Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Opšta rasprava o Revidiranom nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom

Izvor: Oslobođenje, 29.08.2013.

REGULATORNA KOMISIJA ZA

ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K

 

 

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK, na osnovu odluke donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 27.08.2013. godine, upućuje

 

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Revidiranom nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama

Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom

 

Zakonom o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH"broj 41/02,24/05, 38/05,83/11) (u daljem tekstu: Zakon) kao jedan od ciljeva zakona propisano je i uključivanje u međunarodno tržište elektrk ne energije putem jedinstvenog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini, kao i da se ovim zakonom osigurava postepeno uvođenje tržišta električne energije u skladu sa aktima Državne regulatome komisije za električnu energiju-DERK, te da se radi ostvarenja ciljeva iz ovog zakona i regulisanja tržišta električne en ergije u Federaciji BiH osniva FERK. Također Zakonom je propisano da FERK na osnovama koje propiše DERK reguliše tržište električne energije i stvara uslove za konkurentnost u proizvodnji i snabdievanju električnom energijom, dok je snabdijevanje kvalifikovanih kupaca električnom energijom propisana kao djelatnost u kojoj kvalifikovani kupac i snabdjevač kojeg on slobodno izabere ugovaraju količine i cijenu električne energije koja je predmet isporuke.

 

U skladu sa navedenim, FERK je Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom sa Obrazloženjem usvojio na VI redovnoj sjednici održanoj 26.03.2013. godine. Obavještenje za javnost za prikupljanje komentara i održavanje opšte rasprave objavljeno je u "Oslobođenju" i "Večernjem listu", te na web stranici FERK-a, a Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom sa Obrazloženjem mogao se preuzeti u sjedištu FERK-a i na web stranici FERK-a sve do 15.04.2013. godine, kada je istekao rok za davanje komentara na Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom. Opšta rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom održana je 11.04.2013. godine u Mostaru. FERK je primio veliki broj komentara, te su isti pažljivo analizirani. Obzirom na date komentare, pristupilo se izradi Revidiranog nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom, u skladu sa članom 42. Poslovnika o radu FERK-a ("Službene novine Federacije BiH" broj 59/04) i članom 25. stav (2) Pravilnika o javnim raspravama, rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/12). FERK je Revidirani nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom sa Obrazloženjem usvojio 27.08.2013. godine, na XIV redovnoj sjednici FERK-a.

 

Zbog svega navedenog, pozivamo Vas na učestvovanje na opštoj raspravi FERK-a o Revidiranom nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podnositi pisane komentare na Revidirani nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom u periodu od dana objavljivanja obavještenja do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani.

 

FERK će održati opštu raspravu o Revidiranom nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom 12.09.2013. godine u prostorijama FERK-a u Mostaru, s početkom u 11:00 sati.

 

Na opštu raspravu mogu doći sva zainteresovana pravna i fizička lica kojima će se pružiti mognćnost davanja komentara na Revidirani nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

 

Kopiju Revidiranog nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i Obrazloženja uz Revidirani nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom, možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

Svoje pisane komentare možete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakta ferk.ba do 19.09.2013. godine do 12:00 sati.

 

FERK će na svojoj web stranici objaviti primljene komentare i Izvještaj voditelja postupka sa održane opšte rasprave.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: