Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Alipašin Most I

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 14, 10.04.2014.

Na osnovu člana 40. stav 1., člana 47. stav 2. alineja 1. i člana 50. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 26.03.2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "ALIPAŠIN MOST I"

 

Vrsta Plana

 

Član 1.

Pristupa se izradi Regulacionog plana "Alipašin Most I" (u daljnjem tekstu: Plan).

 

Granice područja za koje se Plan radi

 

Član 2.

Granica obuhvata Plana polazi od tačke br. 1, koja se nalazi na parceli k.č. 2091 (put), a ima koordinate y=6527260, x=4855607, produžava na sjever idući preko parcela k.č. 2091, 211, 210, 4242 (rijeka Miljacka), 4029, 4033 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6527243, x=4855686; br. 3 y=6527225,y=4855802;br. 4y=6527253,x=4855805)idolaziu tačkubr. 5, koja se nalazi na parceli k.č. 4033/1, a imakoordinate y=6527254, x=4855860, zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 4033/1, 3865, 3794, 3791/1, 3791/2 i dolazi u tačku br. 6, koja se nalazi na međi između parcela k.č. 3791/1 i 3791/2, a ima koordinate y=6527726, x=4855969, potom se lomi na jug sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 3791/2,3791/3,3790,3787,4224/1,4143/1,4078/2,4076/2, 4077/1,4243 i dolazi do tačke br. 7 sa koordinatama y=6527793, x=4855715, potom skreće na jugozapad idući putem k.č. 4243 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u K.O. Novo Sarajevo IV, Općina Novi Grad, K.O. Stup, Općina Ilidža.

Površina obuhvata Plana iznosi P = 13,3 ha.

 

Vremenski period za koji se Plan donosi

 

Član 3.

Plan se donosi za period do donošenja novog Plana.

 

Smjernice za izradu Plana

 

Član 4.

Plan se radi u cilju urbanog uređenja prostora kroz preispitivanje stvarnog stanja na terenu, prostornih mogućnosti za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, opremanja područja adekvatnom društvenom, saobraćajnom, komunalnom i elektroenergetskom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose. Takođe, cilj izrade Plana je obezbijediti provedbenu plansku dokumentaciju prema odrednicama usvojene "A" faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine, prema kojima je namjena prostora u obuhvatu Plana definisana kao poslovno-radno-stambena zona.

 

Usmjerenja za izradu Plana:

- Poštovati opredjeljenja definisana Prostornim planom Kantona Sarajevo 2003- 2023. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/06 i 4/11) i Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godina ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 5/99-prečišćeni tekst i 4/02);

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o

posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

- Izvršiti istražne radove u funkciji izrade elaborata o inženjersko-geološkim i hidrološkim osobinama terena sa potrebnim brojem bušotina;

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Prilikom izrade Plana uvažavati postojeću parcelaciju i vlasničke odnose;

- U skladu sa prostornim mogućnostima, osnovna koncepcija prostornog uređenja treba da omogući razvoj područja kroz funkcionalno integrisanje površina javnog karaktera, postojećih i planiranih kapaciteta centralnih sadržaja, stambene izgradnje, razvoj pješačkog i biciklističkog saobraćaja, formiranje šetnica i poseban tretman prema saobraćaju u mirovanju;

- Preispitati mogućnost izgradnje savremenih arhitekton-sko-oblikovnih objekata većih horizontalnih i vertikalnih gabarita usklađenih sa gabaritima susjednih objekata i objekata u susjednim prostornim cjelinama;

- Kapacitete društvene infrastrukture planirati prema planiranom broju stanovnika i potrebama lokalne zajednice i Grada;

- Položaj prostorne cjeline i karakter sadržaja zahtijeva da se posebna pažnja posveti zelenim površinama, koje zastupljenošću i strukturom treba da doprinesu ostvarenju odgovarajućih estetsko-oblikovnih, ali i zaštitnih efekata;

- Uz longitudinalni i transverzalni saobraćajni pravac planirati linijske sisteme od stablašica markantnih morfoloških karakteristika, koje odgovaraju datim stanišnim uslovima, a na površinama saobraćaja u mirovanju predvidjeti sadnju stablašica;

- Uz poslovno - stambene sadržaje i objekte društvene infrastrukture, u oblikovnom smislu, zelene površine planirati sa visokoatraktivnim elementima biološke i građevinske komponente, koje će se u hortikulturnom smislu smjenjivati i dopunjavati tokom cijele godine i doprinositi dodatnoj atraktivnosti ovog prostora. Zelene površine treba da čine najmanje 25-30% od ukupne površine parcele, te strukturom (sve tri etaže) i odnosom biološke i građevinske komponente da zadovolje potrebe korisnika;

- U toku izrade Plana potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisane Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period 1986. do 2015. godine i usvojenim provedbenim planovima kontaktnih prostornih cjelina, kako položajno tako i po gabaritima;

- Mrežu internih saobraćajnica treba koncipirati na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 6,00 m za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,60;

- Ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćaj-nicama, a posebno u zonama raskršća;

- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj, u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima;

- Idejna rješenja komunalne i elektroenergetske infrastrukture, planirati na osnovu koncepta prostornog uređenja datog Planom, a u skladu sa usmjerenjima datim kroz prostorno planske dokumente i usvojenom provedbeno planskom dokumentacijom u kontaktnim zonama i konkretnim uslovima i zahtjevima vlasnika komunalne infrastrukture.

 

Rokovi za pripremu i izradu Plana

 

Član 5.

Rokovi za pripremu i izradu Plana su:

- Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana: januar 2014. godine,

- Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana: mart 2014. godine,

- Podloge za izradu Plana: oktobar 2014. godine,

- Osnovna koncepcija Plana: januar 2015. godine,

- Prednacrt Plana: april 2015. godine,

- Nacrt Plana: maj 2015. godine,

- Javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana: juni/juli 2015. godine,

- Prijedlog Plana: januar 2016. godine,

- Usvajanje Plana: februar 2016. godine.

 

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

 

Član 6.

Okvirna sredstva za pripremu i izradu Plana u iznosu od 35.800,00 KM obezbijedit će Općina Novi Grad Sarajevo u Budžetu za 2014. i 2015. godinu, i to: u 2014. godini iznos od 23.600,00 KM, a u 2015. godini iznos od 12.200,00 KM.

Stvarni troškovi će se utvrditi nakon provođenja tenderskih postupaka i na bazi projektnih zadataka.

 

Nosioci pripreme Plana i Nosilac izrade Plana

 

Član 7.

Nosioci pripreme za izradu Plana su Gradonačelnik Grada Sarajeva i Načelnik Općine Ilidža.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javna rasprava i dono{enje Plana

 

Član 8.

Nosilac izrade Plana će izraditi Osnovnu koncepciju Plana na osnovu utvrđenih smjernica i ponuditi je Nosiocima pripreme na razmatranje i usaglašavanje u kontaktu sa javnošću.

Ukoliko Nosioci pripreme za izradu Plana usvoje Osnovnu koncepciju Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt Plana i dostaviti ga Nosiocima pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosioci pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću Grada Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Ilidža na razmatranje i stavljanje na Javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Član 9.

Na osnovu rezultata Javne rasprave i stava o Nacrtu Plana, Nosioci pripreme za izradu Plana utvrdit će Prijedlog Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću Grada Sarajeva i Općinskom vijeću Općine Ilidža na donošenje. Sastavni dio Prijedloga Plana je "Elaborat orijentacionih troškova uređenja građevinskog zemljišta".

Ostale odredbe

 

Član 10.

Subjekti planiranja su: Grad Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, vjerske zajednice, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

 

Član 11.

Utvrđuje se režim zabrane građenja do donošenja Plana.

Zabrana građenja iz stava 1. ovoga člana ne odnosi se na investitore koji su stekli pravo gradnje na ovom lokalitetu na osnovu donesenih rješenja u upravnom postupku (rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje, važeće urbanističke saglasnosti ili odobrenja za građenje) koji mogu nastaviti započetu proceduru.

Zabrana građenja iz stava 1. ovoga člana ne odnosi se na aktivnosti utvrđene Odlukom o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, kao i na izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture, za koje će na osnovu zahtjeva Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dati stručno mišljenje.

Zabrana građenja iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na lokaciju na području Općine Novi Grad Sarajevo predviđenu za izgradnju konzularno-diplomatskog predstavništva na parcelama označenimkao k.č.: 4067/8,4065/3, dio 4065/2,4066/1,4066/6, 4066/4,4066/7,4066/5,4066/3,4067/9,4068/3,4068/1,4069/1, 4068/2,4067/3,4069/2,4070/3,4070/2,4070/6,4070/1,4070/5, 4069/3,4070/4,4223/4,4223/5,4072/2,4072/1,4071/2,4071/1, 4142/2, 4071/3, 4074/5, 4074/1, 4074/3, 4075/3, 4073, 4074/6 i 4142/9, K.O. Novo Sarajevo IV, prema novom premjeru (katastarski operat), za što će Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dati stručno mišljenje.

Stručna mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo moraju biti u skladu sa smjernicama iz člana 4. ove Odluke.

 

Član 12.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.

 

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-653/14          

26. marta 2014. Godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Gradskog vijeća

Sabahudin Delalić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: