Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu kredita pravnim licima - malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja KS

Izvor: Oslobođenje, 26.09.2013.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO      

Ministarstvo privrede 

 

Na osnovu tačke XIV Odluke o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/07 i 7/11), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu kredita pravnim licima - malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja

Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede za 2013. godinu

 

1. NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava određena je u Budžetu Kantona Sarajevo - Ministarstvo privrede za 2013. godinu, na poziciji kreditiranja malih i srednjih preduzeća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/13). Kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti. Dodatna ulaganja trebaju omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih učinaka ekonomske krize, novo upošljavanje i povećanje izvoza.

 

2. KORISNICI KREDITA - PRAVO UČEŠĆA

Kreditna sredstva odobrit će se isključivo za:

• "Mala i srednja preduzeća - MSP" - propisana članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u

• Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) i

• Mala i srednja preduzeća (MSP) - registrovana na području Kantona Sarajevo.

• Naziv programa i namjena utroška kredita ne mogu se mijenjati u toku postupka obrade kreditnog zahtjeva, niti nakon odobrenja kreditnih sredstava.

 

Krediti se neće odobravati za projekte MSP iz slijedećih oblasti:

• obavljanje samostalne trgovinske djelatnosti,

• obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti,

• proizvodnja oružja i vojne opreme,

• proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,

• kasina i drugih igara na sreću i

• policijske i vojne aktivnosti.

 

3. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG-LISTE KORISNIKA KREDITA

Osnovni kriteriji za utvrđivanje rang-liste potencijalnih korisnika kredita su:

• vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);

• broj uposlenih;

• povećanje zaposlenosti;

• namjena utroška sredstava;

• proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;

• izvori-način finansiranja projekata;

• orijentisanost ka izvozu;

• formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita; i

• prednost će imati aplikanti kojima u tekućoj godini nisu dodijeljena poticajna sredstva iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH, što će aplikanti dokazivati odgovarajućom izjavom, ovjerenom od nadležnog tijela uprave.

 

4. INFORMACIJE O KREDITU

• Minimalan iznos kredita za MSP je 50.000,00 KM a maksimalni iznos je 100.000,00 KM.

• Najmanje 75 % iznosa odobrenog kredita mora se plasirati u osnovna sredstva, a maksimalno 25 % iznosa kredita je dozvoljeno koristiti za obrtna sredstva.

• Rok otplate kredita do 96 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci

• Fiksna kamatna stopa 2,95 % na godišnjem nivou, i

• Troškovi za obradu kredita su 1 % od iznosa odobrenog kredita, jednokratno

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

5.1. Potrebna dokumentacija za MSP registrovana na području Kantona Sarajevo:

• zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate kredita

• rješenje o registraciji,

• biznis-plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate kredita,

• očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,

• bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, ukoliko je poslovni subjekt poslovao u tom periodu,

• dokaz da su uredno izmirili sve obaveze po osnovu javnih prihoda ( porezi i doprinosi za penzijsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno osiguranje) ili da su zaključili Ugovor o plaćanju ovih obaveza sa nadležnom institucijom za prethodnu godinu poslovanja,

• informacija o načinu na koji će projekt obezbijediti povećanje konkurentnosti, izvoza, kvalieta i zaposlenosti,

• dokumentacija za obezbjeđenje kredita

• instrumente obezbjeđenja kredita određuje banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta, i

• po zahtjevu banke i ostala dokumenta.

 

5.2. Potrebna dokumentacija za založno pravo:

• Za nepokretnu imovinu: ZK izvadak nekretnine koja se daje pod hipoteku, ne stariji od sedam dana i procjena sudskog vještaka u dva primjerka.

• Za pokretnu imovinu: dokaz o vlasništvu, procjena sudskog vještaka u dva primjerka.

• Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog kredita utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od kreditnog boniteta klijenta.

 

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti moraju biti izdati od nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa, izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

6. ROKOVI

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu "Oslobođenje". Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane. U postupku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije ili poništi javni poziv. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

7. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu kredita sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Zahtjev za dodjelu kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - MSP (pravnim licima)" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu banke: NLB Banka d.d. Tuzla- Filijala Sarajevo, Ulica Džidžikovac 1,71000 Sarajevo.

 

8. UGOVOR O DODJELI KREDITA

Ugovore o dodjeli kredita s korisnicima kredita zaključivati će NLB banka d.d. Tuzla - Filijala Sarajevo. Ugovorom će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja kredita. Ministarstvo zadržava pravo da vrši nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od korisnika.

 

9. INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem NLB Banke d.d. - Filijala Sarajevo, kreditno odjeljenje, telefon: 033 720 335 i 033 720 325; fax: 035 302 863. Kontakt-osobe su: Lejla Čaklovica i Amela Musić.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: