Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ostalog kompjuterskog materijala, goriva, posipnog materijala (rizle) za održavanje puteva, napitaka za kafe kuhinju, materijala za održavanje zgrade, opreme za strukture CZ, peleta, opreme za rad, kanc.stolica, izrada općinskih priznanja i odlikovanja, satova i zahvalnica, izrada projekta umrežavanja bunara EBS1 u sistem vodosnabdijevanja, održavanje DataNova, DokuNova, FiNnova i IS programa, dijelova i vršenja usluga održavanja vozila, izrada Projekta/Elaborata sanacije oštećenog dijela riječnog korita rijeke Sapne, redovne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, nadzori nad projektivama i izvođenjem radova iz oblasti vodoprivrede, izrada Elaborata za potrebe donošenja Odluka zaštitnih zona izvorišta (PB1, EBS1 i dr.), revizija projekata i elaborata, izrada i revizija projekata i elaborata, usluge javnog informisanja, štampanja, kolektivnog osiguranja zaposlenika, kreditno zaduženje općine Sapna u iznosu od 400.000,00 KM, izgradnja eksplatacionog bunara pitke vode u naselju Skenderuša, umrežavanja bunara EBS1 u sistem vodosnabdijevanja, izgradnja Centralnog spomen obilježja, održavanje spomen obilježja po mjesnim zajednicama, regulacija riječnog korita rijeke Sapne, nastavak izgradnje centranlnog kanalizacionog kolektora,izgradnja kanalizacionih kolektora sanitarno- fekalnih voda, radovi na sanaciji i interventnom djelovanju od posljedica prirodnih nepogoda, projekat stambenog zbrinjavanja Roma, rekonstrukcija dijela lokalnog puta Sapna-Kraljevići, sanacija, rekonstrukcija, asfaltiranje puteva, saniranje kanala u MZ Donji Zaseok- Zecovi, izgradnja mostova, uređenje pješačke šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna- II faza, održavanje stadiona, zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina, izgradnja ulične rasvjete, uvođenje energetski efikasne i ekološke javne rasvjete u MZ Kraljevići- zamjena sijalica

Datum objave: 14.01.2020. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-11-69/2019

Datum: 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabakama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta općine Sapna ("Službeni glasnik općine Sapna", br: 6/07, 8/09 i 3/12), a u skladu sa Budžetom općine Sapna za 2020. godinu, Općinski načelnik, donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE SAPNA ZA 2020. GODINU

 

I

Planom javnih nabavki općine Sapna definišu se projekti koje općina Sapna planira realizovati u budžetskoj 2020. godini.

Plan sadrži: redni broj nabavke, predmet nabavke, procijenjenu vrijednost nabavke, vrstu postupka nabavke, period pokretanja postupka, izvore finansiranja i druge podatke sadržane u napomeni.

Plan nabavki usklađen je sa Budžetom općine Sapna za 2020. godinu.

 

II

U tabeli koja slijedi postupci javnih nabavki razvstani su po predmetu nabavke na robe, usluge i radove.

 

R. Br.

PREDMET NABAVKE

PROCIJENJ­ENA VRIJEDNOST/

KM (BEZ PDV-a)               

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI KVARTAL POKRET­ANJA POSTUPKA

IZVORI FINANSIRANJA

NAPOMENA

ROBE

1.

Nabavka

kancelarijskog

materijala

6.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

2.

Nabavka tonera i ostalog

kompjuterskog materijala

6.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

3.

Nabavka goriva za 2021 godinu

10.375,00

Konukrentski zahtjev

IV

Budžet općine

 

4.

Nabavka "posipnog materijala" - rizle za održavanje puteva

6.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

5.

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

4.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

6.

Nabavka materijala za održavanje zgrade

1.540,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

7.

Nabavka opreme za strukture civilne zaštite

11.454,40

Konukrentski zahtjev

l-IV

Sredstva

PN i Budžet općine

 

8.

Nabaka peleta

4.150,00

Direktni sporazum

IV

Budžet općine

 

9.

Nabavka opreme za rad

1.709,00

Direktni sporazum

IV

Budžet općine

 

10.

Kancelarijska stolica

210,00

Direktni sporazum/Na rudžbenica

ll-lll

Budžet općine

 

11.

Izrada općinskih priznanja i odlikovanja

1.500,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

12.

Nabavka satova i zahvalnica vijećnicima u mandatu 2016.­2020. godina

2.000,00

Direktni sporazum

III

Budžet općine

 

USLUGE

1.

Izrada projekta umrežavanja bunara EBS1 u sistem vodosnabdijevanja

2.000,00

Direktni sporazum

ll-lll

Budžet općine

Bunar EBS1 staviti u sistem

vodosnabdije vanja

2.

Održavanje DataNova, DokuNova, FiNnova i IS programa

8.500,00

Konukrentski zahtjev

I

Budžet općine

 

3.

Nabavka dijelova i vršenja usluga održavanja vozila

5.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

4.

Izrada

Projekta/Elaborata sanacije oštećenog dijela riječnog korita rijeke Šapne

6.000,00

Direktni sporazum

l-ll

Budžet općine

Riječno korito oštećeno usljed visokih voda

2014.godine

5.

Vršenje usluge redovne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

600,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

6.

Nadzori nad izvođenjem radova iz oblasti vodoprivrede

15.000,00

Direktni sporazum

I - IV

Budžet općine

Za potrebe izvođenja radova neophodni su nadzori

7.

Izrada Elaborata za potrebe donošenja Odluka zaštitnih zona izvorišta (PB1, EBS1 i dr.)

15.000,00

Konukrentski zahtjev / Direktni sporazum

II - IV

Budžet općine

Provodeći

zakonsku

regulativu

neophodno

za izvorišta

odrediti

zaštitne zone

uz prethodno

izrađen

Elaborat

8.

Revizija projekata i elaborata

5.000,00

Direktni

sporazum/Na

rudžbenica

I-IV

Budžet općine

Revizije su neophodne za projekte i neke elaborate

9.

Nadzor na projektima

40.000,00

Konukrentski zahtjev / Direktni sporazum

I - IV

Budžet općine

 

10.

Izrada i revizija projekata i elaborata

45.000,00

Konukrentski zahtjev / Direktni sporazum

I - IV

Budžet općine

 

11.

Usluge javnog informisanja

15.500,00

Konukrentski zahtjev

I

Budžet općine

 

12.

Kreditno zaduženje općine Sapna u iznosu od 400.000,00 KM

50.000,00

Konukrentski zahtjev

II

Budžet općine

 

13.

Usluge štampanja

5.000,00

Direktni sporazum

I - IV

Budžet općine

 

14.

Usluge kolektivnog

osiguranja

zaposlenika

1.000,00

Direktni sporazum

I

Budžet općine

 

RADOVI

1.

izgradnja eksplatacionog bunara pitke vode u naselju Skenderuša

153.000,00

Otvoreni postupak

lll-IV

Viši nivoi vlasti

Po završetku

istražnih

radova

2.

Umrežavanja bunara EBS1 u sistem vodosnabdijevanja

17.000,00

Konkurentski zahtjev

lll-IV

Budžet općine/ viši nivoi vlasti

Po završetku izgradnje bunara EBS1 u Skenderuši

3.

Izgradnja Centralnog spomen obilježja

100.000,00

Otvoreni postupak

I - IV

Budžet općine i sredstva viših nivoa vlasti

 

4.

Održavanje spomen obilježja po mjesnim zajednicama

6.000,00

Direktni sporazum

I - IV

Budžet općine

 

5.

Regulacija riječnog korita rijeke Šapne

200.000,00

Otvoreni postupak

III

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

6.

Nastavak izgradnje centranlnog kanalizacionog kolektora

250.000,00

Otvoreni postupak

lll-IV

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

7.

Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno- fekalnih voda za naselja: Kovačevići, Krstac I, Mahmutovići I i Selimovići, općina Sapna

122.488,30

Otvoreni postupak

III - IV

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

8.

Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno- fekalnih voda u MZ Kobilići, općina Sapna

108.127,65

Otvoreni postupak

III - IV

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

9.

Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno- fekalnih voda za naselja: Krstac II, Mahmutovići II, općina Sapna

48.012,40

Konkurentski zahtjev

lll-IV

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

10.

Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno- fekalnih voda za naselja: Zecovi i Biberovići, općina Sapna

48.344,00

Konkurentski zahtjev

lll-IV

Viši nivoi vlasti

Zavisno od grant ili odobrenih namjenskih sredstava

11.

Radovi na sanaciji i interventnom djelovanju od posledica prirodnih nepogoda

9.960,00

Konkurentski zahtjev

I

Sredstva PN i budžet općine

 

12.

Projekat stambenog zbrinjavanja Roma u općini Sapna

85.500,00KM

Otvoreni postupka

I

Ministarstv o za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

13.

Rekonstrukcija dijela lokalnog puta Sapna-Kraljevići

42.735,00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

14.

Sanacija lokalnih puteva na području općine

34.188,00KM

Konkurentski zahtjev

II i III

Budžet općine Sapna

 

15.

Rekonstrukcija puta Zaseok-Gotovci

89.743,50KM

Otvoreni postupak

II

Budžet općine Sapna

 

16.

Sanacija puta Međeđa-Mramorovi

25.641,00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

17.

Rekonstrukcija puta kroz MZ Nezuk prema Sapni

42.735,00KM

Konkurentski zahtjev

III

Budžet općine Sapna

 

18.

Rekonstrukcija puta u MZ Kovačevići

17.094.00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

19.

Rekonstrukcija puta u MZ Vitinica Han - Kolonija-Škola

76.923,00KM

Otvoreni postupak

II

Budžet općine Sapna

 

20.

Rekonstrukcija puta u MZ Vitinica, dionica Džakić- Fatići-Hanđelići

51.282.00KM

Otvoreni postupak

III

Budžet općine Sapna

 

21.

Asfaltiranje puta u MZ Donji Zaseok- Zecovi 200m

20.512,80KM

Konkurentski zahtjev

III

Budžet općine Sapna

 

22.

Saniranje kanala u MZ Donji Zaseok- Zecovi 150m

2.564,10KM

Direktni sporazum

III

Budžet općine Sapna

 

23.

Izgradnja mosta na putu Selimovići - Jusići

8.547,00KM

Konkurentski zahtjev

III

Budžet općine Sapna

 

24.

Izgradnja mosta na putu od škole do Selimovića

25.641,00KM

Konkurentski zahtjev

III

Budžet općine Sapna

 

25.

Uređenje pješačke šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna- II faza

68.376,00KM

Otvoreni postupak

IV

Budžet općine Sapna

 

26.

Održavanje stadiona

6.000,00KM

Direktni sporazum

I

Budžet općine Sapna

 

27.

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina

36.752,20KM

Konkurentski zahtjev

IV

Budžet općine Sapna

 

28.

Izgradnja ulične Rasvjete u MZ Nezuk

25.641,00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

29.

Izgradnja ulične Rasvjete u MZ Zaseok

25.641,00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

30.

Izgradnja ulične Rasvjete u MZ Kobilići

17.094,00KM

Konkurentski zahtjev

II

Budžet općine Sapna

 

31.

Uvođenje energetski efikasne i ekološke javne rasvjete u MZ Kraljevići- zamjena sijalica

22.222,00KM

Konkurentski zahtjev

III

Budžet općine Sapna

 

 

III

Za sve nabavke nepredviđene ovim Planom, obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke, u formi i sadržaju shodno odredbama člana 18. Zakona o javnim nabavkama.

Općinski načelnik ima pravo da u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona, može promjeniti vrstu postupka kao i procijenjenu vrijednost nabavke od iznosa utvrđenog ovim Planom.

Sredstva predviđena za neplanske nabavke mogu se koristiti na osnovu pojedinačnih odluka koje donosi Općinski načelnik, na osnovu obrazloženog zahtjeva o neophodnosti nabavke, postojanju vanrednih okolnosti ili osnovanosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti planom. Sve odluke o provođenju javnih nabavki donijete kao neplanske, bit će predmet rebalansa Budžeta.

Svaka pojedinačna odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki koji nisu predviđeni ovim Planom, čini dopunu Plana javnih nabavki.

 

U skladu sa usvojenim rebalanskom Budžeta za 2020. godinu, izvršit će se izmjena ovog Plana nabavki.

 

V

Plan javnih nabavki će se objaviti na web stranici www.opcinasapna.ba, sa danom donošenja.

 

VI

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Plan JN za 2020. godinu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: