Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(obustava) Obavještenje za dostavljanje pismenog izjašnjavanja po podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti​ za ostvarivanje prava na korištenje dijela vode sa izvorišta Baćanska česma i dovod tog dijela vode do javne česme pored džamije Baćci

Datum objave: 23.01.2020. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Broj: 03-1-25-1-1008

, 15.01.2020.godine

 

Gradonačelnik Grada putem Službe za finansije, trezor i privredu Grada Goražda, u predmetu broj: 03-1-25-1008, izdavanja rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti za korišćenje dijela vode za potrebe vanjske česme ispred džamije Bačci, sa izvorišta „Bačci", na parceli broj: k.č. 4086 K.O. Goraždc I, upisana u Zemljišnoknjižni izvadak broj 554, koja se u katastarskom operatu vodi na ime: Grad Goražde- Javno putno dobro, podnešenog od strane Medžlisa Islamske zajednice Goražde, a po pismenom zahtjevu od strane Medžlisa Islamske zajednice Goražde, i na osnovu člana 129, stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), donio je:

 

ZAKLJUČAK

o obustavi postupka

 

Obrazloženje

 

Kod ovog organa pokrenut je postupak za izdavanja prethodne vodne saglasnosti za korišćenje dijela vode za potrebe vanjske česme ispred džamije Baćci, sa izvorišta „Baćci", na parceli broj: k.č. 4086 K.O. Goražde I, upisana u Zemljišnoknjižni izvadak broj 554, koja se u katastarskom operatu vodi na ime: Grad Goražde- Javno putno dobro, podnešenog od strane Medžlisa Islamske zajednice Goražde.

 

Postupak je obustavljen radi pismenog zahtjeva koju je podnio Medžlis Islamske zajednice Goražd, dana 14.01.2020.godine, za obustavu postupka, a u smislu člana 130, stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99).

 

Razmatrajući navedeni zahtjev, ovaj organ je utvrdio da je podnešen u skladu sa zakonom, pa se na osnovu člana 129, stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), postupak obustavlja.

 

Protiv ovog zaključka može se uložiti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zaključka, Ministarstvu za privredu BPK Goražde, a koja se podnosi putem Službe za finansije, trezor i privredu, a taksirana sa 5,00KM.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: