Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2015. 14:22

Javni poziv za grantove neprofitnim organizacijama i pojedincima iz oblasti sporta, kulture i turizma u Brčko distriktu BiH za 2015. godinu

Izvor: eKapija.ba, 10.06.2015.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu

 

Broj predmeta: 05-000521/15

Broj akta: 13-1080DB-0017/15

Datum i mjesto, 06.06.2015. godine Brčko

 

Na osnovu člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12), člana 8. Odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava sa pozicija grantovi pojedincima i grantovi neprofitnim organizacijama za 2015. godinu, po Javnom pozivu u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu broj: 05-000521/15 od 3. 6. 2015. godine, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za raspodjelu novčanih sredstava za sport, kulturu i turizam sa pozicija grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu BiH za 2015. godinu

 

I. Predmet raspodjele su sredstva predviđena Budžetom Brčko distrikta BiH:

- Grantovi pojedincima    54.000,00 KM

- Grantovi neprofitnim organizacijama      1.685.400,00 KM.

 

II. Sredstva se mogu dodijeliti pojedincima, udruženjima iz oblasti sporta, kulture i turizma, te za projekte u okviru manifestacija koje su predviđene programom rada Odjeljenja i drugih manifestacija u kojima je Odjeljenje suorganizator, na na čin da se:

- pojedincima iz oblasti sporta, likovne, književne, muzičke kulture, plesa i turizma dodjeljuju sredstva isključivo za amatersko stvaralaštvo;

- udruženjima iz oblasti sporta dodjeljuju sredstva za potrebe trenažnog procesa, takmičenja i edukacije u sportu i troškove takmičenja;

- udruženjima iz oblasti kulture dodjeljuju sredstva za redovan rad i rezultate rada.

Sredstva se dodjeljuju udruženjima iz oblasti sporta, kulture i turizma za projekte u okviru manifestacija koje su predviđene programom rada Odjeljenja i drugih manifestacija u kojima je Odjeljenje suorganizator.

 

III. Javni poziv će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i web stranici Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

Poziv ostaje otvoren od 8. do 22. juna 2015. godine.

 

IV. Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi sportski klubovi, sportska društva i druga udruženja koja su uskladila svoju organizacionu i kadrovsku strukturu u skladu sa Zakonom o sportu, koja su registrovana u skladu s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, a koja dostave svu potrebnu dokumentaciju navedenu u javnom pozivu i koja aktivno rade najmanje godinu dana prije raspisivanja javnog poziva.

 

V. Odabir, bodovanje i ocjenu kvaliteta podnosilaca zahtjeva vršit će komisija, imenovana Odlukom šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, a na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava sa pozicija grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama za 2015. godinu, po Javnom pozivu u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu. 

 

VI. Odabir korisnika sredstava vrši se na osnovu općih i posebnih uslova.

 

VII. Opći uslovi za udruženja:

a) izvod iz sudskog registra,

b) identifikacioni broj poreznog obveznika,

c) otvoren transakcijski račun u poslovnoj banci,

d) bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od Porezne uprave za prethodnu godinu,

e) izvještaj o radu za prethodnu godinu,

f) plan rada za tekuću godinu,

g) finansijski plan za tekuću godinu,

h) finansijski izvještaj za prethodnu godinu,

i) zapisnik o finansijskom izvještaju sa sastanka sjednice skupštine udruženja, potpisan od svih članova skupštine.

 

VIII. Posebni uslovi za udruženja:

a) rang takmičenja na dan raspisivanja javnog poziva,

b) vrsta i način takmičenja,

c) spisak registrovanih igrača kluba,

d) osvojeno prvenstvo ili kup na nivou BiH,

e) plasman,

f) učestvovanje članova kluba u reprezentaciji Bosne i Hercegovine,

g) državni rekord za prethodnu godinu,

h) medalje s međunarodnih prvenstava koja su u organizaciji evropskih ili svjetskih saveza.

(2) Ukoliko sportski klub ne dokaže kontinuitet u takmicenju za period za koji se dodjeljuje grant, neće biti uzet u razmatranje.

(3) Posebni uslovi za udruženja iz oblasti kulture:

a) broj sekcija,

b) broj nastupa na takmičenjima, revijama, izložbama,

c) doprinos angažovanju i afirmaciji djece u oblasti kulture.

(4) Posebni uslovi za projekte u okviru manifestacija koje su predviđene programom rada Odjeljenja i drugih manifestacija u kojima je Odjeljenje suorganizator, a koje su iz oblasti sporta, kulture i turizma, dostavljaju se na projektnom obrascu koji sadrži:

a) naziv projekta s detaljnim opisom pojedinih aktivnosti;

b) vrijeme i mjesto realizacije projekta, broj strucnih radnika i volontera angažovanih u realizaciji;

c) vrijednost projekta i efekti na ciljne grupe;

d) ocekivani rezultati i broj korisnika usluga u realizaciji projekta.

Manifestacije koje Odjeljenje u okviru svog programa rada planira realizovati u 2015. godini su:

- organizovanje manifestacije „Brcansko ljeto - Savski cvijet 2015";

- organizovanje manifestacije „Pozorišni susreti";

- održavanje manifestacije „Mladi graditelji";

- organizovanje manifestacije „Dani duhovne muzike";

- organizovanje manifestacije „Dani gastronomije Brcko 2015";

- organizovanje manifestacije „Mala školska liga 2015";

- organizovanje manifestacije „Dani svjetskog turizma";

- organizovanje manifestacije „Cetrnaesta smotra amaterskog i folklornog stvaralaštva 2015";

- organizovanje manifestacije „Mjesec knjige 2015";

- organizovanje manifestacije „Likovna kolonija Sava 2015";

- organizovanje „Međunarodne tradicionalne smotre folklora";

- organizovanje manifestacije „Međunarodni novogodišnji turnir u rukometu";

- organizovanje manifestacije „Drugi regionalni pjesnicki susreti Brcko distrikta BiH;

- organizovanje manifestacije „Guca u Brckom";

- organizovanje manifestacije „Djecije radosti kroz sport";

- organizovanje izdavanja casopisa „Riječ".

- organizovanje manifestacije „Biciklistički maraton";

- organizovanje manifestacije „Mladi nasljednici sevdaha";

- organizovanje manifestacije „Biciklijada 2015";

- organizovanje manifestacije „Boks meč za prvake u lakoj kategoriji"; -organizovanje dodjele nagrada za „32. pozorišne susrete";

- organizovanje manifestacije „Gradski turnir u malom fudbalu".

 

Zainteresovana udruženja dužna su, pored dokumentacije navedene u tacki VII. ovog poziva, popuniti i dostaviti uz zahtjev projektni obrazac koji se može preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brcko distrikta BiH kao i na internet stranici.

 

IX. Opći uslovi za pojedince

Opći uslovi koje pojedinci moraju ispuniti za prijavu na javni poziv su:

a) da imaju prebivalište na području Brčko distrikta BiH,

b) da imaju otvoren transakcijski račun u poslovnoj banci;

c) da su članovi udruženja iz oblasti sporta, kulture i turizma u Brčko distriktu BiH.

 

X. Posebni uslovi za pojedince

(1) Posebni uslovi za pojedince iz oblasti sporta:

a) dokaz o izboru za sportistu godine u Brčko distriktu BiH,

b) dokaz o nastupanju za reprezentaciju BiH,

c) dokaz o učešću na evropskom prvenstvu, svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama.

(2) Posebni uslovi za pojedince iz oblasti kulture:

a) poziv na kulturnu manifestaciju, takmičenje, simpozij, izložbu ili festival upućen od zvaničnih institucija,

b) dokaz o nagradama iz oblasti likovne, književne ili muzičke kulture,

c) dokaz o realizovanim aktivnostima iz oblasti kulture.

(3) Posebni uslovi za pojedince iz oblasti turizma:

- poziv na učešće na simpozijima i okruglim stolovima iz oblasti turizma.

(4) Dokazi iz stavova (1), (2) i (3) moraju se odnositi na 2014. godinu ili tekuću godinu do obj avljivanja javnog poziva.

 

XI. Sredstva koja se dodjeljuju pojedincima za projekte u oblasti sporta, kulture i turizma ne mogu biti veća od 2.000,00 KM, osim iznosa predviđenog za sportistu godine u Brcko distriktu BiH.

 

XII. Podnosioci zahtjeva za dodjelu sredstava grantova pojedincima ne dostavljaju dokumentaciju iz tačke VII. ovog poziva.

 

XIII. Sredstva se neće odobriti udruženjima i pojedincima za:

a) programe koji su usmjereni na promociju politickih stranaka;

b) programe cija je jedina svrha ostvarivanje koristi clanova udruženja;

c) programe koji omogućavaju paralelizme u raspodjeli;

d) programe koji poticu vjersku, rasnu, etnicku, spolnu ili drugu netrpeljivost.

 

XIV. Udruženja, korisnici budžetskih sredstava, koji nisu dostavili do prvog kvartala pravdanje granta, obavezni su uz prijavu za Javni poziv dostaviti finansijski izvještaj o realizaciji projekta za 2014. godinu.

 

XV. Udruženja koja ne dostave izvještaje s dokumentacijom koja dokazuje navode u izvještaju ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, nemaju pravo ucestvovanja u raspodjeli sredstava.

 

XVI. Zahtjeve sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova javnog poziva u zatvorenoj koverti dostaviti putem protokola Vlade Brcko distrikta BiH, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brcko distrikta BiH na adresu: Bulevar mira br. 1 Brcko distrikt BiH, s naznakom: „Prijava na javni poziv za grantove neprofitnim organizacijama i pojedincima iz oblasti sporta, kulture i turizma".

 

DOSTAVITI:

1. Za oglasnu plocu Vlade Brcko distrikta BiH

2. Sektoru za informacione tehnologije

2. Svim medijskim kućama u Brcko distriktu BiH

3. Evidenciji

4. Arhivi.

 

ŠEF ODJELJENJA

Damir Bulčević, dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: