Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka

Datum objave: 06.02.2020. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općinski načelnik

 

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH " broj 49/06 i 51/09), člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 23/04), Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 52/19), Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka, broj: 09B-14-1019/19 od 20.03.2019. godine i Pravilnika o izmjenama pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim ustanovama i pojedincima u svrhu održivog povratka, broj: 09/B-14-6036/19 od 20.01.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava - zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka

 

1. Predmet Javnog poziva je dodjela finansijske pomoći općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima povratnicima u prijeratno mjesto prebivališta u cilju obezbjeđenja uslova za održivi povratak i poboljšanje kvaliteta življenja.

 

2. Sredstva pomoći iz Programa održivog povratka dodjeljivat će se za:

Sredstva predviđena budžetom za tekuću godinu za pomoć općinama/opštinama povratka, pojedincima u povratničkim općinama/opštinama i vjerskim institucijama u svrhu održivog povratka u Bosni i Hercegovini dodjeljuju se u cilju rješavanja infrastrukturnih problema povratnika (dovođenje električne energije, priključke električne energije, rekonstrukciju putne infrastrukture, rekonstrukciju vodovodne mreže, ostalih objekata značajnih za širu društvenu zajednicu i sl.); obnove vjerskih objekata; sufinansiranja projekata vjerskih institucija koji su vezani za održivi povratak; sufinansiranja projekata pojedinaca povratnika koji su na dan 30.04.1991. godine imali mjesto prebivališta u mjestu povratka (sanacija neuslovnih stambenih jedinica, pomoćno - pratećih objekata ili nabavku poljoprivrednih mašina i sl.).

Prednost pri dodjeli sredstava imat će povratnici sa područja Općine Centar Sarajevo.

2.1 Predviđena sredstva

Sredstva su predviđena Budžetom Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu i rasporedit će se u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka.

 

3. Kriteriji za dodjelu sredstava:

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu na Javni poziv u skladu sa utvrđenim kriterijima; 3.1 za općine/opštine povratka

 

a) OPĆI KRITERIJI

1. Projekat/projektna ideja

Dokaz: Zahtjev podnesen od strane aplikanta sljedećeg sadržaja: za koju namjenu se koriste sredstva, izvori finansiranja projekta (vlastito ili ulaganje drugih institucija), mogući broj angažovanih lica, da li je već započet projekat ili je samo ideja, te očekivani efekti nakon realizacije projekta.

2. Projekt ili idejno rješenje i saglasnosti općine/opštine povratka

Dokazi:

- Idejni projekt,

-  Saglasnost općine/opštine povratka ili Odobrenje za građenje (ukoliko to zahtjeva priroda projekta).

3. Izjava i Izvještaj podnosioca zahtjeva - opštine/općine povratka

Dokaz 1: Izjava da opština/općina povratka do sada nije primala pomoć za održivi povratak i građevinski materijal na ime kandidiranog projekta od strane Općine Centar Sarajevo. Ovjerena izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokaz 2: Izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinačnih projekata, izraženo u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta.

Dokaz 3: Izjava da ukupna finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekta nisu obezbjeđena od strane drugog donatora.

Dokaz 4: Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su ranije dobili finansijska sredstva od Općine Centar Sarajevo, ako isti ranije nije dostavljen.

4. Ponude, predmjeri i predračuni za nabavke roba i radova

Dokaz: Dostaviti Ugovore, predmjere, predračune ili ponude ponuđača za nabavku roba i radova.

5. Kopija Ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa.

b) POSEBNI KRITERIJI

1. dokaz općine/opštine povratka o broju registriranih povratnika

Dokaz: Potvrda nadležne službe općine/opštine povratka o broju registriranih povratnika (priložiti spisak) na lokalitetu koji je predmet projekta sa posebno naznačenim brojem povratnika sa područja Općine Centar Sarajevo. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

3.2 Za vjerske institucije

a) OPĆI KRITERIJI

1. Projekat/projektna ideja

Dokaz : Uredno popunjen Zahtjev od strane aplikanta sljedećeg sadržaja: za koju namjenu se koriste sredstva, izvori finansiranja projekta (vlastito ili ulaganje drugih institucija), mogući broj angažovanih lica, da li je već započet projekat ili je samo ideja, te očekivani efekti nakon realizacije projekta.

2. Registracija vjerske institucije;

Dokaz 1: Aktuelni izvod iz registra Ministarstva pravde ne stariji od 6 mjeseci (orginal ili ovjerena kopija), ID broj;

3. Projekt ili idejno rješenje i saglasnosti općine/opštine povratka

Dokazi:

- Idejni projekt,

- Saglasnost općine/opštine povratka ili Odobrenje za građenje (ukoliko to zahtjeva priroda projekta).

4. Ponude, predmjeri i predračuni za nabavke roba i radova

Dokaz: Dostaviti Ugovore ili predmjer i predračun ili ponude ponuđača za nabavku roba i radova.

5. Izjave i Izvještaj o utrošku ranije dobivenih sredstava

Dokaz 1: Izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinačnih projekata, izraženo u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta.

Dokaz 2: Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su ranije dobili finansijska sredstva od Općine Centar Sarajevo, ako isti ranije nije dostavljen.

Dokaz 3: Izjava da ukupna finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekta nisu obezbjeđena od strane drugog donatora.

Dokaz 4: Izjava da vjerska institucija do sada nije primala pomoć za održivi povratak i građevinski materijal na ime kandidiranog projekta od strane Općine Centar Sarajevo. Ovjerena izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

6. Kopija Ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa.

b) POSEBNI KRITERIJI

1. dokaz općine/opštine povratka o broju registriranih povratnika

Dokaz: Potvrda nadležne službe u općini/opštini povratka o broju registriranih povratnika na lokalitetu koji je predmet projekta sa posebno naznačenim brojem povratnika sa područja Općine Centar Sarajevo. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva,

3.3 Za pojedince povratnike

a) OPĆI KRITERIJI

1. Projekat/projektna ideja

Dokaz: Uredno popunjen zahtjev sljedećeg sadržaja: za koju namjenu se koriste sredstva, predmjer i predračun, izvori finansiranja projekta (vlastito ili ulaganje drugih institucija), mogući broj angažovanih lica, da li je već započet projekat ili je samo ideja, te očekivani efekti nakon realizacije projekta.

2. Status raseljenog lica i status povratnika - povratnik u prijeratno prebivalište

Dokaz 1: Uvjerenje o kretanju nadležne policijske uprave za podnosioca zahtjeva- povratnika, dokaz da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u mjestu povratka, te kopije LK-a i CIPS prijavnica za sve punoljetne članove domaćinstva. 

Dokaz 2: Potvrda nadležne službe u općini/opštini povratka u koju se podnosilac prijave vratio. U potvrdi mora biti naznačeno ime i prezime nosioca domaćinstva i članova njegove porodice koji su se vratili i godina povratka u prijeratno prebivalište.

Pored potvrde općine/opštine povratka podnosilac prijave mora priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne institucije da se vratio u prijeratno prebivalište.

Potvrda i izjava ne smiju biti starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

3. Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu

Dokaz: ZK izvadak, posjedovni list (ovjerena fotokopija ili original), idejni projekt, odobrenje za građenje (ukoliko to zahtjeva priroda projekta).

4. Ponude, predmjeri i predračuni za nabavke roba i radova

Dokaz: Dostaviti Ugovore, predmjere, predračune ili ponude ponuđača za nabavku roba i radova.

5. Izjava podnosioca zahtjeva i Izvještaj o utrošku ranije dobivenih sredstava

Dokaz 1: Izjava da podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva do sada nisu primali pomoć na ime kandidiranog projekta od strane Općine Centar Sarajevo.

Dokaz 2: Izjava o spremnosti sufinansiranja pojedinačnih projekata, izraženo u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta.

Dokaz 3: Izjava da ukupna finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekta nisu obezbjeđena od strane drugog donatora.

Dokaz 4: Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su ranije dobili finansijska sredstva od Općine Centar Sarajevo, ako isti ranije nije dostavljen.

Ovjerene izjave ne smiju biti starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

6. Kopija bankovne kartice ili Ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa.

b) POSEBNI KRITERIJI

1. Godina povratka

Dokaz: Godina povratka u prijeratno prebivalište. Dokazi iz tačke 2. Općih kriterija.

2. Kućna lista - broj članova porodičnog domaćinstva

Dokaz: Svi kandidati za jednokratnu pomoć prilažu ovjerenu kućnu listu izdatu od općinske/opštinske službe. U kućnoj listi trebaju biti navedena samo lica koja su se prijeratno prebivalište (povratnici). Kućna lista ne smije biti starija od 30 dana objavljivanja Javnog poziva.

Sve punoljetne osobe prilažu kopiju CIPS-ove prijavnice i lične karte.

3. Porodični standard Dokaz:

3.1. Za svakog člana porodice ako je zaposlen, penzioner ili ima primanja po bilo kom drugom osnovu potvrdu o ostvarenom primanju u protekla 3 mjeseca.

3.2. Za nezaposlene nosioce domaćinstva i punoljetne članove porodice dokaz od nadležne Službe za zapošljavanje o tome da je prijavljen na birou rada ili uvjerenje o prihodima iz nadležne poreske uprave. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.3. Za članove porodice koji pohađaju, osnovnu, srednju školu ili dodiplomski studij prilaže se dokaz osnovne, srednje škole ili fakulteta za zadnju školsku ili tekuću školsku godinu.

3.4.  Za članove domaćinstva koji imaju primanja iz ranjivih kategorija dokaz o visini primanja.

4. Porodice povratnika iz ranjivih kategorija sa posebnim potrebama

4.1. Ratni vojni invalidi

Dokaz: Potvrda nadležne općinske/opštinske službe u čijoj se evidenciji vodi ratni vojni invalid koja sadrži stepen (procenat) invaliditeta. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

4.2. Sehidske porodice odnosno porodice poginulih boraca

Dokaz: Potvrda nadležne općinske/opštinske službe, odnosno odsjeka za boračku - invalidsku zaštitu.

4.3. Porodice nestalih

Dokaz: Potvrda nadležne općinske/opštinske službe ili Komisije za traženje nestalih (državna ili entitetska komisija).

4.4. Bivši logoraši

Dokaz: Uvjerenje izdato od strane Udruženja logoraša ili Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta.

4.5. Invalidna lica koja nemaju primanja po osnovu PIO/MIO

Dokaz: Dokument nadležne općinske/opštinske službe ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje kojim kandidat za jednokratnu pomoć i član domaćinstva dokazuje zdravstveno stanje sa navedenim procentom onesposobljenosti i procjenom radne sposobnosti.

5. Samohrani roditelji

Dokaz: Potvrda nadležnog Centra za socijalni rad, presuda o razvodu braka, umrli list za supružnika i sl. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

6. Demobilisani borci

Dokaz: Potvrda ili uvjerenje o ratnom stažu izdata od nadležne institucije.

4. Način izbora korisnika:

Izbor korisnika za dodjelu sredstava - jednokratne pomoći po osnovu ovog javnog poziva vršit će imenovana Komisija za odabir korisnika i raspodjelu raspoloživih novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka. Svi kandidati koji blagovremeno podnesu prijavu i ispune uslove propisane Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika i raspodjelu raspoloživih novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama povratka, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka biće bodovani i rangirani, a sredstva će se dodjeljivati do raspoloživog iznosa. Na osnovu bodovne liste Komisija utvrđuje prijedlog korisnika za dodjelu jednokratne pomoći u svrhu održivog povratka i isti dostavlja Općinskom načelniku na odlučivanje.

Odluku o izboru korisnika o dodjeli sredstva u svrhu održivog povratka donosi Općinski načelnik i ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Centar Sarajevo, poštujući zaštitu ličnih podataka odabranog (pojedinca povratnika) korisnika pomoći u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl. list. BiH broj:49/06).

Ukoliko podnosilac zahtjeva - aplikant nije dostavio narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni projekat u prethodnim godinama, ukoliko ih je bilo, njegova aplikacija - zahtjev neće se uzeti u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve tražene izjave, uvjerenja i potvrde po Javnom pozivu moraju biti ovjerene i ne smiju biti starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.

5. Dostava zahtjeva - prijava

Prijave - zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokolu općine ili poštom na adresu:

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Komisija za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama/opštinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka, Ul. Mis Irbina broj 1, 71000 Sarajevo,

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka"

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt podatke o podnosiocu prijave - zahtjeva.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, na web stranici općine www.centar.ba  i u dnevnom listu Avaz.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a o rezultatima Javnog poziva podnosioci prijava - zahtjeva će biti obaviješteni.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 033/562-368, 033/562-450, tel/fax: 562-451.

 

Općinski načelnik

Prof.dr. Nedžad Ajnadžić, s.r.

 

 

[2.1] Javni poziv za podnošenje prijava – zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka

[2.2] OBRAZAC PRIJAVE ZA OPĆINE/OPŠTINE

[2.3] OBRAZAC PRIJAVE ZA POJEDINCE

[2.4] OBRAZAC PRIJAVE ZA VJERSKE USTANOVE

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: