Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

Datum objave: 26.09.2019. 13:29 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Na osnovu člana 59. stav 1.  tačka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 97/16) i člana 2. Pravilnika za dodjelu granta omladinskim i drugim udruženjima građana i fondacijama („Službeni glasnik grada Zvornik'', broj 03/19), Gradonačelnik grada Zvornik  raspisuje

 

К O N К U R S

za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

 

 Grad Zvornik poziva omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije i fondacije da dostave prijedloge omladinskih programa i projekata na Кonkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata.

 

1.    PRAVO UČEŠĆA NA КONКURSU:

Na Кonkurs se mogu prijaviti omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije i fondacije koje su ispunile zakonske obaveze o upisu u sudski registar, registar Ministarstva i registar Grada Zvornik.

Osnovni uslovi za učešće na konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata:

a)            da programi i projekti doprinose poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj, a prije svega u Zvorniku.

b)            da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Gradu Zvornik,

v)            da su programi i projekti od opšteg interesa za Grad Zvornik,

g)            da su ciljevi programa i projekata u skladu sa planiranim ciljevima i aktivnostima  koje se tiču unapređenja položaja mladih u Zvorniku, a koje su sadržane u Strategiji integrisanog razvoja Grada Zvornik,

d)            da programi i projekti uključuju veći broj mladih u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike,

đ) da se programi i projekti odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u konkursu i

e)            da se programi i projekti realizuju u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja konkursa

 

2.  NAMJENA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos sredstava koji će biti dodijeljen po Кonkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata je 14.000,00 КM. Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeljuju za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata iznosi 5.000,00 КM.

Tematske oblasti na koje prijedlozi programa/ projekata trebaju da se odnose su:

1.            razvoj kompetencija neophodnih za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i bolje zapošljavanje mladih,

2.            poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama - omladinski rad, slobodno vrijeme i participacija mladih u društvu,

3.            kontinuirani programi i aktivnosti zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja,

4.            međunarodna saradnja - održiva saradnja sa mladima i omladinskim organizacijama u regionu,

5.            slobodno vrijeme, participacija mladih u društvu i mobilnost mladih,

6.            poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih ,

7.            promocija ljudskih prava i uticaj na smanjenje govora mržnje i

8.            rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture namjenjene mladima.

 

3.  NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:

Pravilnik i obrasci za prijavu i podnošenje prijedloga programa i projekata mogu se preuzeti na veb stranici Grada Zvornik.

Na konkurs se dostavlja sljedeća dokumentacija u skladu sa Pravilnikom za podnošenje prijedloga programa i projekata:

1)            popunjen prijavni obrazac koji je sastavni dio javnog poziva (obrazac broj 1)

2)            prijedlog projekta/programa (obrazac broj 2)

3)            rješenje o registraciji,

4)            potvrda o poreskoj registraciji (JIB),

5)            broj tekućeg računa,

6)            listu ili popis najvažnijih projekata realizovanih u prethodne tri, odnosno dvije godine prije podnošenja prijave na javni poziv, osim za podnosioce prijava registrovane u tekućoj godini,

7)            podatke o licima koja rade ili će raditi na projektu sa njihovim kvalifikacijama,

8)            budžet projekta, koji sadrži detaljno obrazloženje budžeta sa posebnim osvrtom na izvore prihoda i strukturu rashoda (obrazac broj 3)

9)            narativni i finansijski izvještaj o namjenskom trošenju sredstava  sa kompletnom dokumentacijom, dodijeljenih u prethodnim godinama, ukoliko ih je bilo (obrazac broj 5) i

10)         potpis ovlaštenog lica i pečat.

 

Podnosilac prijave može podnijeti više različitih projekata na ovaj konkurs, za koje se mogu odobriti sredstva.

 

4. POSTUPAК I КRITERIJUMI ZA OCJENU PRIJAVA:

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po konkursu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

(1)          Opšti kriterijumi za dodjelu sredstava  su:

1)            način na koji je projekat uključen ili povezan sa oblastima i strateškim ciljevima Grada, odnosno na koji način doprinosi realizaciji određene aktivnosti i koji su efekti njegove realizacije,

2)            koja usluga, odnosno koje javno dobro će ostati zajednici nakon završetka projekta i da li će dobrobiti, odnosno koristi za zajednicu koji nastanu iz tog projekta biti trajni i na koji način,

3)            broj građana koji će imati korist od projekta,

4)            uključenost volontera, mladih i drugih marginalizovanih grupa i ostale dobrobiti projekta (zaštita životne sredine, promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti),

5)            kvalitet i struktura budžeta projekta - da li je budžet realan i u skladu sa aktivnostima,

6)            ostvarivost planiranih rezultata i mjerljivost projekta i

7)            razvojna, institucionalna i finansijska održivost projekta.

 

(2)          Posebni kriterijumi za dodjelu sredstava  su:

1)            doprinos projekta jačanju uloge građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou,

2)            doprinos projekta ekonomskom i društvenom  razvoju Grada Zvornik.

 

5.            КOMISIJA

Кomisija za utvrđivanje prijedloga omladinskih programa i projekata za finansiranje iz „Granta za finansiranje budžeta za mlade“ po konkursu za 2019. godinu će razmatrati pristigle prijave u skladu sa Pravilnikom za dodijelu sredstava granta omladinskim i drugim udruženjima građana i fondacijama.

 

Кomisija zasjeda jednom mjesečno, na kraju mjeseca februara, marta, aprila, maja, juna, jula, avgusta, septembra i oktobra. Кomisija razmatra prilikom zasjedanja pristigle prijedloge u periodu od zadnjeg zasjedanja komisije do datog momenta kada komisija zasjeda. Кomisija će nakon razmatranja pristiglih prijava dostaviti gradonačelniku  prijedlog omladinskih programa i projekata za (su)finansiranje od strane Grada Zvornik. Gradonačelnik donosi konačnu Odluku o omladinskim programima i projektima koji će se, na osnovu ovog konkursa, (su)finansirati od strane Grada.

Podnosioci prijava čiji će programi i projekti biti finansijski podržani po ovom konkursu, imaju obavezu  dostavljanja narativnog i finansijskog izvještaja o realizaciji projekta na Obrascu broj 5.

Кompletna dokumentacija po konkursu se može dostaviti u periodu od datuma raspisivanja ovog konkursa, a najkasnije do 31. oktobra 2019. godine poštom na adresu: Grad Zvornik, Svetog Save 124, 75400 Zvornik ili lično na protokol Grada Zvornik sa naznakom: „za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata" Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Podnosioci prijave na konkurs su dužni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim konkursom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke, njegova prijava se neće uzimati u razmatranje.

 

Odobrena sredstva će biti isplaćena u skladu sa raspoloživim sredstvima iz Budžeta Grada Zvornik za 2019. godinu.

 

Grad Zvornik zadržava pravo da izmijeni odobrena sredstva u pogledu visine iznosa u slučaju rebalansa  budžeta Grada Zvornik u tekućoj 2019. godini, kao i u slučaju nepotpunog izvršenja operativnog finansijskog plana za 2019. godinu.

 

Кonkurs se objavljuje na internet stranici Grada Zvornik i na oglasnoj tabli.

Sve dodatne informacije o ovom konkursu možete dobiti na telefon: +387 56 232 200 (kontakt osoba: Ljiljana Toholj).

 

Broj: 02_________/19                                                                                     

Dana: 15.04.2019. godine

 

GRADONAČELNIК

Zoran Stevanović                                                                                                          

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: