Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj zanatstva kroz samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

Datum objave: 04.12.2020. 15:44 / Izvor: Akta.ba, 04.12.2020.

Na osnovu člana 10. Pravilnika  o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj zanatstva kroz samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina “, broj: 52/20 i 54/20), Gradonačelnik Grada Bijeljina i direktor JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju
 
 
 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ ZANATSTVA KROZ SAMOZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 
 

1. Uvod
 
Grad Bijeljina i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (Zavod), u okviru „Programa podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama, udruživanje sredstava za zapošljavanje“, realizuju „Program podrške razvoju zanatstva kroz samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije biroa Bijeljina“ (Program), čija ukupna vrijednost iznosi 40.000,00 KM.
Program će se finansirati udruživanjem sredstava partnera od čega Grad Bijeljina učestvuje u finansiranju u iznosu od 20.000,00 KM (50%) i Zavod za zapošljavanje u iznosu od 20.000,00 KM (50%).
 
2.  Predmet i namjena javnog poziva
 
Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za samozapošljavanje 8 (osam) lica koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju Zavoda za zapošljavanje, Biro Bijeljina.
Podsticaji su namijenjeni:
Nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina, Biro Bijeljina koja se vode na evidenciji aktivne ponude radne snage prije objavljivanja Javnog poziva i koja namjeravaju da pokrenu samostalnu zanatsku djelatnost;
Samostalnim preduzetnicima koji obavljaju zanatsku djelatnost kao osnovno zanimanje na području grada Bijeljina, a koji su registrovani nakon objavljivanja pa do okončanja Javnog poziva kod nadležnog organa Grada Bijeljina i koji su prije registracije bili prijavljeni na evidenciji aktivne ponude radne snage kod Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina, Biro Bijeljina prije objavljivanja Javnog poziva.
Podsticajna sredstva mogu se koristiti za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, pokriće troškova pokretanja preduzetničke djelatnosti, uređenje i pripremu poslovnog prostora.
 
 
3. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva

 Pravo na podsticaj imaju nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina, koja ispunjavaju sledeće uslove:  
 
Da su nastanjeni na području Grada Bijeljina i da su stariji od 18 godina,
Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina – evidencija aktivne ponude radne snage prije objavljivanja Javnog poziva, i da pripadaju jednoj od ciljnih grupa:
- demobilisani borci VRS;
- ratni vojni invalidi VRS;
- djeca poginulih boraca VRS;
- nezaposlena lica preko 40 godina starosti;
- žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture;
- nezaposlena lica u ruralnim sredinama;
- štićenici domova koji su završili obrazovanje;
- mladi sa VSS bez radnog iskustva
- mladi sa VSS bez radnog iskustva – djeca poginulih boraca
- mladi sa SSS bez radnog iskustva – djeca poginulih boraca
- lica koja se nalaze na evidenciji duže od 6 mjeseci;
- Romi.
 
Da nisu bili korisnici podsticaja za samozapošljavanje od strane JU Zavod za zapošljavanje RS filijala Bijeljina, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ili drugih sredstava iz Gradskog budžeta, odnosno da nisu koristili bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa,
Pravo učešća imaju lica koja su izvršila registraciju samostalne zanatske preduzetničke djelatnosti (u skladu sa Listom zanatskih djelatnosti) kao osnovno zanimanje na području Grada Bijeljina nakon objavljivanja Javnog poziva,  uz uslov da su  prije registracije djelatnosti bili na evidenciji aktivne ponude radne snage kod Zavoda za zapošljavanje – Biro Bijeljina, prije objavljivanja Javnog poziva,
Pravo na podsticaj ne može ostvariti lice podnosilac zahtjeva ili sa njim povezana lica, koje je obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu je odjavilo u prethodnih 12 mjeseci prije objavljivanja Javnog poziva,
Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba dodijeljenih sredstava.
 
4. Kriterijumi za dodjelu podsticaja
 
Postupak dodjele podsticajnih sredstava provodi Komisija za provođenje postupka Programa podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Grada Bijeljina udruživanjem sredstava u 2020. godini (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje gradonačelnik. U sastav Komisije imenuju se četiri člana, od kojih su dva iz Gradske uprave Grada Bijeljina i dva iz JU Zavod za zapošljavanje RS - filijala Bijeljina.
Pojedinačni iznos po podnosiocu prijave za svaki podsticaj utvrđuje Komisija u zavisnosti od raspoloživih novčanih sredstava predviđenih za podsticajne namjene, odnosno 5.000,00 KM (pethiljadaKM) pojedinačno ili veći alikvotni dio ukoliko bude manje od 8 (osam) korisnika podsticaja.
Komisija provjerava ispunjenost uslova iz Javnog poziva i u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovima pravi rang listu i vrši rangiranje primljenih prijava.  U slučaju da dva ili više aplikanta imaju isti broj bodova, prednost će se određivati prema pripadnosti lica ciljnim grupama iz člana 5. Pravilnika, a Komisija zadržava pravo da zatraži dodatne dokaze na osnovu kojih će izvršiti konačno rangiranje.
U slučaju velikog broja prijava koje ispunjavaju uslove Javnog poziva i ovog Pravilnika, sredstva će biti dodijeljena do visine raspoloživih sredstava prema redosljedu na rang listi.
U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove za dodjelu, podsticaje mogu dobiti svi ortaci u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Kriterijumi po kojima Komisija rangira podnosioce prijava i maksimalan broj bodova koji se može ostvariti po kriterijumima su:

Bodovna lista

Кriterijum Bodovi
1. Vrijeme nezaposlenosti  - aktivnog traženja posla 3-12 mjeseci ............. 1 бод
13-24 mjeseca............ 2 бода
25-36 mjeseci............ 3 бода
преко 36 mjeseci...... 4 бода
2. Kvalitet Biznis plana 0,5 - 5 bodova
3. Lice sa statusom djeteta poginulog borca VRS  2 boda
3. Lice sa statusom kategorizovanog demobilisanog borca VRS 1 bod
5. Lice sa invaliditetom i RVI RS  1 bod
6. Lice mlađe od 30 godina  1 bod

 

Vrsta djelatnosti, utvrđuje se isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti sa Liste zanatskih djelatnosti (Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima: „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/18“ – ispravka) koja će biti u prilogu Javnog poziva.
 
Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku ugovorenog perioda.
U zavisnosti od epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa korona, za podnosioce zahtjeva, a u cilju edukacije i unapređenja poslovanja organizovaće se besplatna obuka za izradu biznis plana, koji predstavlja sastavni dio tražene dokumentacije. Ukoliko obuka ne bude mogla biti realizovana, podnosioci zahtjeva samostalno popunjavaju biznis plan i predaju ga uz prijavu.
 
5. Doznačavanje sredstava 

Sredstva se doznačavaju bespovratno po dinamici:
60% ugovorenog iznosa - do 30 dana od potpisivanja ugovora,
20% ugovorenog iznosa - 6 mjeseci od početka poslovanja preduzetnika,
20% ugovorenog iznosa - 12 mjeseci od početka poslovanja preduzetnika.
 
6. Način podnošenja prijave i potrebna dokumentacija
 
Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje podnosi se na za to propisanom obrascu koji je obavezan i čini prilog uz Javni poziv (Prilog br. 1), a biće dostupan na zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina i JU Zavod za zapošljavanje RS.
Aplikanti uz propisani obrazac prijave prilažu sledeća dokumenta:
 
Obavezna dokumentacija:
1.Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji preduzetnika kod Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina (ukoliko je registrovana preduzetnička djelatnost);
2. Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi - JIB (ukoliko je registrovana preduzetnička djelatnost);
3. Uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje;
4. Ovjerena izjava podnosioca o davanju saglasnosti za objavu i korišćenje ličnih podataka kao rezultata Javnog poziva (sastavni dio javnog poziva – Prilog br.2)
5. Ovjerena izjava podnosioca da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa (sastavni dio javnog poziva – Prilog br.3)
6. Biznis plan.
 
Dodatna dokumentacija (zavisno od statusa lica koje podnosi prijavu):
 
8. Dokaz nadležnog organa (uvjerenje) o utvrđenom statusu djeteta poginulog borca VRS;
9. Dokaz nadležnog organa (uvjerenje) o utvrđenom statusu kategorije demobilisanog borca VRS;
10. Dokaz o (uvjerenje) o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida VRS ili statusu osobe sa invaliditetom.
 
Obrazac prijave za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko i u potpunosti popunjen,  jer u protivnom  neće proći administrativnu provjeru.
 
 
7. Razmatranje zahtjeva i zaključenje ugovora 
Komisija provjerava ispunjenost uslova iz Javnog poziva i u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovima pravi rang listu i vrši rangiranje primljenih prijava.
Na prijedlog Komisije, Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli podsticajnih sredstava. Na Odluku Gradonačelnika o dodjeli podsticajnih sredstava može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u pisanoj formi u roku od osam dana.
Gradonačelnik ili lice koje on ovlasti sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno zaključuje ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava.
Prije potpisivanja ugovora korisnik podsticaja dužan je da dostavi sljedeće dokaze:

        - Rješenje o registraciji zanatske preduzetničke djelatnosti kao osnovno zanimanje,
       - Uvjerenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB),
       - Obrazac PD 3100 (prijava u Poreskoj upravi RS),
       - Kopiju ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa.
 
Ukoliko korisnik podsticaja, kome su odobrena sredstva, u  roku 30 dana od potpisivanja obavještenja o odobravanju sredstava, ne dostavi navedene dokaze, smatraće se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
Korisnik podsticaja prilikom zaključivanja Ugovora o dodjeli podsticaja obavezan je da dostavi bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.
U slučaju da neko od korisnika podsticaja odustane od dodijeljenih sredstava, pravo na podsticaj ostvariće sledeći rangirani podnosilac prijave.
Korisnik podsticaja po potpisivanju Ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava je dužan da obavlja registrovanu djelatnost kao osnovno zanimanje najmanje 12 mjeseci, što će biti predmet kontrole od strane Komisije, kao i dodatnih 6 mjeseci radi praćenja samoodrživosti zanatske djelatnosti.
 

 8. Obaveze korisnika sredstava 
 
Preduzetnici kojima je odobren podsticaj obavezni su da doznačena novčana sredstva koriste namjenski za realizaciju projekta.
Samostalni preduzetnici – korisnici podsticaja dužni su da nadležnim odjeljenjima Gradske uprave i Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina u svakom momentu omoguće kontrolu namjenskog korišćenja podsticajnih sredstava i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.
Nadzor nad namjenskim korišćenjem sredstava, tokom cijelog perioda, utvrđenog ovim Pravilnikom vrši Komisija (u sastavu najmanje 2 (dva) člana Komisije).
Korisnik podsticaja može, u skladu sa zakonskim propisima, izvršiti privremenu odjavu rada koja ne može biti duža od ukupno 6 (šest) mjeseci u toku 2 (dvije) godine poslovanja.
Ako korisnik podsticaja  prestane sa obavljanjem djelatnosti prije isteka roka utvrđenog ugovorom , dužan je da vrati cjelokupan iznos podsticajnih sredstava u roku od 15 (petnaest)  dana od upućivanja zahtjeva za povrat sredstava. U slučaju da korisnik podsticaja ne izvrši povrat novčanih sredstava, Grad Bijeljina pokreće postupak povrata uplaćenih podsticaja sudskim postupkom.
 

9. Način i rok podnošenja prijave i rezultati javnog poziva 
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti putem protokola u prijemnoj kancelariji  Gradske uprave Grada Bijeljina ili poštom na adresu: Grad Bijeljina - Odjeljenje za privredu, Trg kralja Petra I Karađorđevića 1, 76300 Bijeljina sa naznakom „NE OTVARAJ – Prijava  za ostvarivanje podsticaja za razvoj zanatstva“.
Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“, listu „Semberske novine“, na internet stranicama Grada i Zavoda, kao i na oglasnim tablama Gradske uprave i Biroa Bijeljina.
Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 20.12.2020. godine.
Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim tablama i zvaničnim internet stranicama Grada Bijeljina i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
 
 
 10. Ostale napomene 
 
Javni poziv, obrazac prijave, obrazac izjave podnosioca o davanju saglasnosti za objavu i korišćenje ličnih podataka kao rezultata Javnog poziva, obrazac izjave podnosioca da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa, obrazac biznis plana, Lista zanatskih djelatnosti i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj zanatstva kroz samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj zanatstva kroz samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina dostupni su na internet stranicama Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org i Zavoda za zapošljavanje www.zzzrs.net.
 
Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 055/233-423, kao i u Birou Bijeljina na broj telefona 055/226-850.
 
 

Grad Bijeljina

Gradonačelnik Mićo Mićić
 
Broj: 02-350-348/20
Datum: 01.12.2020. godine

 

JU Zavod za zapošljavanje
Republike Srpske
Direktor Miroslav Vujičić
 
Broj: 02.3.1/0601-1493-5/20
Datum: 02.12.2020. godine

 

Документа потребна за пријаву на Јавни позив

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: