Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta USK-a za 2019. godinu

Datum objave: 22.10.2019. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2019.

Na osnovu Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta USK za 2019. godinu (,,S1. glasnik USK“ br. 26/19), te člana 36. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta USK za 2019. godinu („SI. glasnik USK" br. 4/19), ministrica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike objavljuje:

 

Javni poziv

za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera

iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. Godinu

 

I           Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera, a koji su od interesa za građane Unsko-sanskog kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona i provode se na području Kantona.

 

II          Pravo učešća

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera koja provode projekte, programe i aktivnosti koji su od interesa za građane Unsko-sanskog kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona i provode se na području Kantona.

 

III         Kriteriji za učešće

Udruženja podnose prijavni obrazac za finansiranje projekta, programa ili aktivnosti udruženja iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija navedenih u Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta USK za 2019. godinu.

 

Opći kriteriji su:

a)         daje udruženje registrovano kod nadležnog kantonalnog organa;

b)         da se radi o udruženju koje ima kapacitete da provede projekat, program ili aktivnosti;

c)         ekonomska ili društvena opravdanost projekata, programa i aktivnosti udruženja.

Posebni kriteriji koji će se cijeniti prilikom ocjene zahtjeva su:

a) Zaštita prava i podrška djeci i mladima, podrška obitelji i starijim osobama:

-           Jačanje roditeljskih kompetencija;

-           Jačanje kapaciteta jednoroditeljskih porodica i podrška jednoroditeljskim porodicama;

-           Podrška razvoju hraniteljstva;

-           Priprema mladih za izlazak iz ustanova i program podrške mladima;

-           Razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajućeg roditeljskog staranja;

-           Razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe;

-           Poboljšanje kvalitete života i brige za starije (organizacija slobodnog vremena, pomoć u kući i slično);

-           Savjetovalište, psihosocijalna pomoć i integracija u život zajednice ranjivih kategorija;

-           Edukacije, analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrške porodici i starijim osobama, te žrtvama nasilja;

 

-           aktivnosti u vezi s brigom o djeci u sukobu sa zakonom, te djeci koja prose na ulicama, kao i aktivnosti u vezi s promocijom Konvencije o pravima djeteta;

-           unapređenje zdravlja i kvalitete života ranjivih skupina: djece, mladih, osoba s invaliditetom (djece i osoba starijih od 65 godina).

b)         Analiza, praćenje i smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, podrška beskućnicima, osobama u stanju socijalne potrebe i marginaliziranim skupinama:

-           Pomoć osobama i porodicama u stanju socijalne potrebe;

-           Poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika;

-           Poticanje zapošljavanja osoba s većim rizikom od socijalne isključenosti (osobe u sistemu socijalne skrbi, mladi bez roditeljske brige i si.).

 

IV Dokumentacija

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijavljivanja za finansiranja/sufinansiranja projekata, programa i aktivnosti udruženja:

a)         Popunjen obrazac prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja, koji sadrži: naziv projekta, programa ili aktivnosti, obrazloženje ekonomske ili društvene opravdanosti projekata, programa i aktivnosti (opis problema/potreba, ciljeve i ciljne grupe), pregled kapaciteta za provođenje projekta, programa ili aktivnosti (oprema, prostor i osoblje), ukupan iznos sredstava potrebnih za finansiranje projekata, programa i aktivnosti, očekivani iznos sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, te procenat od očekivanog iznosa sredstava koji bi bio utrošen na rad udruženja;

b)         rješenje o registraciji;

c)         zapisnik sa posljednje održane skupštine udruženja;

d)         uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

e)         uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama;

f)          uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika);

g)         bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane Finansijsko-informatičke agencije za prethodnu godinu.

Svi dokumenti koji se podnose kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz ovog poziva trebaju biti originali ili ovjerene kopije, te kompletna dokumentacija treba biti poredana po naprijed navedenom redoslijedu.

Zahtjevi udruženja koja nisu dostavila narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom za odobrena budžetska sredstva u prethodnom periodu, neće biti za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata za 2019. godinu.

Udruženja kojima sredstva budu odobrena po ovom Javnom pozivu su dužna ista iskoristiti u određenom omjeru i to:

a)         minimalno 85% odobrenih sredstava za projekte, programe i aktivnosti udruženja;

b)         maksimalno do 15% odobrenih sredstava za rad udruženja.

 

V Podnošenje prijava

Prijavni obrazac za finansiranje projekta, programa ili aktivnosti udruženja iz Budžeta Unsko- sanskog kantona za 2019. godinu (Obrazac 1) se nalazi na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona, sekcija „Preuzimanje11 ili se može pruzeti u prostorijama Ministarstva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Vlade USK ili poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza br. 2, 77000 Bihać, sa naznakom "Prijava na Javni poziv za finansiranje/sufmansiranje projekata, programa i aktivnosti udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu - ne otvaraj".

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.

Visinu sredstava za raspodjelu po ovom Javnom pozivu utvrđuje resorno ministarstvo na osnovu odobrenog Budžeta USK za 2019. godinu, te zaprimljenih zahtjeva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

MINISTRICA

Nermina Ćemalović

 

Prijavni obrazac

Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: