Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva

Datum objave: 10.06.2015. 13:38 / Izvor: Glas Srpske, 10.06.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o Javnom pozivu, kriterijumima i načinu ocjenjivanja projekata i programa u oblasti kulturnog stvaralaštva ("Službeni glasnik grada Banjaluka", br. 04/10 i 35/14), gradonačelnik grada Banjaluka raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata i programa iz oblastn kulturnog stvaralaštva

 

I

Raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva, I to iz sljedećih područja:

- likovnog stvaralaštva,

- muzičko-scenskog stvaralaštva,

- filmske umjetnosti i audio-vizuelnih programa,

- pozorišne umjetnosti.

 

II

Na Javni poziv iz tačke I, mogu se prijaviti udruženja koja djeluju u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, i koja:

- imaju pravni subjektivitet (registrovana su), i imaju Sjedište i adresu na području grada Banjaluke,

- imaju pravni subjektivitet (registrovana su), a nemaju Sjedište i adresu na području grada Banjaluke, ali su, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i Statutom udruženja, osnovali organizacioni oblik djelovanja na području grada.

 

 

III

Udruženja koja se prijave na Javni poziv mogu se sa-mostalno prijaviti za najviše 2 (dva) projekta, i za 1 (jedan) partnerski projekat.

 

IV

Udruženja su dužna da dostave:

1. obrazac za prijavu projekta "ASBL-OB-10/02" (ovjeren i potpisan),

2. projektne obrasce. "P-1",

3. kopiju Rješenja o upisu u jedinstveni registar kod Osnovnog stda u Banjaluci,

4. kopiju Statuga udruženja,

5. KOPIJU potvrce o registraciji u Poreskoj upravi RS,

6. kopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcij-skog računa,

7. kopiju završnog godišnjeg finansijskog izvještaJa udruženja za 2014. godinu (dokument bi-lans stanja i bilans uspjeha) koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslo-vanje, i od licenciranog lica.

 

V

Neće se uzeti u razmatranje prijave subjekata:

- koja nisu izvršila svoje obaveze iz ranije odobrenih projekata, sufinansiranih iz (uceta grada Banjaluka,

- koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su one dio trajniJeg i sveobuhvatnijeg projekta;

- koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih obje-kata, ili na kupovini opreme čija vrijeddžost prelazi 30% od ukupno traženih sredstava;

- kojima je predviđeni dio indirektnih troškova (konumacija pića i hrane, smještaja, honorara i dr.) - u dijelu Euceta projekta, koji se odnosi na tražena fi-nansijska sredstva od grada Banjaluka - veći od 25%;

- koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,

- koji su usmjereni prema političkim aktivnostima.

 

VI

Prijave na Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva razmatraće Komisija za ocjenu i izbor projekata udruženja, imenovana od strane gradonačelnika.

Komisija će utvrditi kompletnost prijave, i dos-pjelu projektnu dokumentaciju u skladu sa Javnim po-zivbm, i vrednovati projekte prema utvrđenim kriterijumima.

 

VII

Ocijenjene projekte udruženja na propisanim obrascima "P-3" - KomisiJa će dostaviti Odjeljenju za društvene djelatnosti, koje će izraditi prijedlog Odluke o sufinansiranju projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva te je proslijediti gradonačelniku grada Banjaluka, na donošenje.

Odluka će biti objavljena na internet stranici grada Banjaluka, u roku od 45 (četrceset pet) dana od dana zatvaranja Javnog poziva i dostavljanja svim prijavljenim udruženjima.

 

VIII

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentaci-jom dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave grada Banjaluka, u kancelariju 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stva-ralaštva, broj: 10-6-289/15 ili putem pošte - preporučeno, na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banjaluka.

 

IX

Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na ingernet stranici grada Banjaluka \u\uc.ćapja1ika.g5.ća.

Ukoliko Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

X

Obrazac za prijavu "ASBL-OB-10/02", može se preu-zeti ispred prijemne kancelarije broj 16, a nalazi se i na ingernet stranici grada Banjaluka.

Projektni obrasci "P-1", "P-2" i "P-3" mogu se preu-zeti elektronski sa internet stranice grada Banja-luka i u kancelariji broj 29 u Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Obrazac prijave i projektne obrasce potrebno je ispisati čitko, štampanim slovima. Obrazac prijave i projektni obrasci dostavljaju se u 6 primjeraka (1 original i 5 kopija), i jedan pri-mjerak u elektronskoj formi (SV ili ŠV).

 

XI

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona broj 051/244-444 lokal 568 i 758, ili direktno, u kancelariji broj 29.

 

Broj: 12 - G- 900/15.

Dana, 9.6.2015. godine

 

GRADONAČELNIK

Slobodan Gavranović, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: