Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je ishodovana urbanistička saglasnost sa ciljem izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskog objekta - niskonaponska mreža Vodovod - općina Sanski Most

Datum objave: 20.02.2017. 14:00 / Izvor: Unsko-sanske novine, 17.02.2017.

Na osnovu člana 23., a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom člana 92. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 2/98 i 4/99) i urbanističke saglasnosti br. UP-1-03-23-1-642/16 od 13.06.2016.godine za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskog objekta - niskonaponska mreža "Vodovod", opčina Sanski Most Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać raspisuje slijedeći

 

JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je ishodovana urbanistička saglasnost br. UP-l-03-23-l-642/16sa ciljem izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskog objekta - niskonaponska mreža "Vodovod"- općina Sanski Most

 

I             

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina navedenih u prilogu:

- Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskog objekta - niskonaponska mreža "Vodovod"

II            

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduz'eće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać poziva vlasnike nekrentina koji su navedeni u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na brojeve telefona: 037/229-356; 037/229-382 kako bi sa zainteresiranim vlasnicima ugovorili termini sastanaka na kojima bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje zaključenja ugovora o trajnom pravu služnosti, a prije podnošenja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju istih.

Vlasnici nekretnina su dužni predočiti lični identifikacioni dokument za fizička lica. Vlasnici nekrentina su dužni predočiti izvode iz posjedovnih listova, odnosno drugu dokumentaciju kojom raspolažu (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenim nekrentinama.

Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove tačke se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III           

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih u tački 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne jave na ovaj Oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje trajnog prava služnosti na nekretninama.

IV          

Postupak nepotpune eksproprijacije će se voditi u redovnom postupku pred nadležnom službom općine Sanski Most, a na način kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijedeće vlasnike nekretnina:

- sa kojima se ne zaključi Ugovor o trajnom pravu služnosti,

- koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

 

 

 

k.č

Katastarska opština

Broj ZK uloška

Ime i prezime

Vlasnišitvo sa dijelom

Ukupna površina za trajno pravoslu žnosti (m2)

1

35

K.o.S.Most lV

835

Mujić (Besini) Besima

 

1

2

37

K.o.S.Most IV

594

Karajković (Hruste) Jasim

 

27

3

36

K.o.S.Most IV

183

Općina Sanski Most

 

5

4

58/1

K.o. S. Most IV

891

Jakupović (Himzo) Azemine

 

150

5

58/11

K.o.S.Most IV

966

Ramić (Hamida) Hamida

 

18

6

58/4

K.o.S.Most IV

634

Muhić (llzeir) Hasan

 

6

7

58/7

K.o.S.Most IV

891

Jakupović (Himzo ) Azemine

 

5

8

58/9

K.o.S.Most lV

874

Bajrić (Hasan) Nedžad

 

22

9

61

K.o.S.Most lV

96

Ćalić (DuSana) Rade

 

11

10

62/2

K.o.S.Most IV

98

Sakić (Hilmo) Emira

 

22

11

62/1

K.o.S.Most lV

101

Ćalić (Laze) Đuro

 

25

12

63

K.o.S.Most lV

99

Ćalić (Đure) Milorad

 

21

13

1089

K.o.S.Most IV

634

Općina Sanski Most

 

33

14

71

K.o.S.Most IV

95

Tahić (Hamdija) Sabahudin

 

18

15

72

K.o. S. Most IV

95

Tahić (Hamdija) Sabahudin

 

40

16

1090/1

K.o.S.Most lV

634

Općina Sanski Most

 

523

17

73

K.o.S.Most lV

13

Babić (Drago) Slavo

 

12

18

74/3

K.o.S.Most lV

13

Babić (Drago) Slavo

 

3

19

75

K.o.S.Most IV

109

Puškar (Munib) Ismet

 

25

20

77/2

K.o.S.Most IV

109

PuSkar (Munib) Ismet

 

8

21

77/1

K.o.S.Most IV

733

Kateran (Redžo) Hase

 

16

22

81/2

K.o.S.Most IV

733

Kateran (Redžo) Hase

 

8

23

82

K.o.S.Most lV

206

Kaltak (Ađul) Vahid

 

16

24

85

K.o.S.Most IV

1005

Vajzović (Hasib) Ibro

 

8

25

88

K.o.S.Most lV

578

Predojević (M ilana) Dragan

 

43

26

95

K.o.S.Most lV

222

Alagić (Smajo) Emir

 

45

27

97

K.o.S.Most IV

541

Džin (Ale) Miralem

 

3

28

98/1

K.o.S.Most IV

571

Ramić (Muharema) Saima Jakupović (Mehmeda) Suad

 

9

29

110

K.o.S.Mos! IV

680

Velić (Smajila) Mirzet Velić (Smajila) Salko

 

11

30

111

K.o.S.Most IV

279

Jakupović (Sakib) Edin

 

23

31

116

K.o.S.Most IV

710

MuSanović (Vahid) Zahid

 

12

32

117

K.o.S.Most IV

10

Arnautović (Pere) Đuro Tukera (Pere) Joka

 

13

33

119

K.o.S.Most IV

640

Štrbac (Dragana) Miloi

 

11

34

143

K.o. S. Most IV

280

Jakupović (Salko) Salih

 

4

35

148

K.o.S.Most lV

191

Džananović (Zejnil) Rasim

 

15

36

149

K.o.S.Most IV

679

Velić (Muste) Safet

 

58

37

150

K.o.S. Most lV

679

Velić (Muste) Safet

 

23

38

181/2

K.o.S.Most IV

183

Općina Sanski Most

 

7

 

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnju "NNM Vodovod" (priključak Besima Mujić) - općina Sanski Most

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: