Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup garažnih mjesta i garaža, Doboj

Datum objave: 07.06.2023. 10:26 / Izvor: Glas Srpske, 07.06.2023.

REPUBLIКA SRPSКA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIК

DOBOj

 

Broj: 02-022-2-962 /23

Doboj, 31.05.2023. godine

 

Na osnbvu člana 4. Odluke o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno koriš-ćenje zemljišta, javnih površina, poslovnih prostora i garaža („Sl. glasnik opštine Doboj", broj broj 6/08,2/10,7/10 i 6/16) i člana 60. i 77. Statuta grada Doboj ("Sl. glasnik grada Doboj", broj 1/17), gradonačelnik grada Doboj, o b j a v lj u j e

 

OGLAS

za davanje u zakup garažnih mjesta i garaža

 

I              Predmet zakupa:

a) Garaže:

garaža br.ZZ, površine 11,00 m2, u ulici Кralja Petra Prvog, koja se nalazi u I zoni, garaža br.62, površine 12,00 m2, u ulici Nemanjinoj, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni, garaža br.62A, površine 1?,00 m2, u ulici Nemanjinoj, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni, garaža br.62B, površine 12,00 m2, u ulici Nemanjinoj, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni, garaža br.197, površine 12,00 m2, u ulici Ćuprijskoj broj 2-22, ispod zgrade, koja se nalazi u [zoni garaža br.216, površine 12,00 m2, u ulici Svetog save, koja se nalazi u I zoni,

II             Način davanja u zakup

Nekretnine koje su predmet druge licitacije daće se u zakup putem usmenog javnog nadmetanja nakon čega će se sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti ugovor o zakupu. Ugovor se zaključuje nakon podnijetog zahtjeva zakupca na određeno vrijeme odnosno do pro-daje garaža, odnosno garažnog mjesta ukoliko zakupac bude uredno izmirivao svoje obaveze po osnovu zakupa.

III            Početna cijena:

Početna licitaciona cijena za garažna mjesta i garaže iznosi 1,00 КM po 1 m2, odnosno početna cijena zakupa iznosi:

za garažu br. 33 11,00 КM

za garažu br. 62 12,00 КM

za garažu br. 62A             12,00 КM

za garažu br. 62B               12,00 КM

-              za garažu br. 197      12,00 КM

-              za garažu br.216 12,00 КM

Pored izlicitiranog iznosa zakupnine zakupac je u obavezi da plađa porez na dodatu vrijednost, komunalnu naknadu te troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade.

IV           Visina kaucije:

Visina kaucije zaučešđe na drugoj licitaciji po svakoj prijavi iznosi 50,00 КM. Odabranim ponuđačima kaucija đe biti uračunata u iznos zakupnine, ukoliko ponuđači odustanu posle završene licitacije kaucija neđe biti vrađena a ponuđačima koji ponude niži iznos na ime zakupnine od najvišeg ponuđenog iznosa kaucija đe biti vraćena. Кaucija na ime učešća uplaćuje se na blagajni u zgradi Administrativne službe grada Doboja.ulica Cara Dušana br.79A.

V             Način i uslovi plaćanja zakupnine

Zakupac zakupninu plaća do 20-og u mjesecu za tekući mjesec žiradco ili na blagajni grada.

VI           Vrijeme i način predaje u posjed

Nekretnine će se predati u posjed zakupca u roku od 15 dana po okončanju postupka druge licitacije.

Ukoliko po isteku roka od 15 dana nakon održane licitacije ne bude podnijet zahtjev za zaključenje ugovora licitacija se ponavlja.

VII          Rok za prijavu

Prijave za učešće na drugoj licitaciji sa dokazom o uplati kaucije se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja putem pošte ili predajom na pisarnici na adresu: Grad Doboj, ul.Hilandarska br.1, i to u zatvorenim kovertama sa naznakom «Prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup garažnog mjesta, odnosno garaža« - ne otvaraj, uz naznaku na koje garažno mjesto, odnosno garažu, se odnosi prijava.

Ponuđač u prijavi pored naznake garažnog mjesta, odnosno garaže, mora navesti svoj naziv (odnosno ime i prezime za fizička lica), adresu i broj telefona te JIB ili IB (odnosno jedinistveni matični broj i broj lične karte za fizička lica).

VIII         Vrijeme i način razglelanja nekretnine:

Garažna mjesta i garaže se mogu razgledati svakog radnog dana u vremenu od 11-13 časova u pr-sustvu radniКa JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada" Doboj.

IX            Uslovi za razmatranje ponuda:

Da bi se prijave mogle razmatrati po raspisanoj drugoj licitaciji potrebno je da za svako garažno mjesto i garažu pristignu najmanje dve prijave sa priloženim dokazom o uplati kaucije na ime učešća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

X Vrijeme licitacije

Javna licitacija će se obaviti dana: 22.06.2023. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama zgrade Administrativne službe grada Doboja, sala u ulici Cara Dušana broj 79A, I sprat, od strane Кomisije imenovane Rješenjem gradonačelnika Grada.

 

GRADONAČELNIК

Boris Jerinić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: