Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica

Datum objave: 08.04.2021. 08:08 / Izvor: Dnevni Avaz, 08.04.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Broj: 06-11-13095-1/21

Sarajevo, 06.04.2021 .godine

 

Na osnovu Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu, prihvaćenog Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-14327-13/21 od 01.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom da provođenjem programa obuke.dokvalifikacije. prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, zaposle pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih porodica.

 

I- PREDMET JAVNOG POZIVA

Programom realizacije poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2021. godinu broj: 02-04-14327-13/21 od 01.04.2021. godine planirano je sufmansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo za provođenje Programa obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije i zapošljavanja već kvalifikovanih pripadnika braniteljske populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo za potrebe zapošljavanja kod poznatog poslodavca, za najmanje 50 osoba.

U okviru navedenog Programa usvojena je i naprijed navedena mjera koja će za rezultat imati novo upošljavanje braniteljske populacije.

Mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije realizira se putem sufinansiranja poslodavaca u vidu dodjele sredstava u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

Opći cilj Programa je shodno mogućnosti dati doprinos na prevazilaženju novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, u segmentu koji se odnosi na oblast boračke populacije kao najzaslužnije kategorije građana za odbranu naše domovine.

Poseban cilj Programa je resocijalizacija boračke populacije putem njihove integracije na tržište rada, odnosno povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje, te kako bi se i uz druge programe ove vrste i aktivne mjere zapošljavanja u Kantonu Sarajevo moglo utjecati na stvaranje uvjeta za zapošljavanje ovih ranjivih kategorija. Razvijanje svijesti o potrebi obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao jedan od načina da se ostvari cilj zapošljavanja kompletnih porodica iz ove populacije i izbor deficitarnih, na tržištu traženih i aktuelnih djelatnosti što će dovesti do povećanja konkurentnosti ove populacije kako na tržištu rada, tako i na tržištu uopće.

Predmet ovog Javnog poziva je obuka, dokvalifikacija prekvalifikacija i zapošljavanje već kvalifikovanih nezaposlenih osoba pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, za poznatog poslodavca.

 

U smislu ove mjere programa:

1.Obuka predstavlja sticanje znanja i vještina za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju nezaposlene osobe;

2.Dokvalifikacija obuhvaća stručno osposobljavanje u cilju postizanja viših stepena znanja i vještina u okviru postojećeg zanimanja;

3.Prekvalifikacija nezaposlene osobe je sricanje znanja i vještine za drugo zanimanje u odnosu na postojeće.

Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije je maksimalno do 30 dana i može se realizovati:

a)u ustanovama, centrima za obuku ili drugim organizacijama koje su registrirane za ovu vrsni djelatnosti.

b)kod poslodavca po internom programu,

c)kombinovano.

Ukoliko se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija vrši kod poslodavca ili kombinovano. poslodavci su dužni o svom trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa važećim propisima, a Ministarstvo će putem Vlade Kantona Sarajevo, obavijestiti inspekcijske organe o realizaciji programa, a u svrhu izbjegavanja karaktensanja ovog angažmana kao ,/ad na crno".

Realizacijom ove mjere očekuje se zapošljavanje najmanje 50 osoba. Sredstva planirana u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene iznose 300.000,00 KM.

 

II- PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju poslodavci sa područja Kantona Sarajevo koji imaju interes za provođenje Programa obuke, prekvalifikacije, i  dokvalifikacije i zapošljavanja već kvalifikovanog kadra nezaposlenih lica iz reda braniteljske populacije kako bi sebi osigurali radnu snagu.

 

Pravo učešća u ovoj mjeri nemaju:

1.Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

2.Poslodavci koji su koristili kreditna i/ili grant sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima.

3.Poslodavci koji su iskoristili maksimalnu vrijednosti pomoći od strane drugih institucija u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

4.Poslodavci koji su koristili novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjesta (član 24. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH) putem ovog Ministarstva.

 

III - NAČIN ODOBRAVANJA SREDSTAVA, OPĆI, POSEBNI KRITERIJI I DODATNI KRITERIJI TE POTREBNA DOKUMENTACIJA

Odobravanje sredstava iz tačke I ovog poziva vršiti će se u skladu sa općim,posebnim i dodatnim kriterijima. Opći kriteriji za poslodavce koji žele učestvovati u ovoj mjeri zapošljavanja i potrebna dokumentacija:

1.Podnijeti zahtjev u roku predviđenom u javnom pozivu,

2.Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,

3.Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

4.Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),

5.Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

6.Broj računa u banci,

7.Plan i program obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili druge organizacije koje su    registrovane za ovu vrstu djelatnosti ili poslodavca ako se obuka izvodi kod poslodavca, ili Izjava poslodavca da će zaposliti

već kvalifikovani kadar sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo,

8.Predračun troškova izvođača obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije,

9.Elaborat o opravdanosti zahtjeva za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju,

10.Dostaviti izjavu o namjenskom korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo u originalu, ovjerenu kod općinskog organa.

11.Izjava poslodavca o visini sredstava koja su mu dodjeljena kao pomoć od strane državnih organa usljed posljedica pandemije koronavirusa.

12.Izjava da je poslodavac saglasan da se javno objave podaci o rezultatima Javnog poziva.

Posebni kriteriji/kriteriji za vrednovanje aplikacija i odobravanje sredstava za sufinansiranje su:

 

1)Vrsta djelatnosti:

a)Proizvodna i turistička djelatnost            30 bodova

b)Intelektualna i uslužna djelatnost           20 bodova

c)Ostalo                                               10 bodova

 

2)Trenutni broj zaposlenih radnika:

a)1-3                     10 bodova

b)4-7                     15 bodova

c)8 i više                 20 bodova

 

3)Broj novouposlenih radnika po poslovnom planu:

a)1-2                     10 bodova

b)3-4                     15bodova

c)5 i više               20 bodova

 

4)Vlastito učešće:

a)do 2.500,00 KM                                          10 bodova

b)od 2.500,00 KM do 5.000,00 KM                  20 bodova

c)preko 5.000,00 KM                                     30 bodova

 

5)Visina traženih sredstava po jednoj osobi za zapošljavanje:

a)do 3.000,00 KM                                         20 bodova

b)od 3.000,00 KM do 6.000,00 KM                 15 bodova

c)preko 6.000,00 KM                                    10 bodova

 

Dodatni kriterij za vrednovanje aplikacija i odobravanje sredstava za sufinansiranje:

1) Boračka zadruga          10 bodova

Opći kriteriji su eliminatorni, dok će se po posebnim i dodatnim kriterijima vrijednovati zaprimljene aplikacije, te na osnovu osvojenih bodova sačinit će se rang lista. Maksimalan broj odobrenih osoba za jednog poslodavca je 6, u slučaju nedovoljnog broja traženih osoba može se dodijeliti i veći broj osoba za jednog poslodavca od 6 u slučaju da ima dovoljno sredstava za ovaj program.

U slučaju da nakon vrijednovanja aplikacija, dva ili više aplikanata imaju jednak broj bodova, prednost ima aplikant sa većim brojem zaposlenih, a ako imaju jednak broj zaposlenih onda prednost ima aplikant iz proizvodne i turističke djelatnosti, odnosno ako dva ili više aplikanata i dalje imaju isti broj bodova, prednost se daje aphkantu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovoj mjeri.

Ukoliko poslodavac sa liste poslodavaca odustane od učešća u realizaciji Programa Ministarstvo će zaključiti ugovore sa drugim poslodavcima koji se nalaze na listi poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u programu ali koji zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni listom po redoslijedu kako se nalaze na listi.

Najveći iznos koji može biti odobren poslodavcu je 6.000 KM po jednoj novouposlenoj osobi.

Vrijednovanje aplikacija se vrši na osnovu priložene dokumentacije, u skladu sa naprijed navedenim kriterijima. Vrijednovanje vrši Stručni tim pri Ministarstvu, koji sačinjava i prijedlog liste aplikanata za učešće u mjeri. Konačnu listu aplikanata utvrđuje Ministar nakon čega se pristupa zaključenju ugovora sa aplikantima čije su aplikacije za učešće u ovoj mjeri prihvaćene.

Ugovorom se ureduju međusobna prava i obaveze Ministarstva i aplikanata, obavezu aplikanta za zaključenje ugovora o radu sa nezaposlenom osobom sa punim radnim vremenom na period od najmanje 6 mjeseci, obavezu isplate naknada i pripadajućih poreza i doprinosa po zakonu za zaposlenu osobu, zadržavanje u radnom odnosu isti broj zaposlenika koji je zatečen u periodu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj suftnansiranih osoba, obavezu pravdanja pomenutih troškova i dr.

Ministarstvo će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovom mjerom i zaposle osobu iz naprijed navedene kategorije na period od najmanje 6 mjeseci, na pogodan način u okviru jedne transe doznačiti sredstva u iznosu od 6.000,00 KM po novouposlenoj osobi, za dio isplate plaće i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, nakon provedene obuke, dokvalifikacije ili prekvalifikacije. Ukoliko poslodavac ima namjeru uposliti kvalitikovani kadar, realizacija doznake sredstava za te namjere kreće odmah nakon dovršetka ovim programom propisane procedure, nakon potpisivanja ugovora.

Za izvršenje ugovora aplikami su obavezni obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju na odobreni iznos sredstava ili bjanko mjenicu.

 

IV - PROCES ODABIRA 1 OBJAVA LISTE

Proces odabira ce vrsni Stručni um, i Ministar za boračka pitanja donosi konačnu odluku o dodjeli sredstava po Javnom poziva Svi podnositelji će se bodovati i rangirati, a rang lista će biti objavljena na info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo), telefon: 033/562-273 i web stranici Ministarstva www.mbp.ks.gov.ba. Ministarstvo na osnovu konačne odluke zaključuju ugovore sa krajnjim korisnicima.

 

V- NADZOR, KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Odobrena sredstva poslodavcima iz Budžeta Ministarstva moraju se iskoristiti za odobrene namjene, prema odredbama ugovora koje će ministarstvo sklopiti sa korisnicima sredstava.

Svaki korisnik sredstava odobrenih po ovom Javnom pozivu, obavezan je nakon realizacije odobrenih projekata, a po potrebi i na zahtjev Ministarstva, dostaviti detaljan izvještaj o uuošku odobrenih sredstava sa fmansijskog aspekta zajedno sa komplemom dokumentacijom, što će se detaljnije propisati odredbama pojedinačno sklopljenim ugovorima sa korisnikom sredstava. Aplikami koji budu korisnici ove mjere zapošljavanja dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momenhi podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u opravdanim slučajevima prekida radnog odnosa (odlazaka u penziju postojećih radnika i prekida radnog odnosa iz opravdanih razloga), a do okončanja Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja. U slučaju prekida radnog odnosa sa osobom za koju je poslodavac dobio sredstva za sufinansiranje zapošljavanja, poslodavac je dužan u što kraćem roku angaž.ovati drugu nezaposlenu osobu iz braniteljske populacije, te je dužan za preostali iznos sredstava dostaviti bankovnu garanciju ili bjanko mjenicu.

 

VI- OSTALE INFORMACIJE

Zahtjevi koji nisu kompletirani se neće uzeti u razmatranje.

 

NAPOMENA:

•Obavezno predavati fotokopije dokumenata koje moraju biti ovjerene ili original dokumente ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva.

•Predata dokumentacija svih aplikanata neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.

 

VII- MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Za priznavanje i ostvarivanje navedenog oblika prava, zahtjevi na posebno propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom podnose se na slijedeću adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,71000 Sarajevo isključivo putem pošte preporučeno.

Informacije vezano za predmet Javnog poziva mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo), telefon: dir. 033/562-273 ili Centrala 033/562-000 lokal 2273.

Tekst Javnog poziva, propisani aplikacioni formulari i rang lista biće dostupni na Web stranici Ministarstva www.mbp.ks.gov.ba. i na infopunktu Ministarstva.

 

VIII- ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se mogu podnositi u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno sa 21.04.2021. godine.

 

MINISTAR

Dr.sc. Omer Osmanović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: