Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji BiH za 2019. godinu

Datum objave: 09.10.2019. 11:47 / Izvor: Akta.ba, 09.10.2019.

Na osnovu tačke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

ЈАVNI NATJEČAJ

za odabir korisnika Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2019. godinu

 

PREDMET NATJEČAJA

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta rаspisuје Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u cilju Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

Kriteriji za izbor korisnika sredstava su: kvaliteta projekta; izvori - način finansiranja; broj aktivnih korisnika zone; broj zaposlenih u zoni; trend privlačenja investitora u posljednje tri godine; stepen aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zadnjih pet (5) godina.

 

KATEGORIJA KORISNIKA SREDSTAVA:

Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsitelji prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga, kоје su dоstupnе nа internet strаnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (http://www.fmrpo.gov.ba).

Prijavni pаkеt dostupan је na internet stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (http://www.fmrpo.gov.ba).

 

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati – Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji BiH“

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-   naziv jedinice lokalne samouprave;

-   adresu i kontakt telefon;

-   ovjeriti pečatom.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.10.2019. godine (četvrtak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Predmet daljeg razmatranja neće biti prijave koje su:

-   neblagovremene,

-   nemaju sve sadržajne elemente,

-   ne ispunjavaju uslove ovog javnog natječaja,

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati. Pravo na učešće i dodjelu finansijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom Javnom natječaju koji raspisuje Ministarstvo u tekućoj godini.

 

EVALUACIJA I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Evaluacija i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа će se vršiti u skladu s kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni u Smјеrnicаmа za podnositelje projektnih prijedloga. Svi podnositelji projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima ovog javnog natječaja.

 

OSTALE ODREDBE

Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana dobijanja obavijesti o rezultatima javnog natječaja.

Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

 

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSITELJE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Sva dodatna pitanja u vezi s ovim javnim natječajem se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, na: grant2019@fmrpo.gov.ba.

Smjernice

Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan-aktivnosti

Prilog II - Proračun projekta

Prilog III - Logički okvir

Prilog IV - Administrativni i financijski podaci

Prilog V - Pismo namjere

Prilog VI - Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

Prilog XIII - Ugovor

Prilog XIV - Obrazac tehničkog i financijskog izvještaja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: