Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora (kuhinje) u zgradi opštine Brod

Datum objave: 14.02.2017. 08:16 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2017.

Broj:05-374-6/17

Datum: 06.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 26. Odluke o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac raspolaganja opština Brod („Sl. glasnik opštine Brod", broj: 4/16) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Brod, raspisuje:

 

PONOVLjENI JAVNI OGLAS

o dodjeli u zakup poslovnog prostora (kuhinje) u zgradi opštine Brod, putem

neposredne pogodbe

 I PREDMET I NAČIN DODJELE

1. Predmet dodjele

Predmet dodjele je zakup poslovnog prostora (kuhinje) površine 42,00m2, koji se nalazi u suterenu zgrade opštine Brod, na zemljištu označenom kao k.p. 1295 upisane u List nepokretnosti broj: 2303 KO Brod, kojoj odgovara gruntovna parcela broj: 1/408 upisana u ZK izvadak, broj: 1296 KO SP Brod.

Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

2. Način dodjele

Dodjela u zakup poslovnog prostora vrši se putem neposredne pogodbe.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja polože kauciju (10% od početne cijene zakupa poslovnog prostora za godinu dana) i koji su izmirili sve finansijske obaveze prema budžetu opštine Brod.

 

III POČETNA CIJENA ZAKUPA I NAČIN POLAGANjA KAUCIJE

Početna cijena zakupa poslovnog prostora u prvoj zoni u skladu sa članom 30. stav 2. Odluke o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac raspolaganja opština Brod („Sl. glasnik opštine Brod", broj: 4/16) iznosi 8,00 KM/ m2 bez PDV-a, odnosno 9,36 KM/ m2 sa PDV-om.

U skladu sa članom 30. stav 9 i 12  Odluke o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac raspolaganja opština Brod („Sl. glasnik opštine Brod", broj: 4/16) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju je imenovalo stručnu Komisiju za procjenu stepena oštećenja poslovnog prostora, koja ja utvrdila da je navedeni prostor 52% oštećen. Shodno tome, početna cijena zakupa se umanjuje za 75% tako da iznosi 2,00 KM/m2 bez PDV-a, odnosno 2,34 KM/m2 sa PDV-om ili 84,00KM za mjesec dana zakupa bez PDV-a, odnosno 98,28KM sa PDV-om.

Za učešće u postupku javnog oglašavanja, učesnik je dužan uplatiti kauciju koja iznosi 10% od početne cijene zakupa za godinu dana, odnosno 117,34 KM koja se uračunava u zakupninu za prvi, odnosno drugi mjesec zakupa.

Kaucija se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora budžeta opštine Brod, bez vrste prihoda, opština 010, otvoren kod:

- Razvojne banke 562-005-000-0000-7622

- Nove banke 555-008-015-20463-50.

 

IV SADRŽAJ PONUDE

Pismena ponuda obavezno sadrži:

- za fizička lica: ime, ime oca, prezime, JMBG, adresu stanovanja i kontakt telefon i

- za pravna lica: puni naziv pravnog lica, JIB/PIB, ovlaštenog zastupnika pravnog lica, sjedište pravnog lica i kontakt telefon,

- iznos zakupnine koju ponuđač nudi po m2 bez PDV-a.

 

Uz pismenu prijavu učesnik - fizičko lice, obavezan je priložiti:

- uvjerenje o izmirenim finansijskim obavezama prema budžetu opštine Brod (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o uplaćenoj kauciji,

- kopiju lične karte,

- kopiju tekućeg računa.

Uz pismenu prijavu učesnik - pravno lice, obavezan je priložiti:

- fotokopiju rješenja o obavljanju djelatnosti,

- fotokopiju potvrde o JIB/PIB,

- uvjerenje o izmirenim finansijskim obavezama prema budžetu opštine Brod (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o uplaćenoj kauciji,

- kopiju lične karte vlasnika/odgovornog lica u pravnom licu,

- kopiju tekućeg računa pravnog lica.

 

V USLOVI ZAKUPA

Poslovni prostor se daje u zakup na 5 (pet) godina od dana uvođenja u posjed poslovnog prostora, a isti se može produžiti podnošenjem zahtjeva najmanje 30 (trideset) dana prije isteka zakupa poslovnog prostora. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, o čemu se sačinjava posebni zapisnik.

Zakup poslovnog prostora počinje teći od dana uvođenja u posjed, a zakupodavac je dužan zakupca uvesti u posjed u roku od dva dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu.     Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Zakupac je dužan na svoj teret vršiti popravke poslovnog prostora neophodne radi održavanja istog u ispravnom stanju, u kojem se može koristiti za namjenu određenu ovim oglasom i ugovorom o zaupu istog, a sve u skladu sa članom 8. Zakonom o održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj: 101/11).

Zakupac nema pravo vršiti bilo kakve prepravke ili adaptacije poslovnog prostora, bez saglasnosti zakupodavca. Prepravke ili adaptacije poslovnog prostora uz saglasnost zakupodavca, padaju na teret zakupca.

Zakupac ne može zakupljeni poslovni prostor dati u podzakup trećem licu.

Po prestanku zakupa, zakupac je dužan, ako zakupodavac to traži, da poslovni prostor vrati u prvobitno stanje, odnosno u stanje u kojem ga je primio u zakup.

 

VI  PODNOŠENjE I OTVARANjE PONUDA

1. Podnošenje ponuda

Ponuda uz tražene priloge, podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„PONUDA ZA PONOVLjENI JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (KUHINjE) U ZGRADI OPŠTINE BROD, PUTEM NEPOSREDNE POGODBE“

 

Ponude se predaju neposredno na protokol opštine Brod ili putem pošte, na adresu: Opština Brod, Ul. Svetog Save br. 17, 74450 Brod.

Rok za podnošenje prijava  je 15 dana od objave ovog oglasa na oglasnoj tabli Opštine Brod.

 

2. Otvaranje ponuda

Komisija otvara ponude svakodnevno po redoslijedu prijema istih. Nakon otvaranja pristiglih prijava, Komisija utvrđuje blagovremenost i kompletnost prijave, te ispunjenost uslova propisanih Javnim oglasom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Redoslijed prvenstva ponuđača utvrđuje se prema momentu predaje ponude koji Komisija utvrđuje na osnovu prijemnog štambilja sa oznakom datuma i časa predaje iste. Prednost se daje onom ponuđaču čija je ponuda ranije prispjela, ukoliko ispunjava opšte uslove propisane ovim oglasom.

Rezultat provedenog postupka utvrđuje Komisija zaključkom koji se dostavlja Načelniku opštine, a učesnicima preporučenom pošiljkom u roku od osam dana od dana zaključenja oglasa i objavljuje se na oglasnoj tabli opštine.

Sa ponuđačem čija prijava bude izabrana kao najpovoljnija, zaključuje se ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko izabrani ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana poziva, smatraće se da je odustao od zakupa poslovnog prostora, te neće imati pravo na povrat kaucije. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora, pravo prvenstva na dodjelu poslovnog prostora pripada slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

 

VII  INFORMACIJE

Detaljnije iinformacije mogu se dobiti lično u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Opštine Brod, ili na tel: 053-610- 879.

Sastavni dio ovog javnog oglasa je tlocrt predmetnog poslovnog prostora.

 

 

Po ovlaštenju Načelnika opštine

v.d. Načelnik Odjeljenja:

Pajo Trkulja, dipl. inž. geod.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: