Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinanciranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - 100 VSS pripravnika u 2013/2014. godini

Izvor: Oslobođenje, 08.10.2013.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ulica Adolfa Goldbergera br. 6

72 000 Zenica, poštanski fah 97

 

Broj: 03-49-1-4984-8/13

Datum: 3. 9. 2013. godine

 

Na osnovu Člana 33. Statuta JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona. Programa rada Službe za 2013. godinu, Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona sa 3. sjednice održane 3.9. 2013. godine i Saglasnosti Vlade Ze-do kantona, JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

poslodavcima za učešće u Programu sufinanciranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih

osoba bez radnog iskustva - 100 VSS pripravnika u 2013/2014. godini

iz grant-sredstava Vlade Ze-do kantona

 

Za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba - 100 VSS pripravnika Vlada Ze-do kantona osigurala je sredstva budžeta ZDK u ukupnom iznosu 480.000 KM, a iz kojih će se u 2013/2014. godini putem JU Služba za zapošljavanje ZDK sufinansirati zapošljavanje:

 

• 100 VSS pripravnika u trajanju od 12 mjeseci u ukupnom iznosu subvencije od 4.800 KM, odnosno 6 mjeseci u zdravstvu u ukupnom iznosu subvencije od 2.400 KM, iz kojih će poslodavac isplaćivati pripravniku mjesečnu čistu neto plaću od najmanje 400,00 KM.

 

1. Ciljna skupina su sve mlade nezaposlene VSS osobe bez radnog iskustva u stečenog stručnoj spremi i zanimanju, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje ZDK prije objavljivanja javnog poziva, što se dokazuje uvjerenjem o nezaposlenosti biroa rada, s tim da će se, pod istim drugim uslovima, dati pripravnicima starosti do 30 godina kao i pripravnicima članovima šehidskih porodica i porodica poginulih boraca.

U ovaj program neće moći biti uključene nezaposlene osobe koje su po Programu Službe u ranijem periodu odradile ili je u toku odrađivanje volonterskog staža kao i nezaposlene osobe koje su već koristile novčane poticaje za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

 

2. S ciljem što pravednije raspodjele podsticajnih sredstava, Služba je ista rasporedila po općinama Ze-do kantona uz primjenu dva ključa raspodjele (uplaćeni doprinosi od nezaposlenosti sa 31. 12. 2012. godine i broj nezaposlenih VSS), a o utvrđenim kvotama pripravnika za konkretnu općinu u ZDK, poslodavci se mogu informisati u nadležnom birou rada.

 

3. Pravo na korištenje podsticajnih sredstava po ovom javnom pozivu imaju poslodavci sa područja Ze-do kantona i šire, osim poslodavaca koji primjenjuju Zakon o državnoj službi, Zakon o policijskim službenicima kod zasnivanja radnog odnosa i obrazovne ustanove koje zapošljavanje vrše po Zakonu o radu.

 

4. Zainteresirani poslodavci svoje prijave će podnositi prema sjedištu firme u nadležni biro rada, na obrascu kojeg mogu dobiti u općinskom Birou rada, sjedištu Službe ili na Web stranici ZDK.

 

5. Uz prijavu na javni poziv priložiti:

- uredno popunjenu prijavu na javni poziv,

- izjavu poslodavca da će sufinansiranu osobu - pripravnika sa VSS zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci u zdravstvenim ustanovama,

- izjavu poslodavca da neće otpuštati postojeće zaposlenike radi zapošljavanja pripravnika, osim u Zakonom opravdanim slučajevima,

- uvjerenje nadležne porezne uprave o trenutnom broju zaposlenih,

- fotokopiju iješenja o upisu fume u sudski registar ili u drugi registar u skladu sa zakonom,

- fotokopiju identifikacionog broja,

- ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa i

- dokaz - uvjerenja o izmirenim obavezama za zaposlene po osnovu poreza i doprinosa na plaće i iz plaća, ne starije od 30 dana od dana apliciranja.

 

6. U postupku bodovanja i rangiranja prioritet će imati poslodavci koji do sada nisu koristili ovakva ili slična podsticajna sredstva ili su pak do sada koristili neki od vidova podsticajnih sredstava Službe, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili drugih organa, ali su iste uredno i izvršili.

 

7. Obaveze poslodavca

Nakon odobravanja zahtjeva, poslodavac je dužan potpisati tipski ugovor sa Službom najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana prijema obavještenja o odobravanju poticaja. Kao uvjet za potpisivanje ugovora je da poslodavac u tom roku dostavi Službi, putem nadležnog biroa rada, slijedeću dokumentaciju:

• ugovor o radu na određeno vrijeme sa osobom iz ciljne grupe, čije se zapošljavanje sufinansira, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci u zdravstvu sa svim drugim pravima iz radnog odnosa: topli obrok, godišnji odmor, troškove prijevoza na posao i dr, s tim da ugovor o radu ne može biti zaključen prije sklapanja ugovora sa Službom,

• kopiju obrasca JS 3100,

• uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da je osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, brisana iz evidencije nezaposlenih i

• izjavu osobe koja se zapošljava da je upoznata sa uvjetima Programa.

•uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje daje osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, brisana sa evidencije nezaposlenih.

 

Dokumentacija koju poslodavac podnosi za refundaciju sredstava:

• mjesečno, najkasnije do 20. u tekućem za prethodni mjesec, dostavlja Službi zbirnu Specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika (obrazac 2001) za sve zaposlene radnike (uključujući i sufinansiranog pripravnika), a koja mora biti ovjerena od nadležne Porezne uprave, te obaveznu dostavu platne liste samo za sufinansiranog pripravnika, a koju sufinansirani pripravnik obavezno potpisuje u podnožju, odnosno na predviđenom mjestu na platnoj listi.

Platna lista sufinansiranog pripravnika mora biti propisno popunjena, tj. obračun i uplata svih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće na osnovicu utvrđene neto plaće sufinansiranog pripravnika, uz napomenu da i porez na dohodak od 10% obračunava i plaća poslodavac. Poslodavac može ugovorom utvrditi i iz svojih sredstava isplaćivati i veći iznos plaće od predviđenog programom, ali mu se refundira samo odobreni iznos.

 

8. Ovaj javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana njegove objave u listu "Oslobođenje", a u slučaju nedovoljnog odziva poslodavaca koji ispunjavaju i prihvaćaju sve uslove ovog javnog poziva, njegovo trajanje će se produžiti do popune utvrđene kvote pripravnika u konkretnoj općini Ze-do kantona, odnosno do utroška planiranih sredstava.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Aplikacije po ovom javnom pozivu podnose se neposredno ili preporučeno poštom u nadležni biro rada prema sjedištu poslodavca.

Sve detaljnije i bliže informacije poslodavci i nezaposiena lica mogu dobiti u nadležnim biroima rada ili u sjedištu Službe u Zenici.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: