Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu podsticaja iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica za: Moj prvi biznis u Gradu Zenica - START UP

Datum objave: 27.09.2019. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

GRAD ZENICA

 

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine ZDK", broj 07/16), Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj 5/15), a u skladu sa Programom mjera za unapređenje razvoja privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica, usvojen na 34. sjednici Gradskog vijeća 05.03.2019. godine, na prijedlog Službe za privredu i upravljanje razvojem, Gradonačelnik Grada Zenica raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica za "Moj prvi biznis u Gradu Zenica - START UP"

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih podsticajnih sredstava iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica, s ciljem unapređenja samozapošljava nja (pokretanje start up firmi) i zapošljavanja, poboljšanja opštih uslova za razvoj i konkurentnost obrta, malih i srednjih preduzeća, (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru ovog Javnog poziva realizuje se sljedeća mjera i prioritetna oblast iz Programa mjera za unapređenje razvoja privrede:

Mjera 2 - Podsticaj za "Moj prvi biznis u Gradu Zenica - START UP"

2a) - Podsticaj samozapošljavanja i zapošljavanja kroz pokretanje i razvoj start up-a;

 

II. SREDSTVA PODSTICAJA

Ukupno planirana sredstva namijenjena za dodjelu podsticaja po ovom Javnom pozivu iznose 48.000,00 KM.

Aplikanti koji apliciraju mogu ostvariti pravo na maksimalan iznos do 3.000,00 KM za osnivanje obrta, odnosno maksimalan iznos do 5.000,00 KM za osnivanje privrednog društva (d.o.o).

 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju mikro, mali i srednji subjekti male privrede definisani članom 4. stav (1), tačka a), b) i c) Zakona o podsticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/2016), te obrtnici u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 14/11) i to:

 

- koji su registrovani nakon 01.01.2019. godine

- koji će se registrovati nakon objave ovog Javnog poziva

- koji imaju karakter privatnog vlasništva

- koji imaju ili će imati najmanje jednog zaposlenog

- koji nemaju evidentiran dug po osnovu direktnih i indirektnih poreza

- koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Zenica

- koji obavljaju ili će obavljati proizvodnu, proizvodno-uslužnu i uslužnu djelatnost

- koji su u vedinskom vlasništvu državljana BiH (minimalno 51%)

- čije je sjedište na području Grada Zenica

Pravo učešda na podsticajna sredstva po osnovu ovog Javnog poziva ne mogu ostvariti lica koja imaju ili de imati status:

- finansijske institucije

- subjekta koji obavlja djelatnosti trgovine (trgovačke radnje, trgovac pojedinac i sl.)

- obrta registrovanog kao domada radinost

- fitnes centra

- taksiste

- poljoprivrednog obrta

- obrta registrovanog za obavljanje dopunskog zanimanja

- subjekta registrovanog za obavljanje igara na sredu, kasina

NAPOMENA: PRAVO NA PODSTICAJ NE MOGU OSTVARITI LICA KOJA SU VEĆ KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTVA GRADA ZENICA U 2019. GODINI

 

IV. NAMJENA I IZNOS ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Mjera 2.

Podsticaj za "Moj prvi biznis u Gradu Zenica - START UP"

Cilj

- podsticajem je predviđeno sufinansiranje malih biznisa, društva sa ograničenom odgovornošdu, obrt-a i srodnih djelatnosti na području grada Zenica

Prioritetna oblast 2a

Podsticaj samozapošljavanja i zapošljavanje kroz pokretanje i razvoj start up-a

Pravo učešda

 lica koja su registrovala obrt ili d.o.o nakon 01.01.2019. godine, a koja nisu ostvarila podsticajna sredstva Grada Zenica u 2019. godini

 lica koja de registrovati obrt ili d.o.o. nakon objave ovog Javnog poziva

 zainteresiranim licima koja se prvi put registruju nakon objave Javnog poziva de biti osigurana edukacija iz oblasti preduzetništva koja se sastoji od 7 modula (generisanje poslovne ideje, istraživanje tržišta, pisanje poslovnog plana, marketing za mali biznis, finansiranje start-up- a, vještine prodaje i pregovaranja, koraci u registraciji obrta i društva sa ograničenom odgovornošdu) - edukacija je neobaveznog karaktera ali nosi određeni broj bodova pri evaluaciji prijave

Namjena/prihvatljivi troškovi

  • subvencija doprinosa za zaposlenu/samozaposlenu osobu za najviše 12 mjeseci poslovanja
  • kupovina mašina, alata i opreme za obavljanje djelatnosti (polovna i nova oprema)
  • kupovina informatičke opreme za rad (osim laptopa)
  • kupovina licenciranih IT programa
  • troškovi registracije poslovnog subjekta (osim osnivačkog kapitala)

Napomena

  • maksimalan iznos podsticaja za pokretanje obrta je 3.000,00 KM
  • maksimalan iznos podsticaja za pokretanja društva sa ograničenom odgovornošdu je 5.000,00 KM
  • svi dokazi o pravdanju utroška sredstava nede biti prihvatljivi ukoliko su stariji od dana registracije obrta/d.o.o.
  • svi korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu, od dana potpisivanja Ugovora s Gradom Zenica moraju održati svoju djelatnost aktivnom minimalno 12 mjeseci, u protivnom obavezni su vratiti podsticajna sredstva u cijelosti

Samo zainteresovani aplikanti za edukaciju dostavljaju prijavni Obrazac - EDUKACIJA START UP

Planiran iznos

48.000,00 KM

Rok za prijavu na edukaciju

do 04.10.2019. godine (Obrazac - EDUKACIJA START UP)

Rok za prijavu na Javni poziv

18.10.2019. godine, (petak), do 16.00 sati.

 

V. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za sljedeće namjene:

- kupovina robe/proizvoda za daljnju prodaju;

- kupovina sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti;

- kupovina telefonskih i mobilnih uređaja;

- zakupnina za poslovni prostor;

- oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, internet);

- pretplate na časopise i stručnu literature;

- edukacije održane u inostranstvu;

- troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti;

- komorske i druge članarine;

- autorski ugovori s drugim osobama;

- trošak istraživanja tržišta;

- najam/leasing vozila i opreme;

- štampanje na reklamne predmete;

- službena putovanja;

- trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo;

- troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobile;

- troškovi premije osiguranja;

- oprema/mobilijar;

- režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata;

- usluge drugih poslovnih subjekata (osim knjigovodstvenih i web usluga)

- kupovina prijevoznih sredstava za prevoz stvari i roba

- kupovina od povezanog lica (transferne cijene)

 

VI. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

a. Start up firme (obrti i d.o.o) koje su registrovane poslije 01.01.2019. godine, a PRIJE OBJAVE ovog Javnog poziva, dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Poslovni plan s pregledom troškova (Poslovni plan START UP) - uredno popunjen i potpisan;

2) Zahtjev za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika (Obrazac 1);

3) Izjava aplikanta da nema evidentiran dug prema Gradu Zenica po osnovu KN, zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada (Obrazac 2) - potpisana i ovjerena izjava;

4) Izjava o korištenju podsticaja u 2019. godini (Obrazac 3) - potpisana i ovjerena izjava;

5) Izjava o redovnom izmirenju indirektnih poreza (ukoliko je PDV obveznik, ukoliko ne, dostaviti izjavu da nije u PDV sistemu) - original ili ovjerena kopija, a po odobrenju sredstava dostaviti Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (ukoliko je PDV obveznik) - original ili ovjerena kopija;

6) Izjava da nije pokrenut postupak zatvaranja obrta/privrednog subjekta kod Službe za privredu i upravljanje razvojem/Općinskog suda u Zenica, ne starija od 1 (jedan) mjesec - original ili ovjerena kopija;

7) Rješenje o registraciji - ovjerena kopija;

8) Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj - ako je u sistemu PDV-a) - ovjerene kopije;

9) Uvjerenje o izmirenju direktnih poreza (doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje), ne starija od 1 (jedan) mjeseca - original ili ovjerena kopija;

10) Potvrda o broju zaposlenih iz Porezne uprave, ne starija od 1 (jedan) mjesec - original ili ovjerena kopija;

11) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka protiv podnosioca prijave (aplikanta) - original ili ovjerena kopija.

 

b. Start up firme (obrti i d.o.o.) koje će izvršiti registraciju NAKON OBJAVE ovog Javnog poziva, dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavni obrazac za edukaciju (Obrazac EDUKACIJA START UP) - samo zainteresovani dostavljaju obrazac do 04.10.2019. godine;

2) Poslovni plan s pregledom troškova (Poslovni plan START UP) - uredno popunjen i potpisan od strane aplikanta;

3) Zahtjev za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika (Obrazac 1);

4) Izjava aplikanta da nema evidentiran dug prema Gradu Zenica po osnovu KN, zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada (Obrazac 2) - potpisana i ovjerena izjava;

5) Izjava o korištenju podsticaja u 2019. godini (Obrazac 3) - potpisana i ovjerena;

6) Kopija lične karte - ovjerena kopija;

7) Potvrda sa JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona - Biroa rada Zenica da podnosilac prijave ima status nezaposlene osobe, ne starija od 30 dana - za lica koja se vode na evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona/Biro rada Zenica - potpisana i ovjerena;

8) Uvjerenje o izmirenim direktnim porezima (doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje) iz Porezne uprave, ne starija od 1 (jedan) mjesec - original ili ovjerena kopija;

9) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka protiv podnosioca prijave (aplikanta) - original ili ovjerena kopija.

Napomena: Po potrebi Komisija za provođenje ovog Javnog poziva ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

 

Red. br.

Kriterij za ocjenu

Opis

Bodovi

Maksimalan broj bodova

Izvori verifikacije

1

Vrsta djelatnosti

Proizvodna

30

30

Rješenje o registraciji ili planirana djelatnost

Proizvodno- uslužna

20

Uslužna djelatnost

10

2

Broj (novo) zaposlenih

5 i više

20

20

Poslovni plan, Potvrda iz porezne o broj u zaposlenih

3 - 4

15

do 2

10

3

Inovativna djelatnost

DA

15

15

Rješenje o registraciji

NE

0

Prijavni obrazac, Poslovni plan

4

Kvalitet poslovne ideje

Održivost

0-15

15

Poslovni plan

5

Prisustvo na edukaciji[1]

DA

0-10

10

Evidencija prisutnosti

NE

0

 

Ukupan broj bodova

90

 

 

1 Edukacija je neobaveznog karaktera, a polaznici iste ostvaruju 10 bodova.

U slučaju da dva ili više aplikanta ostvare isti broj bodova, prednost će imati lica koja se u momentu prijave na Javni poziv nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje - Biro rada Zenica prije osnivanja start up-a, te lica koja registruju djelatnost nakon objave ovog Javnog poziva.

 

VIII. SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE U JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv mora biti urađena sadržajno i redoslijedom, prema elementima koji se zahtijevaju. Obrasce za prijavu na Javni poziv, aplikanti mogu preuzeti na web stranici Grada Zenica: www.zenica.ba ili na Info pultu Grada Zenice, Trg BiH 6, 72 000 Zenica, svakim radnim danom u periodu od 07:30 do 16:00 sati

 

IX. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest de Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, a koju čine predstavnici Službe za privredu i upravljanje razvojem, Agencije ZEDA i Udruženja poslodavaca Zenica. Komisija de nakon provedenog Javnog poziva izvršiti vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava, te sačiniti zapisnik i rang listu kandidata koji ispunjavaju propisane uslove. Gradonačelnik de dati saglasnost na sačinjenu rang listu. Grad Zenica de sa odabranim aplikantima potpisati ugovore u kojima de biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Kontrolu utroška dodijeljenih sredstava na osnovu ovog Javnog poziva vršit de Služba za privredu i upravljanje razvojem i Komisija za provođenje Javnog poziva. Ukoliko Komisija ustanovi da se dodjeljena sredstva troše protivno odredbama zaključenoga ugovora, Grad Zenica de raskinuti ugovor i aplikant de imati obavezu da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

 

X. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na Javni poziv podnosi se do datuma 18.10.2019. godine (petak), dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u Javnom pozivu u zatvorenoj koverti na Protokol Grada Zenice do 16,00 sati ili putem pošte do 19,00 sati, na adresu:

GRAD ZENICA Služba za privredu i upravljanje razvojem Komisij za za provođenje Javnog poziva Grad Zenica Trg BiH 6 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

"Prijava na Javni poziv za dodjelu podsticaja iz Programa mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području Grada Zenica za "Moj prvi biznis u Gradu Zenica - START UP""

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog subjekta, adresu i kontakt telefon.

Javni poziv de biti objavljen na web stranici Grada Zenica www.zenica.ba i oglasnoj ploči Grada Zenice.

Nepotpune i neblagovremene prijave se nede uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, prijavom za edukaciju se mogu dobiti na sljededim e-mail adresama: jusuf.brkic@zenica.ba ili edina.hodzic@zenica.ba i na broj telefona: 032/447¬691.

 

 

 Tekst Javnog poziva

 Obrazac Edukacija Start up 2-2a

 Poslovni plan 2-2a

 Zahtjev za samozapošljavanje ili zapošljavanje 2-2a

 Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Zenica 2-2a

 Izjava o korištenju podsticaja 2-2a

 


PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: