Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o određivanju slobodne lokacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu na kojoj se može osnovati apoteka

Datum objave: 30.01.2020. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

Na osnovu člana 70., stav 1. i 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", broj: 44/12, 23/13 i 27/14), Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i :

 

O D L U K U

o određivanju slobodne lokacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu na kojoj se može osnovati apoteka

 

I

Ovom Odlukom određuje se slobodna lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu na kojoj se može osnovati apoteka.

II

Kao slobodna lokacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu na kojoj se može osnovati apoteka određuje se lokacija na području Općine Pale- FBiH, i to samo u slučaju otvaranja jednog (1) depoa apoteke u demografski ugroženom području gdje ne postoji apoteka, gdje se izuzima primjena demografskih i geografskih kriterija iz člana 3. i 4. (u smislu člana 5.) Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine FBiH", broj: 44/12, 23/13 i 27/14).

III

Za prostore koji su u vlasništvu općine oglašavanje slobodnih lokacija i izbor budućeg nositelja odobrenja za privatnu praksu, odnosno budućeg osnivača apoteke, vrši nadležna služba općine na osnovu kriterija koji se odnose na:

- Potrebe stanovništva lokalne zajednice,

- Saobraćajnu mrežu,

- Položaj apoteke u odnosu na ambulantu,

- Dostupnost usluga buduće apoteke sa aspekta radnog vremena,

- Garanciju o pružanju usluga najmanje u periodu od 5 godina,

- Brzina stavljanja apoteke u funkciju,

- Zapošljavanje lica sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Nadležna služba općine će Ministarstvu dostaviti obavještenje o provedenoj proceduri oglašavanja i Odluku o izabranom budućem nositelju odobrenja za privatnu praksu, odnosno budućem osnivaču apoteke kome će Ministarstvo izdati prethodnu saglasnost za osnivanje apoteke.

Ukoliko se za apoteku osigura prostor na osnovu provedene procedure u skladu sa Pravilnikom o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsta kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup na teritoriji Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 28/12), Ministarstvo će izdati prethodnu saglasnost i bez oglašene slobodne lokacije.

Zdravstvena ustanova koja je provela proceduru davanja u zakup kapaciteta zdravstvene ustanove će Ministarstvu dostaviti obavještenje o provedenoj proceduri i Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa na osnovu koje će Ministarstvo izdati prethodnu saglasnost za osnivanje apoteke.

Za prostore koji nisu u vlasništvu općine, Ministarstvo će na osnovu zaprimljenih zahtjeva, vodeći računa o kriterijima iz tačke III izdati prethodnu saglasnost, uzimajući u obzir pristigle zahtjeve koji su kompletirani u skladu sa ovom Odlukom.

Ukoliko se uputi dva ili više zahtjeva za istu lokaciju ili prostor, Ministarstvo će odlučivati/rješavati po zahtjevima onim redoslijedom kojim su podnešeni kompletni zahtjevi, s tim što će se odobriti samo po jednom zahtjevu.

V            

Podnosilac zahtjeva za davanje prethodne saglasnosti na lokaciju za osnivanje apoteke dužan je uz zahtjev Ministarstvu dostaviti i dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora u kojem planira otvoriti apoteku, odnosno ekvivalent dokaza o ugovornom odnosu sa vlasnikom prostora (ugovor, predugovor, sporazum i sl.).

VI          

Osnivač buduće apoteke, odnosno budući nositelj odobrenja za privatnu praksu kojem je izdata saglasnost na lokaciju dužan je podnijeti zahtjev za osnivanje apoteke s potpunom dokumentacijom, shodno važećem Pravilniku najkasnije tri mjeseca od dobijanja saglasnosti, u suprotnom se predmetna saglasnost stavlja van snage, dok se ista izdaje slijedećem podnosiocu zahtjeva, odnosno budućem nositelju odobrenja, vodeći računa da se može izdati samo jedna prethodna saglasnost budućem nositelju odobrenja, odnosno budućem osnivaču apoteke na lokaciji utvrđenoj u tački II ove Odluke.

VII         

Broj apoteka koje se mogu osnovati za navedeni period na pomenutoj lokaciji/području je ograničen, te će u momentu podnošenja zahtjeva biti uzimane u obzir potrebe kantona i lokalne zajednice u smislu člana 6., kao i člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine FBiH", broj: 44/12, 23/13 i 27/14), a što je definisano i tačkom II Odluke.

Tačka II Odluke se odnosi na otvaranje nove apoteke, dok se ne odnosi na usklađivanje poslovanja i verificiranje ispunjenosti uslova za nastavak rada po važećim propisima koji regulišu ovu oblast, promjenu organizacionog oblika, kao i promjenu sjedišta (preseljenje) već postojećih apoteka, s tim da je u slučaju preseljenja već postojeće apoteke potrebno u skladu sa istim dostaviti novi geodetski izmjer međusobne udaljenosti između apoteka i nove lokacije, od strane ovlaštenog lica za obavljanje geodetskih poslova u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

IX

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se naknadno objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" i na web stranici Vlade BPK Goražde www.bpkg.gov.ba .

 

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Pravilnikom o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službenim novinama FBiH", broj: 44/12, 23/13 i 27/14), gdje je u članu 6. definisano da: "Kantonalno ministarstvo zdravstva svake kalendarske godine, i to do 01.02. tekuće godine, određuje slobodne lokacije na području kantona na kojima će se osnivati apoteke u skladu sa demografskim i geografskim kriterijima iz člana 3. i 4. Pomenutog Pravilnika, kao i potrebama kantona, odnosno lokalne zajednice za apotekarskom službom.", te shodno naprijed navedenom Ministarstvo donosi predmetnu Odluku. Prema zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim u „Službenim novinama FBiH", broj: 55 od 15.07.2016.godine, potvrđeno je da je to postao zvaničan podatak o popisu stanovništva u BiH iz 2013.godine za nivo FBiH, gdje je utvrđeno da Bosansko - podrinjski kanton Goražde ima 23.734 stanovnika, i to Općina (Grad) Goražde 20.897 stanovnika, Općina Pale-FBiH 904 stanovnika, te Općina Foča - FBiH 1933 stanovnika. U smislu istog, kao i odredbi člana 3. i 5. Pravilnika, a uzimajući u obzir da u skladu sa naprijed navedenim na području kantona, odnosno Grad Goražde i Općina Foča - FBiH već ima dovoljan broj apoteka, te da u Općini Pale - FBiH ne postoji niti jedna apoteka, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Ministarstvo za socijalnu politiku,           

zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde            

 

M I N I S T A R

Eniz Halilović

 

Broj: 08-33-138/20

Goražde, 27.01.2020.godine

 

O D L U K A o određivanju slobodne lokacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu na kojoj se može osnovati apoteka 29.01.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: