Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Datum objave: 30.06.2015. 09:03 / Izvor: Dnevni Avaz, 30.06.2015.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

 

 

Na osnovu člang 22.stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo" br. 13/15) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br: 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13 i 16/14), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za

finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša, za finansiranje projekata prevencije nastanka otpada u cilju obilježavanja Evropske sedmice za redukciju otpada (EWWR) za 2015.godinu, te finansiranja ostalih projekata usmjerenih na jačanje svijesti o značaju zaštite zraka, voda, tla i očuvanju, promociji i održivom korištenju okoliša i prirodnih resursa.

 

2. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju udruženja i neprofitne organizacije iz oblasti zaštite okoliša koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

3. KRITERIJI: Opšti kriteriji:

3.1 .registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

3.2. realizacija projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,

3.3. ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

3.4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

3.5. finansijski plan za tekuću godinu,

3.6. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj

za prethodnu godinu), 3.7.finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini; 3.8.organiziranost i broj članova udruženja,

3.9. broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

3.10. specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,

3.11. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

Posebni kriteriji:

3.12. projekti i programi zaštite okoliša i očuvanja prirodnog bogatstva i održivog razvoja,

3.13. prilagođenost predloženog projekta potrebama invalidnih skupina,

3.14. prilagođenost predloženog projekta potrebama nacionalnih manjina,

 

3.15. projekti čije su aktivnosti usmjerene na podršku EWWR za 2015 godinu,  na temu «Dematerijalizacija - Pravi više za manje», i to:

- akcije na smanjenju potrošnje papira, ambalaže i tonera u školi ili uredu, uspostava sistema ( npr. web platforma) za najam proizvoda (nekomercijalnu), organizacija sajmova ili radionica za popravku proizvoda (namještaj, odjeća, elektronički uređaji i si.),

- trgovine ili sajmovi za razmjenu rabljene robe, kreativne radionice za stvaranje novih

- proizvoda iz odbačenih,

- akcija za kreiranje nematerijalnih darova,

- zajedničku ekonomiju: uspostava mreže za dijeljenje usluga,

- eko dizajn radionice,

- eko dizajn konkurse.

3.16. projekti i programi čije su aktivnosti usmjerene na:

- zaštitu prirode i očuvanje prirodnih resursa,

- edukacijske i informacijske aktivnosti u području zaštite kvaliteta zraka, uz poticanje racionalnog korištenja energije,

- konkretne akcije uređenja, čišćenja, pošumljavanja. ozelenjavania i si..

- konkretne akcije unapređivanja ekološke svijesti javnosti.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

4.1. Prijava na Javni poziv sa tačnim redoslijedom dostavljene dokumentacije u prilogu;

4.2. Popunjen prijavili obrazac broj 7.3-02-01/01 za finansiranje/sufinansiranje projekta

(obrazac se nalazi na web strani Ministarstva ili se može direktno preuzeti u prostorijama

zgrade Kantona Sarajevo - Protokol, ul. R.DŽ. Čauševića 1;

4.3. Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);

4.4. Uvjerenje o poreskoj registraciji — identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;

4.5. Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

4.6. Finansijski plan za tekuću godinu;

4.7. Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);

4.8. Uvjerenje o iznurenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;

4.9. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili ovjerena izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;

4.10. Bilans stanja i bilansa uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu;

4.11 . Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini od svih donatora; 4.12. Dokaz daje udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoliša (iz Rješenja o registraciji ili Statuta udruženja - jedan Od ciljeva mora biti zaštita okoliša); 4.13.Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2015.godini.

5. OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata udruženja i neprofitnih organizacija pristiglih na ovaj poziv, vršiće Komisija koju će imenovati Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja/organizacija:

- koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za programe ili projekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju,

- koja ne ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz ovog poziva,

- čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,

- čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,

- čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,

- čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.

 

6. PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Prijava na Javni poziv - ne otvaraj", na protokol Kantona Sarajevo'ili poštom na adresu:

Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša R. DZ. Čauševića br. 1 71000 Sarajevo

Na koverti je potrebno upisati podatke o podnosiocu prijave: naziv, adresa, telefon i dr. Kompletnu dokumentaciju je potrebno dostaviti u pisanoj formi i na CD-u;

Svi dokumenti koji se predaju kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz ovog poziva moraju biti orginal ili ovjerena kopija.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2015.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na WEB stranici Kantona Sarajevo: http://mpgz.ks.gov  u rubrici «Obavještenja».

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail: jasmina.zelic@mpgz.ks.gov.ba

 

MINISTAR

Čedomir Lukić, dipLarh.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: