Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv za podnošenje prijava projekata za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

Datum objave: 10.10.2019. 08:16 / Izvor: Akta.ba, 09.10.2019.

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske na osnovu Posebnog sporazuma između Savjeta ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Švedske, koju predstavlja švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju za podršku provođenju programa FIGAP II (2017-2021) od 21.2.2018. godine i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centra-Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender centra Federacije BiH od 24.10.2018. godine, Plana rada i Budžeta za 2019. godinu FIGAP II programa, a u vezi sa članom 32. Pravila o organizaciji i radu FIGAP II programa i tačkom 3.3.1. Priručnika za dodjelu sredstava/grantova, objavljuje sljedeći​

 

P O Z I V

za podnošenje prijava projekata za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

 

Kratki opis FIGAP programa:

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program), rezultat je saradnje između Agencije za ravnopravnost polova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Gender centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske kao i saradnje sa institucijama, nevladinim i drugim organizacijama u BiH, a njegov je cilj da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a). Jedan od rezultata FIGAP-a, u okviru kojeg se objavljuje ovaj javni poziv, glasi „3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti polova" .

 

Cilj i prioritetne oblasti:

U skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima FIGAP programa, sa posebnim naglaskom na Rezultat broj tri (3), uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti polova ", projektni prijedlozi treba da budu usmjereni na sljedeće prioritetne oblasti:

1. Podrška ekonomskom osnaživanju žena,

2. Podrška sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja,

 

Ovim pozivom će se finansirati projekti u kojima ukupno zahtijevana sredstva spadaju u sljedeće grupe:

 • I grupa - Projekti 10.000 - 20.000 KM;
 • II grupa - Projekti 20.000 - 30.000 KM.Period realizacije:
Krajnji rok za završetak projekta je 30.11.2020. godine.

 

Uslovi i rok prijavljivanja:
Na ovaj poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim propisima Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, a koje djeluju na teritoriji Republike Srpske, koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su upisane u sudski registar ili drugi registar prema važećim zakonima;
 • Da djeluju u oblasti ravnopravnosti polova i/ili zaštite ženskih ljudskih prava, ili u okviru djelatnosti postoji prostor za promovisanje i primjenu standarda ravnopravnosti polova;
 • Da imaju ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta;
 • Da ne obavljaju poslove iz djelokruga organa javne uprave;
 • Da vode transparentno finansijsko poslovanje;
 • Da njihova djelatnost nije finansirana posebnim propisima, niti se u cijelosti finansira iz drugih izvora.
   

U cilju dokazivanja navedenih uslova potrebno je da organizacije civilnog društva dostave sljedeće dokumente:

 • Ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta sa budžetom (koji je u prilogu „Priručnika za dodjelu sredstava/grantova-Prilog II" iz FIGAP II programa);
 • Izvod iz sudskog registra ili drugog registra ne stariji od 6 mjeseci računajući od dana krajnjeg roka za podnošenje prijava po ovom pozivu;
 • Potvrda o poreskoj registraciji (JIB);
 • Dokaz o izmirenim porezima za prethodnu godinu;
 • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa;
 • Kopija Statuta ili akta o osnivanju;
 • CV projektnog tima (svake osobe pojedinačno);
 • Narativni izvještaj o radu za prethodnu godinu;
 • Kopija ovjerenog Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu;
 • Izjava o partnerstvu potpisana i ovjerena od strane svih partnera u projektu;
 • Pismo namjere ili Odluka o finansijskoj podršci drugih donatora za sufinansiranje projekta.

 
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji u suprotnom podnosilac prijave gubi pravo na korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu. Nekompletne prijave se neće razmatrati.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju organizacije koje su istovremeno nosioci ili partneri projekata podržanih iz sredstava FIGAP-a II po osnovu javnog poziva Agencije za ravnopravnost polova BiH i Gender centra Federacije BiH.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 25. oktobar 2019. godine, do 16.00 časova.

Podnosioci su dužni izraditi i podnijeti prijedlog projekta u skladu sa Prilogom II, koji se nalazi u „Priručniku za dodjelu sredstava/grantova" iz FIGAP II programa. Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni. Prijedlog projekta se dostavlja u originalu sa pratećom dokumentacijom i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: "ORIGINAL PROJEKTA" i "KOPIJA PROJEKTA". Original projekta i kopije treba da budu zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom lica odgovornog za zastupanje i predstavljanje organizacije, te adresom podnosioca. Na koverti treba napisati: „FIGAP POZIV ZA PROJEKTE 2019: PRIJEDLOG PROJEKTA - NE OTVARATI".

Kompletan prijedlog se dostavlja na sljedeću adresu:

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske
Vuka Karadžića 4
78 000 Banja Luka


Projektna dokumentacija treba biti dostavljena preporučenom poštom ili lično, najkasnije do 16:00 časova 25.10.2019. godine. Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku, kao i prijave koje nose poštanski pečat u navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Postupak izbora:

Postupak izbora projekata provodi Komisija za odabir projekata. Nakon okončanog postupka, Komisija upućuje prijedlog odluke  o odabiru projekata sa zapisnikom i rang listom na konačno odlučivanje direktorici Gender centra Republike Srpske i na mišljenje i saglasnost Upravnom odboru FIGAP programa.

Sva potrebna projektna dokumentacija, kao i dodatne informacije, mogu se pronaći na sljedećim stranici:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

ili se mogu preuzeti u prostorijama Gender centra Republike Srpske (Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka).​

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa"

„Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA."

 

Dokumenti

Prijavni obrazac - Prilog II

Priručnik o dodjeli sredstava FIGAP II Programa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: