Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima putem Vijeća mladih općine Lukavac za budžetsku 2019. godinu

Datum objave: 02.10.2019. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

Na osnovu  člana 41. i 108. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 5/08 i 1/14), člana 32. Odluke o izvršenju budžeta općine Lukavac za 2019. godinu (“Službeni  glasnik  općine Lukavac”, broj: 13/18, 6/19)  i člana 3. Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima putem Vijeća mladih za tekuću budžetsku 2019. godinu broj: 05-02-1-6542/19 od 11.07.2019. godine,  Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje,

 

JAVNI  POZIV

za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima

putem Vijeća mladih općine Lukavac za budžetsku 2019. godinu

I

Objavljuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima putem Vijeća mladih i omladinskih organizacija u iznosu od 8.000,00 KM predviđenih budžetom općine Lukavac za 2019. godinu, razdio 11,  kod potrošačke jedinice 1104, funkcionalni kod 0160, ekonomski kod 614324, – „Podsticaj mladima, od toga: putem Vijeća mladih i omladinskih organizacija“.

II

Pravo prijave na javni poziv imaju:

 1. Vijeće mladih za svoj rad i nesmetano funkcionisanje,
 2. Registrovana udruženja građana (upisana u Registar mladih općine Lukavac),
 3. Omladinske organizacije (upisane u registar omladinskih organizacija kod nadležne općinske službe za upravu).

III

Kandidovani projekti moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 1. da su registrovani na području općine Lukavac,
 2. da su njihove aktivnosti u skladu sa  zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu

jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, invaliditeta ili na bilo koji drugi način,

 1. da se projekat realizira do kraja budžetske 2019. godine u kojoj su sredstva odobrena,
 2. da se uz projekat dostavi finansijski i opisni izvještaj o radu, ukoliko su aplikanti bili korisnici sredstava budžeta općine Lukavac.

     Projekti trebaju biti namijenjeni mladima, što podrazumijeva:

 • podrška radu i razvoju Vijeća mladih (redovni, tj. osnovni troškovi i projektne aktivnosti),
 • kreativno izražavanje mladih kroz muziku, umjetnost (koncerti, sviranje muzičkih instrumenata, škola slikanja, izložbe, pozorišne predstave i slično),
 • sportske aktivnosti,
 • edukacije mladih (npr. borba protiv aktuelnih poroka u društvu, kurs informatike, stranih jezika i slično),
 • aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprjeđenju kvaliteta ljudskog života (uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i slično) i
 • aktivnosti koje potiču mlade na veće učešće u društvenom životu, demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i slično.

IV

Finansijski se neće podržati:

 1. projekti usmjereni na promociju političkih partija,
 2. projekti podnosilaca zahtjeva sa druge općine,
 3. projekti kojima se finansiraju bruto i neto plaće i osnovne djelatnosti,
 4. projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu,
 5. projekti predlagača koji ne ispunjavaju propisane uslove za podsticaj mladima,
 6. projekti udruženja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, invaliditeta ili na bilo koji drugi način.

V

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

 1. projekat na propisanom obrascu sa prijedlogom finansijskog plana projekta,
 2. dokaz o sufinansiranju projekta – za one projekte koji imaju sufinansiranje (ovjerena kopija, uvjerenja, izjave ili potvrde, garancija pravnog lica ili fizičkog lica koje će sufinansirati projekat, odnosno izvod sa bankovnog računa aplikanta kao dokaz da posjeduje sredstva predviđena za sufinansiranje),
 3. dokaz o pravnom stausu i djelatnosti podnositelja projekta (ovjerena kopija rješenja o registraciji),
 4. dokaz da je omladinska organizacija upisana u registar omladinskih organizacija kod nadležne općinske službe za upravu,
 5. saglasnost nadležne općinske službe za projekte koji se realizuju na javnoj površini (postavljanje klupa, korpi za otpatke, sadnice i slično) i
 6. završni obračun (bilans stanja i uspjeha).

VI

Korisnici sredstava su dužni podnijeti izvještaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava Komisiji u roku od 30 dana od realizacije projekta.

Korisnici sredstava su obavezni priložiti kopije fiskalnih računa ili uplatnice i fotografije o realizaciji projekta.

Korisnicima sredstava koji nisu dostavili izvještaj o realizaciji projekta Komisija neće odobriti sredstva za novi projekat.

Javni poziv će se objaviti na službenoj internet stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Lukavac dana 02.10.2019. godine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana i trajat će do 17.10.2019. godine.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

 

Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu

Trg slobode br. 1

Komisiji za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima

 

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI

 

            

                                                                                    POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                          Emir Kasumović, dipl. pravnik

Obrasci za dodjelu sredstava mladima putem vijeća mladih 2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: