Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje SINYU-IBERICA d.o.o. Banja Luka, IBERICA NEKRETNINE d.o.o. Banja Luka, DLP-INVEST d.o.o. Banja Luka i Nine d.o.o. Prijedor

Datum objave: 09.02.2017. 08:52 / Izvor: Nezavisne novine, 09.02.2017.

Na osnovu H. 375. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127. od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13), u postupku spajanja uz pripajanje privrednih društava, objavljuje se sljedeći

 

NACRT UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

 

1. "SINYU - IBERICA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banjaluka, Ul. Milana Radmana br. 10, JIB; 4400844100003, MB: 01948547, MBS: 1-2221-00, koga zastupa direktor Nataša Maksimović, kao društvo koje prestaje pripajanjem,

2. "IBERICA NEKRETNINE" jednočlano društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka, Ul. Milana Radmana br. 10, JIB 44033613300007, MB 11082599, MBS: 57-01-0238-11, koga zastupa direktor Sveto Topić, kao društvo koje prestaje pripajanjem,

3. DLP-INVEST, društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka, UL Milana Radmana br. 10,4402903890008 MB; 11043321 MB; 11043321 MBS: 1-7074-00, koga zastupa direktor Siniša Topić, kao društvo koje prestaje pripajanjem,

sa jedne strane i

"NINE" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu i usluge, export-import Prijedor, Ul. Zanatska bb, JIB 4403627970007, MB: 11107699, MBS: 57-01-0256-13, koga zastupa direktor Daniela MatijaŠ, kao društvo sticalac, sa druge strane, kako slijedi:

 

PREAMBULA

Osnovni kapital privrednih društava koja se pripajaju:

1. "SINYU - IBERICA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banjaluka,

2. "IBERICA - NEKRETNINE" jednočlano društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka,

3. "DLP-INVEST", društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka,

"NINE" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu i usluge, export-import Prijedor, sa osnivačkim kapitalom od 1,00 KM, jedini osnivač privrednog društva je "EGZIT" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Prijedor, kao društvo sticalac,

 

Član 1.

1. Ugovorom o spajanju, uz pripajanje, vrši se, u skladu sa odredbama Zakona o privre-dnim društvima, statusna "SINYU - IBERICA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja luka, sa osnivačkim kapitalom od 2.500,00 KM, jedini osnivač je Nataša Maksimović,

2. "IBERICA - NEKRETNINE" jednočlano društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka, sa osnivačkim kapitalom od 2.000,00 KM, čiji je osnivač Sveto Topić,

3. "DLP-INVEST", društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge Banjaluka, sa osnivačkim kapitalom od 2.000,00 KM, čiji je osnivač Siniša Topić.

Subjekti pripajanja su saglasni da, nakon registracije spajanja uz pripajanje pred Okružnim privrednim sudom Banjaluka, društvo sticalac nastavi da posluje pod drugim imenom:

Firma "NINE" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu i usluge, export-import Prijedor Skraćena oznaka firme: "NINE" d.o.o. Prijedor

Sa istim sjedištem: Zanatska b.b. Prijedor i pretežnom djelatnošću, u skladu sa svojim osnivačkim aktom, a da društvo koje se pripaja društvu sticaocu prestane da postoji bez sprovodenja postupka likvidacije.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, društvo sticalac će za iznos osnovnog kapitala društva koje prestaje pripajanjem povećati svoj osnovni kapital. Društvo sticalac će, prema odluci "NINE" d.o.o. Prijedor, imati jednog osnivača "EGZIT" d.o.o. Prijedor sa 100% udjela u društvu, a koja promjena će se provesti u nadležnom sudskom registru, u skladu sa ovim ugovorom i odlukama osnivača društava koja učestvuju u postupku spajanja uz pripajanje.

 

Član 2.

Polazeći od činjenice da subjekti pripajanja obavljaju iste ili prateće djelatnosti, subjekti pripajanja su saglasni da se pripajanjem, u skladu sa ovim ugovorom, ostvaruje unapređenje ukupnog poslovanja društva sticaoca sa aspekta ekonomičnosti, rentabilnosti i jačanja tržišnog položaja, a sve u interesu tog društva i njegovih članova kao i članova društva koje prestaje pripajanjem.

 

Član 3.

Cjelokupna imovina privrednih društava koja se pripajaju uključujući i nenamirena potraživanja prema trećim licima prelazi po osnovu odredaba ovog ugovora i Zakona o privrednim društvima u imovinu Privrednog društva "NINE" d.o.o. Prijedor, kao privrednom društvu sticaocu.

Imovinu društava koja se pripajaju, a koja prestaju pripajanjem, čini imovina iskazana u izvještaju ovlaštenog procjenitelja, koji je sastavni dio ovog ugovora. Eventualni dugovi i druge obaveze društava koja prestaju pripajanjem, prema trećim licima prelaze na društvo sticaoca "NINE" d.o.o. Prijedor.

Dozvole, druge povlastice i oslobođenja data ili priznata društvu koje prestaje pripajanjem, prelaze na društvo sticaoca osim ako je propisima kojim se uređuje njihovo davanje drugačije određeno.

 

Član 4.

Povjerioci privredih društava koja se pripajaju, čija su potraživanja nastala do dana objave nacrta ovog ugovora o spajanju uz pripajanje imaju pravo da u roku od 30 dana od dana te objave, pisanim putem zahtijevaju obezbjeđenje ili namirenje nenamirenih potraživanja, kako dospjelih tako i nedospjelih, od društva koje učestvuje u postupku spajanja uz pripajanje koje im je dužnik.

Povjerioci koji nisu zahtijevali obezbjeđenje ili namirenje potraživanja u roku iz stava 1. ovog člana, imaju pravo da u roku od šest meseci od dana objavljivanja registracije spajanja uz pripajanje, pisanim putem zahtijevaju obezbjeđenje nedospjelih potraživanja ako učine vjerovatnim da se spajanjem uz pripajanje ugrožava njihovo namirenje.

 

Član 5.

Vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima društva koje prestaje pripajanjem, iskazuju se u finansijskom izvještaju društva sticaoca poslije spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

 

Član 6.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju daje dan 07.02.2017. godine dan od kojeg se smatra da su poslovi društva prestalog pripajanjem preduzeti za račun društva sticaoca (dan obračuna pripajanja).

 

Član 7.

Usljed statusne promjene spajanja uz pripajanje privredna društva "SINYU - IBERICA" d.o.o. Banjaluka, "IBERICA - NEKRETNINE" d.o.o. Banjaluka, "DLP-INVEST" d.o.o. Banjaluka, prestaju da postoje bez sprovodenja postupka likvidacije.

 

Član 8.

Na osnovu Odluke o usvajanju nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje koju donosi Skupština društva koje prestaje pripajanjem, i ovog ugovora o spajanju uz pripajanje izvršiće se upis statusne promjene spajanja - uz pripajanje

 

Član 9.

Na prava i obaveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjuju se odredbe zakona i drugih propisa Republike Srpske. Sve izmjene i dopune ovog ugovora su punovažne, ukoliko su sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane svih ugovornih strana. Eventualne sporove ugovorne strane rješavaće sporazumno, a u slučaju neuspjeha ugovara se nadležnost Okružnog privrednog suda u Banjaluci. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane svih ugovornih strana.

 

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjeraka.

Ovaj ugovor u znak prihvatanja potpisuju svojeručno zakonski zastupnici privrednih društava.

 

Društva koja prestaju pripajanjem        

1. "SINYU - IBERICA" d.o.o. Banjaluka,

2. "IBERICA - NEKRETNINE" d.o.o Banjaluka,

3. "DLP-INVEST" d.o.o. Banjaluka

 

Društvo sticalac

"NINE" d.o.o. Prijedor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: