Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o namjeravanoj reorganizaciji-pripajanju i brisanju PORTUM d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 31.05.2023. 12:24 / Izvor: Naša riječ, 31.05.2023.

PORTUM d.o.o. Sarajevo

Bulevar Meše Selimovića br. 16

71000 Sarajevo

- SKUPŠTINA DRUŠTVA-

 

Sarajevo, 25.04.2023. godine

Broj:

               

Na osnovu Člana 64. i Člana 65. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH broj 81/15), Zakona o registraciji poslovnih sub¬jekata u FBiH (SI. novine FBiH broj 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), u skladu sa odredbama Statuta društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, osnivač društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, u funkciji Skupštine društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, na osnovu saglasnosti Skupš¬tine Društva, dana 25.04.2023. godine donosi:

 

ODLUKU

o namjeravanoj reorganizaciji-pripajanju i brisanju PORTUM d.o.o. Sarajevo

 

I

Društvo sa ograničenom odgovornošću "PORTUM" Sarajevo, skraćena oznaka firme PORTUM d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi: Bulevar Meše Selimovića br. 16, 71 000 Sarajevo, upisano u registar Općinskog suda u Sarajevu pod MBS: 65-01-0368-19, JIB: 4202652720001 namjerava izvršiti pripajanje društvu ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi: Džemala Bijedića br. 127, Sarajevo, pod matičnim brojem subjekta upisa 65-01-0111-08.

 

II

Razlozi za namjeravano pripajanje nalaze se u činjenici da su ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo i PORTUM d.o.o. Sarajevo vlasnički povezana pravna lica, te bi namjeravano pripajanje trebalo rezul¬tirati unapređenjem ukupnog poslovanja.

 

III

Namjeravano pripajanje, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, vrši se pripajanjem društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, društvu ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo, kao pravnom sljedniku i to prijenosom cjelokupne svoje imovine, prava i obaveza, bez provođenja postupka likvidacije, pri čemu društvo ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo preuzima imovinu, prava i obaveze pripojenog društva, te time društvo PORTUM d.o.o. Sarajevo prestaje postojati kao privredni subjekat i briše se iz registra privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu.

 

IV

Društva učesnici sačinili su i obostrano utvrdili prijedlog Plana reorganizacije kao činjeničnu stručnu i pravno-ekonomsku podlogu za donošenje odluka o brisanju iz sudskog registra i odluka o pripajanju društava i prihvatanju pripajanja.

 

V

Nakon objavljivanja ove Odluke u sredstvima javnog informisanja, u predviđenom zakonskom roku, društva učesnici će donijeti odluku o pripajanju društava i prihvatanju pripajanja, a na temelju Plana reorganizacijie, koji sadrži sve zakonom predviđene elemente.

U skladu sa članom 70. Zakona o privrednim društvima pozivaju se svi članovi društava učesnika da u prostorijama društva PORTUM d.o.o. Sarajevo koje se nalaze u Sarajevu na adresi Bulevar Meše Selimovića br. 16, Sarajevo, mogu izvršiti uvid u prijedlog Plana reorganizacije, prijedlog odluka o pripajanju, te ostalu neophodnu dokumentaciju. *

 

VI

Statusne promjene pripajanja Društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, društvu sljedniku ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo, provest će se sa učinkom na dan 30.04.2023. godine, tako da se Plan reorgani¬zacije temelji na finansijskim izvještajima društava učesnika po obračunu na dan 31.12.2022. godine.

 

VII

Društvo ASA GRADNJA d.o.o. Sarajevo postaje pravni sljednik društva PORTUM d.o.o. Sarajevo, danom brisanja pripojenog društva iz sudskog registra. Danom upisa brisanja pripojenog društva u sudski registar pripojeno društvo PORTUM d.o.o. Sara¬jevo prestaje postojati.

 

VIII

Uprava društva se obavezuje da provede sve zakonom propisane aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se pripreme za provođenje pripajanja izvršile na zakonit način.

 

IX

Na osnovu ove Odluke, uz ostalu propisanu dokumentaciju, pod¬nijet će se prijava za registraciju navedene promjene kod registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu.

 

X

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA PORTUM d.o.o. Sarajevo

Fondacija Hastor

Lejla Đonlagić, direktor

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: