Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnine: parcela K.O. Haljinići

Datum objave: 15.02.2017. 11:29 / Izvor: Dnevni Avaz, 15.02.2017.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o. Kakanj

 

Kakanj, 13.02.2017.godina

Broj: 1740/ 17

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora ZD RMU "Kakanj"d.o.o. Kakanj o raspolaganju imovinom, broj: 01-NO-2-1494/17 od 08.02.2017. godine, Saglasnosti na raspolaganje imovinom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao Vladajućeg društva, broj: 02-4491/17 od 03.02.2017. godine, Saglasnosti o prodaji Kantonalnog poreznog ureda Zenica, broj: 13 -4-01-15-21-1062/12 Z.M. od 10.01.2017. godine, te Zaključka Uprave ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina u vlasništvu ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

putem pribavljanja pismenih ponuda

 

1.   Predmet ovog Javnog oglasa za prodaju je sljedeća nekretnina:

 

R/B

Naziv i opis nekretnine

Površina m2

Početna cijena

1.

- katastarske oznake k.č. broj 155/11 KO. Haljinići, u naravi dvorište zvanoj "Zaračić", što odgovara parceli zvanoj "Zaričić" označena kao k.č. broj: 437/2 (stari premjer) upisana u zk.ul. broj: 1840 KO SP OBRE.

289

Ukupne vrijednosti po procjeni sudskog vještaka

5.780,00 KM

 

2. Pismena ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINA - NE OTVARATI" preporučenom pošiljkom putem pošte, ili neposredno na Ekspedit ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića br. 17. Kakanj.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv firme (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je ponuđač pravno lice i naznaku njegovog pečata na koverti.

 

3.  Krajnji rok za dostavu ponuda sa traženom dokumentacijom je 27.02.2017. godine do 15,00 sati.

 

4.  Ponude se otvaraju na dan 28.02.2017.godine u 12,00 sati u prostorijama Komercijalne službe (Gornja direkcija) u prisustvu ponuđača, kao i trećih lica koja žele prisustvovati, te im se posebni pojedinačni pozivi neće slati.

 

5.  U slučaju da je ponuđač pravno lice, njegov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda predati ili na uvid Komisiji za javnu prodaju dati sljedeće dokumente:

• Pečat pravnog lica

• Pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje nekretnina koje su predmet ovog Javnog oglasa

• Odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica,

• Ako pravno lice u postupku prodaje predmetnih nekretnina zastupa njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

6. U slučaju da je ponuđač fizičko lice, potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih ponuda preda ili na uvid pokaže Komisiji za javnu prodaju dokument (original dokument na uvid, a ovjerenu kopiju za predaju) kojim se utvrđuje identitet tog lica.

 

7. U slučaju da su ponude izražene u novčanom iznosu istovjetne, prednost će imati ona ponuda koja je ranije pristigla.

 

8. Ponuđači mogu biti domaća i /ili strana fizička i pravna lica, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju prava vlasništva.

 

9. Sve dodatne informacije u vezi ove javne prodaje, te dodatne podatke o nekretninama koje su predmet ovog Javnog oglasa, zainteresirani ponuđači mogu dobiti svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Kontakt telefon je 032 - 553-640, a kontakt osoba je Midhat Hodžić

 

10. Ponuda mora sadržavati:

a. Pismenu prijavu sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom, broj telefona, te oznakom broja i naziva nekretnine iz ovog Javnog oglasa za koju se daje ponuda, te ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

b. Ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i države čiji je ponuđač državljanin.

c. Ovjerenu kopiju ili original Rješenja o registraciji društva (za pravna društva)

d. Dokaz o uplaćenom depozitu (za ozbiljnost ponude) u visini od 10% početne cijene za nekretninu koju ponuđač želi kupiti, uplaćen na račun ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj broj: 1340200000009427 - ASA Banka d.d. Zenica.

 

11. Komisija za prodaju zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

 

12. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

13. Porez na promet nekretnine, kao i troškove prenosa i uknjižbe snosi u cijelosti kupac.

 

14. Kriterij za najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za tu nekretninu.

 

15. Nekretnina koja je predmet prodaje po ovom Javnom oglasu se neće prodati ispod početne cijene koja je utvrđena i istaknuta u Javnom oglasu.

 

16. Ponuđačima koji ne steknu status kupca - najpovoljnijeg ponuđača, uplaćeni depoziti će biti vraćeni u roku od petnaest (15) dana od datuma okončanja javne prodaje predmetne nekretnine.

 

17. Otvaranje ponuda će se izvršiti pod uslovom da je dostavljena najmanje jedna ponuda za nekretninu koja je predmet ovog Javnog oglasa.

 

18. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti isplatiti prodavcu najkasnije u oku od 7 (sedam) dana od datuma kada ga prodavač pozove da to učini, s tim da se iznos od 10% uplaćenog depozita uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

 

19. S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor za tu nekretninu će se zaključiti u roku od 15 (petnaest) dana od datuma uplate cjelokupne kupoprodajne cijene od strane ponuđača.

Svi ostali detalji kupoprodaje i međusobnih prava i obaveza regulisat će se Ugovorom o kupoprodaji.

 

20. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od 7 (sedam) dana od dana kada ga prodavač pozove da to učini, smatrat će se da je odustao od kupovine, te će izgubiti pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa depozita od 10%, a prodaja te nekretnine će se smatrati neuspješnom.

 

21. Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača) za nekretninu koja je predmet ove prodaje potvrđuju da su prije dostave ponude upoznati sa svim uslovima koji su propisani u provođenju postupka prodaje po ovom Javnom oglasu, te se odriču bilo kakvih daljih prigovora po tom osnovu.

 

22.  Vlasnik predmetne nekretnine i Komisija za prodaju zadržavaju pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi, čak i tokom otvaranja pismenih ponuda i nisu obavezni prihvatiti nm jednu pristiglu ponudu, bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: