Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka espreso kafe, aparata za espreso kafu, usluge mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak iz kotlovnice zgrade Vlade, vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila

Datum objave: 07.01.2020. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

Plan nabavki Službe za zajedničke poslove za 2020.godinu

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br.39/14), direktor Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donosi:

 

ODLUKU

o utvrđivanju Plana nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Plan nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu.

Član 2.

Plan nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa sačinjen je u skladu sa usvojenim Budžetom Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu.

Član 3.

Plan nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu podložan je izmjenama, a u skladu sa potrebama ovog ugovornog organa.

Izmjena i/ili dopuna Plana nabavki vrši se na način da direktor Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa donosi odluku o izmjeni i/ili dopuni Plana nabavki, a u kom slučaju, takva izmjena i/ili dopuna Plana nabavki postaje sastavni dio ove Odluke.

Član 4.

Izvod iz Plana nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu će biti objavljen na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (www.bpkg.gov.ba), u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Plan nabavki Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ovom Odlukom utvrđuju se robe, usluge i radovi koje se planiraju realizovati u toku 2020.godine za potrebe Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa. U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke, te mora objaviti plan nabavki, čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) navedenog Zakona, na svojoj internetskoj stranici, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta. Budžet Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa usvojen je i objavljen u „Službenim novinama BPK Goražde", br.15/19 od 26.12.2019.godine, pa je zbog svega navedenog, a radi transparentnosti u radu javnog organa, donesena ova Odluka.                                                                                                                                                             

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: