Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o usvajanju Budžeta opštine Vukosavlјe za 2020. godinu

Datum objave: 13.01.2020. 10:52 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA VUKOSAVLjE

SKUPŠTINA OPŠTINE 

 

Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlјe ( Službeni glasnik opštine Vukosavlјe broj 6/17 ) , te na osnovu člana 31.i člana 33. Zakona o budžetskom sistemu RS („Službeni glasnik Republike Srpske “ , broj ; 121/12 , 52/14, 103/15 i 15/16) , Skupština opštine Vukosavlјe na svojoj 33.sjednici održanoj dana 26.12.2019.godine donosi slјedeću : 

 

O D L U K A

o usvajanju  Budžeta opštine Vukosavlјe  za 2020.godinu

 

Član 1.

Usvaja se  Budžet Opštine Vukosavlјe za 2020.godini u ukupnom iznosu od 2.495.337,00 KM, a kako slijedi : 

 

Član 2.

 

PRIHODI

red br

naziv prihoda

konto

 

 

2020.g.

1.

Porski prihod

710000

 

1.612.846,00 

2.

Neporeski prihodi 

720000

 

494.393,00

3.

Tekući grantovi 

730000

 

5.955,00

4.

Transferi od višeg nivoa vlasti 

780000

 

182.143,00

5.

Kapitalni grantovi 

800000

 

0,00

6.

Raspodjela suficita iz 2018.g..

 

 

200.000,00

 

SVEGA :

 

 

2.495.337,00

RASHODI 

red br

naziv rashoda

konto

 

2020.g

1.

Rashodi za lična primanja 

411000

 

1.077.777,00

2.

Rashodi materijala i usluga 

412000

 

485.760,00

3.

Subvencija 

414000

 

25.000,00

4.

Grantovi 

415000

 

150.807,00

5.

Doznake za socijalno ugrožene 

416000

 

256.595,00

6.

Trensferi 

487000

 

3.000,00

7.

Budetska rezerva

 

 

5.400,00

8.

Kapitalni troškovi 

 500000

 

490.998,00

9.

Finansijka imovina izdaci 

600000

 

0,00

 

UKUPNO : 

 

 

2.495.337,00

 

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za budžet opštine Vukosavlјe . 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku opštie Vukosavlјe“. 

 

Broj : 01/1-013-53-5/19                                                   PREDSJEDNIK                                                                        

Datum 26.12.2019.g.                                                   Zehid Omičević, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: