Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga ispitivanja površinskih voda

Datum objave: 17.05.2023. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 12.05.2023.

Broj: 01/1-JN-61/23

Datum, 12.05.2023.godine

 

Na temelju članka 17. st. (3) i st. (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14, 59/22) i članka 39. Statuta JKP “Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama Uprava društva-direktor d o n o s i posebnu;

 

ODLUKU O

POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

 

I

Odobrava se pokretanje postupka javne nabave usluga putem izravnog sporazuma i to:

 Usluge ispitivanja površinskih voda – JRJN 90733100-5.

 

II

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a.

Račun za uredno isporučenu uslugu smatrat će se ugovorom, do obostrane realizacije obaveza.

 

III

Novčana sredstva za navedenu nabavu osiguravaju se iz vlastitih sredstava JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama.

 

IV

Postupak javne nabave će se provesti putem izravnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i podzakonskim aktima.

Okvirni datum pokretanja postupka javne nabave je 12.05.2023.

 

V

Ovom odlukom o pokretanju postupka javne nabave mijenja se Privremeni plan javnih nabava za period 01.04.2023.-30.06.2023. godine od 05.05.2023. godine. putem Portala javnih nabava.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave je potrebno donijeti, jer naprijed navedena nabava nije predviđena u Privremenom planu javnih nabava JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama za 2023. godinu.

Budući da je JKP „Vodograd“ d.o.o. izdana Vodna dozvola za ispuštanje urbanih otpadnih voda iz gradske kanalizacijske mreže od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar od 26.08.2020., kao korisnik objekta dužan je, putem laboratorija ovlaštenog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dva puta godišnje vršiti ispitivanja ispuštenih otpadnih voda uzimanjem uzorka efluenta na ispustu u rijeku Prozorčicu u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Sl. novine FBiH“, broj: 26/20).

Shodno tome predviđa se pokretanje navedene nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).

Za ovaj postupak nabave donosi se posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave, a u skladu sa člankom 17. stavak (3) Zakona o javnim nabavama.

Prethodna provjera tržišta za ovaj predmet nabave izvršena je u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.

 

Dostaviti:

•          a/a

•          web stranica poduzeća

JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama

Uprava društva-direktor

Branko Burić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: