjeda i prava svojine.

 

V         

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić".

Broj: 01 -022-40/23       PREDSJEDNIK SO

Datum: 29.5.2023. godine         Savo Kasapović s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: