Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 03.07.2020. 08:53 / Izvor: Večernji List, 03.07.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu člana 23. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta 2020. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 99/19 i 28/19) i Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministartsvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi, V. broj: 921/2020 od 02.07.2020. godine, a u cilju osiguranja finansijske pomoći budžetima gradova i općina, kvalitetne izrade i transparentne raspodjele sredstava, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa od značaja za jedinice lokalne

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava za projekte/zahtjeve/inicijative radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jednice lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini kao i finansijsku pomoć budžetima gradova i općina za finansiranje tekućih rashoda u cilju osiguranja funkcionisanja ovih nivoa vlasti. Gradovi i općine se mogu prijaviti za projekate/zahtjeve/inicijative iz sljedećih oblasti: putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.); komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.); objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.); ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.); finansijska pomoć budžetima gradova i općina za finansiranje tekućih rashoda.

 

2. Opći ciljevi Javnog poziva

Opći cilj ovog Javnog poziva je sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

3. Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: Jedinice lokalne samouprave.

Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te direktno doprinose boljem kvalitetu života

 

4. Finansijska sredstva

Maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima/zahtjevima/inicijativama za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 900.000 KM (do 3%ukupnih sredstava za raspodjelu). Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe, moguća su odobravanja i drugih iznosa, o čemu konačnu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

5. Broj prijavljenih zahtjeva

Jedan podnositelj zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog Javnog poziva, a u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih. Za svaki projekat/zahtjev/inicijativu se podnosi posebno aplikacija.

 

6. Opći kriteriji

Prijava na javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:

- čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

- preporuka o realizaciji projekata/zahtjeva/inicijativa - ukoliko postoji

- kopiju predračuna koji odgovara vrijednosti zahtjeva ili ostala dokumenacija iz koje je vidljiva ukupna vrijednost projekta

 

7. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija:

- Izjava o sufinansiranju sa dokazima - sufinansiranja pojedinačnih projekata od strane jedinice lokalne samouprave.

Dokazi koji se priznaju: Izjava grada/općine, budžet grada/općine sa naznakom projekta, okvirni budžet grada/općine sa naznakom projekta; Ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta; Potpisani ugovori/ memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili Odluka o dodjeli sredstava i si., kao dokaz o osiguranju sredstava iz drugih izvora. Navedeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Izjava mora biti ovjerena i potpisana u formi koju je propisala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ista se može preuzeti na web stranici Vlade Federacije BiH. Bodovat će se samo finansijska učešća u sufinansiranju na osnovu Procedure za izbor potencijalnih korisnika za dodjelu sredstava koje će utvrditi Komisija.

- Projektno tehnička dokumentacija: građevinska dozvola, urbanistička saglasnost i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa (navesti najviši nivo dokumentacije koju podnosilac zahtjeva posjeduje te dostaviti ovjerene kopije)

Nije potrebno dostavljati cjelokupne projekte, te je potrebno iskopirati Naslovnu stranicu i konkretni predračun radova koji odgovara vrijednosti zahtjeva.

- Zrelost projekta - faza projekta i očekivani rezultati realizacije Zrelost projekta: faza projekta -projekat će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji; radovi na projektu su u toku; proveden postupak nabavke i sklopljen ugovor s izvođačem radova; postupak nabavke u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provođenje postupka nabavke); projektno-tehnička dokumentacija u pripremi. Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta (najmanje tri karakteristične fotografije). Očekivani rezultati se mogu dostaviti u posebnoj izjavi ili će se vrednovati na osnovu izjava iz posebnih kriterija ili iz podataka sadržanih u projektnoj dokumentaciji, idejnom i glavnom projektu. U slučaju da se dostavi posebna izjava, ista treba biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe.

 

8. Način izbora projekata

Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Komisija će razmatrati prijave u skladu sa "Procedurama za izbor potencijalnih korisnika za dodjelu sredstava" koje utvrđuje Komisija , te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva sačiniti prijedlog rang liste korisnika sredstava.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

pg.5

 

9. Objavljivanje rang listi korisnika

Konačnu rang listu po ovom javnom pozivu utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnom Odlukom koja će biti objavljenja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

10. Dostavljanje prijava na javni poziv

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta/ zahtjeva/ inicijative označava ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja. Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju. Obrazac prijave na javni poziv zajedno sa obrascima izjava su dostupni na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine www.fbihvlada.gov.ba. Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija za dodjelu sredstava gradovima i općinama iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Čemerlića 2,71000 Sarajevo sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona).

 

Javni oglas ostaje otvoren do 14.07.2020. i bit će objavljen u dnevnim novinama: „Dnevni avaz" i „Večernji list", te na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: