Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovnog prostora u Brčkom

Datum objave: 08.02.2017. 09:10 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2017.

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 96 0 I 010338 09 I

Dana,06.02.2017.godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Addiko Bank a.d. Banja Luka (ranije:Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka), zastupanog po punomoćniku Simikić Milenku, advokatu iz Brčkog, protiv izvršenika Preduzeće za inženjering, usluge i trgovinu „Italprojekt“ d.o.o. Brčko, ul. Bulevar mira bb. i Maksimović Mare iz Brčkog, ul. Braće Ćuskića 21. radi naplate duga u iznosu od 10.955,59 KM, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, na ročištu dana 06.02.2017. godine, na prijedlog tražioca izvršenja, na osnovu člana 72. stav (1) Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta BiH, donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta BiH od 14.11.2016.godine, tržišna vrijednost nekretnine: poslovnog prostora površine od 17m2 u poslovnom objektu broj V, vlasništvo izvršenika “Italproject” d.o.o. Brčko sa 1/1 upisanog u zk.ul.br. 2994 E,  poduložak br. 3109, na zemljištu označenom kao  k.č. 375/2 PG-E 115 k.o. Dubrave i prava građenja izvršenika „Italproject“ d.o.o. Brčko udio:8/1000 na zemljištu upisanom u zk.ul.br. 2994,označenom kao  k.č. 375/2 PG k.o. Dubrave-privremeni registar u vrijednosti od: 18.882,86 KM, (osamnaesthiljadaosamstotinaosamdesetdvijekonvertibilnemarakeiosamdesetšestpfeninga).

 

 

II

Sud će, na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen  najkasnije 8 dana prije ročišta  za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovo utvrditi vrijednost imovine, navedene u tački I ovog Zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od jedne trećine od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti od dana podnošenja prijedloga.

 

 

III

Izvršeniku “Italproject” d.o.o. Brčko se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I. ovog Zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

IV

Određuje se ročište za drugu prodaju  nekretnina izvršenika iz tačke I ovog zaključka koje će se održati javnim nadmetanjem dana  03.04.2017.godine u 10,45  sati U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

 

 

V

Predmetne nekretnine mogu se pogledati na licu mjesta u Brčkom, Dubrave,Hala br.V , svakog radnog dana  u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, a na dan zakazane prodaje, najkasnije dva sata prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenim nekretninama je upisana hipoteka u korist tražioca izvršenja  Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka dana 16.06.2005.godine i  nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

 

VI

Na drugom ročištu za prodaju nekretnina iz tačke I ovog zaključka, predmetna nekretnina izvršenika ne može se prodati ispod 1/2 te vrijednosti.

Stranke i lica, koja se namiruju u postupku, mogu se sporazumjeti da se predmetna nepokretna imovina izvršenika može prodati javnim nadmetanjem i za cijenu nižu od ½, ali ne ispod 1/3 vrijednosti.

 

 

VII

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti udjela izvršenika odnosno 1.888,28 KM, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

 

VIII

Kupac je dužan položiti, u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem, u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja cijene, prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Iz položenog učešća (uloga) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

 

IX

Ovaj Zaključak o prodaji objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a u sredstvima javnog informisanja o trošku tražioca izvršenja.

 

 X

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja,izvrsenicima, punomoćnicima,  IT službi,na oglasnu tablu suda.

           

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog zaključka nije posebna žalba.

 

SUDIJA

Fuad Zlatić    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: