Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja

Datum objave: 07.02.2017. 11:59 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2017.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO

OSLOBODILAČKOG RATA

FEDERALNO MINISTARSTVO

ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA

DOMOVINSKOG RATA

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 31. stav 1. i člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/16), i Odluke Vlade Federacije BiH o odobravanju utroška sredstava sa tekućeg transfera „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja“, broj: V. 104/2017 od 27.01.2017. godine, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva i programa za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja

 

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenje spomen obilježja, mezarja i grobalja, u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

 

II

Zahtjev za sufinansiranje programa/projekata mogu podnijeti samo pravna lica i to: udruženja koja okupljaju boračku populaciju i institucije i vjerske zajednice sa razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizišlih iz namjene ovih sredstava.

 

III

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu nemaju podnosioci zahtjeva iz tačke II ovog Javnog poziva kojima su u prethodnoj budžetskoj godini odobrena sredstva za iste namjene, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava.

 

IV

Zahtjev je potrebno obrazložiti, u smislu razloga podrške projekata/programa (opštem, društvenom, finansijskom i sl.). Sredstva će se dodijeljivati na osnovu Javnog poziva, jednokratno, a koji će biti objavljen u dnevnim novinama velikog tiraža i na web stranici Ministarstva (www.fmbi.gov.ba).

 

V

Prijedlog raspodjele i isplate ovih namjenskih sredstava vršit će se u skladu sa opštim i posebnim kriterijima.

 

VI

Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja su:

- istorijski značaj projekta/programa za širu društvenu zajednicu državnog, federalnog, kantonalnog ili općinskog nivoa;

- kvalitet projekta;

- vrijednost projekta;

- visina učešća sopstvenih sredstava za aplicirani projekat.

 

Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja  i grobalja su:

- programi koji se realiziraju uz pomoć više sufinansijera;

- rezultati dosadašnjih realizovanih projekata i njihov značaj za širu društvenu zajednicu.

 

Ministarstvo će posebnim aktom utvrditi mjerljive potkriterije iz tačke VI Javnog poziva.

 

VII

Zahtjevi po Javnom pozivu za odabir programa za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja u 2017. godini, podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, na adresu: ulica Alipašina broj 41., 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Komisija za predlaganje sredstava Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama-Tekući transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja u 2017. godini“.

 

Zahtjevi će se podnositi Ministarstvu u toku Javnog poziva, odnosno u trajanju od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama.

 

VIII

Aplikacioni formulari će biti objavljeni na WEB stranici Ministarstva ( www.fmbi.gov.ba  ), moći će se preuzeti i u prostorijama pisarnice Ministarstva.

Nepotpuni zahtjevi i programi se neće razmatrati.

Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.

 

IX

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Adekvatno popunjen i ovjeren aplikacioni formular;

2. Uvjerenje o identifikacionom broju;

3. Rješenje o registraciji;

4. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa;

5. Detaljno opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje;

6. Finansijski plan projekta ili programa za 2017. godinu, sa očekivanim prihodima i rashodima;

7. Rješenje o odobrenju gradnje (građevinska dozvola);

8. Dinamika i rok završetka projekta;

9. Potvrda/Uvjerenje od vjerske ustanove kao dokaz da se programi i projekti odnose na finansiranje mezarja i grobalja.

 

Obrazac za podnošenje zahtjeva za sredstva za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja

 

Broj: 01-14-173/17

Sarajevo, 01.02.2017. godina

 

M I N I S T A R

Doc. dr. Salko Bukvarević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: