Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka Oracle softverskih licenci za kantonalne/županijske službe, aplikacije za interne obuke, softvera za monitoring mreže, softverske licence za Adobe Acrobat, higijenskog materijala, isporuka toplih i hladnih napitaka, polica za arhivu, licenci za pristup bazi za trezorsko poslovanje, guma za službena vozila, mobilnih telefona, agregata za potrebe server, podrška za network switch, održavanje dokument menadžment sustava - DMS, migracija podataka UGFIN i UGZPR u APZ modul JlS-a, usluge održavanja Web stranica i domena, pravne usluge, usluge štampanja materijala, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, usluge parkiranja službenih vozila Zavoda, usluge održavanja lifta Zavoda, usluge najma konferencijskih sala, održavanje kancelarijskih mrežnih printera, usluge održavanja sustava za grijanje i hlađenje, usluge periodičnog pregleda vatrodojave, protupožarnih aparata, hidrantskih instalacija, elektro instalacija i obuke uposlenika, usluge održavanja i servisiranja klima uređaja, usluge održavanja telefonske centrale, usluge održavanja i popravke motornih vozila Zavoda, usluge stručnog usavršavanja (razni seminari i edukacije) bankarske usluge, nabavka sistematskog pregleda radnika, usluge prevođenja

Datum objave: 21.01.2020. 16:00 / Izvor: Akta.ba, 15.11.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE         

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Na osnovu članka 8. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje, članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa sredstvima planiranim Financijskim planom, Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 15.11.2019. godine donio je:

 

ODLUKU

o usvajanju Plana javnih nabava Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu

 

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan javnih nabava Federalnog zavoda za zapošljavanje za financijsku 2020. godinu, i to najkasnije 60 dana od dana usvajanja Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje, koji je sadržan u privitku ove odluke.

 

Članak 2.

Plan javnih nabava sadrži podatke o predmetu nabave (robe, usluge, radovi), šifru iz Jedinstvenog rječnika javnih nabava (oznaku CPV koda), procijenjenu vrijednost nabave, vrstu postupka, okvirni datum pokretanja postupka, okvirni datum zaključenja ugovora, izvor financiranja i napomene o eventualnim korekcijama i dopunama.

 

Članak 3.

Plan javnih nabava se tokom financijske godine može izmijeniti ili dopuniti ukoliko se pojave nove potrebe za nabavom roba, usluga ili radova, a sve izmjene i dopune moraju biti naznačene u odnosu na osnovni Plan javnih nabava, te će, nakon što ih usvoji Upravni odbor, biti objavljene na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).

 

Broj: 01/1-49-15836/19

Datum: 15.11.2019. godine

Predsjednik Upravnog odbjora

Zlatko Hadžiomerović

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

SARAJEVO

 

PLAN JAVNIH NABAVA

 

FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU

 

Sarajevo, studeni/novembar 2019. Godine

1.         Uvod

 

U skladu sa Financijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje, neophodno je da se u skladu sa planiranim aktivnostima, pristupi javnim nabavama roba, usluga i radova za potrebe Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. Godinu.

 

Na ovaj način će se osigurati:

 

•          najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabave,

 

•          izvršenje nabavi i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavi u skladu sa utvrđenim postupcima,

 

•          poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravedna i aktivna konkurencija među potencijalnim ponuditeljima, uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

2.         Zakonski temelj

 

•          Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14)

 

•          Pravilnik o uspostavljanju i načinu rada povjerenstva za javne nabave („Službeni glasnik BiH", broj 103/14)

 

•          Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16)

 

•          Pravilnik o javnim nabavama Federalnog zavoda za zapošljavanje broj 01/1-49-100112/15 od 24.11.2015. godine, te 01/1-49-16011/18 od 13.12.2018. godine.

 

•          Pravilnik o izravnom sporazumu Federalnog zavoda za zapošljavanje broj 01/1-49-100113/15 24.11.2015. godine

 

•          Pravilnik o uspostavljanju i načinu rada povjerenstva za javne nabave Federalnog zavoda za zapošljavanje broj 01/1-49-100113/15 24.11.2015. godine

3. Planirane javne nabave u 2020. godini

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ROBE

 

1.

Nabava Oracle softverskih licenci za kantonalne/župa nijske službe

48000000-8

238.540

OTVORENI

TRAVANJ 2020

UGOVOR

SVIBANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

2.

Nabava aplikacije za interne obuke

30211300-4 48931000-3

12.820

KONKURENTSKI

TRAVANJ 2020

UGOVOR

SVIBANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

3.

Nabava softvera za monitoring mreže

48517000-5

45.890

KONKURENTSKI

TRAVANJ 2020

UGOVOR

SVIBANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

4.

Nabava softverske licence za Adobe Acrobat

48517000-5

1.280

IZRAVNI SPORAZUM

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Nabava higijenskog materijala

39830000-9

6.000

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

6.

Sušač (odvlaživač) zraka

42113161-0

1.500

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

7.

Nabava i isporuka toplih i hladnih napitaka

za potrebe reprezentacije

15982000-5 15860000-4 15981000-8 15332310-0 15831000-2

6.000

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC

2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

8.

LOT-1

Nabava uredskog namještaja

LOT-2

Nabava 3 sigurnosne, metalne kase

LOT-3

39130000-2 39000000-2 39120000-9 39000000-2 35113300-2 39131100-0

9.270 3.840 5.980

KONKURENTSKI

VELJAČA

2020

UGOVOR

OŽUJAK 2020

Vlastito financiranje

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Nabava polica za arhivu

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Nabava licenci za pristup bazi za trezorsko poslovanje

72600000-6

30.000

KONKURENTSKI

SVIBANJ 2020

UGOVOR

LIPANJ 2020

Vlastito financiranje

 

10.

Nabava guma za službena vozila

34351100-3

1.500

IZRAVNI SPORAZUM

SVIBANJ 2020

UGOVOR

LIPANJ

2020

Vlastito financiranje

 

11.

Nabava mobilnih telefona

32250000-0

8.540

KONKURENTSKI

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

Vlastito financiranje

 

12.

LOT-1

Nabava multifunkcijskog

uređaj za skeniranje/kopira nje/printanje.

LOT-2

Nabava prenosivog računala

30120000-6 30216110-0 30213100-6

5.950 1.280

KONKURENTSKI

OŽUJAK 2020

UGOVOR

TRAVANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno

Izvor financiranja

Napomena

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.

Nabava agregata za potrebe server

sobe na primarnoj lokaciji

31000000-6 31120000-3

25.000

KONKURENTSKI

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

Vlastito financiranje

Ukoliko se riješi pitanje prostora sa JU Služba za zapošljavanje KS

14.

Hardverska nadogradnja servera

51611100-9

4.270

IZRAVNI SPORAZUM

SVIBANJ 2020

UGOVOR

LIPANJ

2020

Vlastito financiranje

 

USLUGE

15.

LOT-1

Održavanje

Oracle softverskih licenci JlS-a

LOT-2

Održavanje Oracle hardvera JlS-a

72267100-0 50312600-1

201.700 90.400

OTVORENI

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

Vlastito financiranje

 

16.

Podrška za netvvork switch

72263000-6

14.950

KONKURENTSKI

OŽUJAK 2020

UGOVOR

TRAVANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

17

Održavanje dokument menadžment sustava - DMS

72267100-0

10.680

KONKURENTSKI

RUJAN 2020

UGOVOR

LISTOPAD 2020

Vlastito financiranje

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Okvirno

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

 

LOT-1

Tehnička podrška za softverske module za ISFU- trezorsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

18.

LOT-2

Tehnička podrška za softverske module za UGFIN UGZPR

LOT-3

Funkcionalna podrška za softverske module za ISFU - Trezorsko poslovanje i za UGFIN UGZPR

72267100-0

21.020 78.030 11.960

PREGOVARAČKI POSTUPAK

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

 

           

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.

LOT-1

Migracija podataka UGFIN i UGZPR u APZ modul JlS-a

LOT-2

Integracija i uvezivanje JIS

modula „obračun" sa Trezorom

72318000-7

31.000 63.200

OTVORENI

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

Vlastito financiranje

 

20.

Usluge održavanja Web stranica i domena

72267100-0

3.160

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

21

Usluga održavanja Softvera- aplikacije za evidenciju radnog vremena za 2020. godinu

51213000-8

3.410

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.

Nabava pravnih usluga

79100000-5

40.170

Neprioritetne usluge po čl. 8. (1) ZJN

SIJEČANJ 2020

UGOVOR

VELJAČA 2020

Vlastito financiranje

 

23.

Usluge štampanja materijala

79810000-5

7.690

KONKURENTSKI

OŽUJAK 2020

UGOVOR

TRAVANJ 2020

Vlastito financiranje

 

24.

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

90920000-2 90923000-3 90921000-9

1.710

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

25.

Usluge parkiranja službenih vozila Zavoda

98351100-9

1.320

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

26.

Usluge održavanja lifta Zavoda

50750000-7

1.280

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.

Usluga najma konferencijskih sala

79952000-2

3.400

IZRAVNI SPORAZUM

TRAVANJ 2020

UGOVOR

SVIBANJ

2020

Vlastito financiranje

 

28.

Održavanje kancelarijskih mrežnih printera

50323000-5 50310000-1

3.000

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

29.

Usluge održavanja sustava za grijanje i hlađenje

45331000-6

9.000

KONKURENTSKI POSTUPAK

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

30.

Usluge periodičnog

pregleda vatrodojave, protupožarnih aparata, hidrantskih

66515100-4

4.270

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno

izvor financiranja

Napomena

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/t ra-nje okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Instalacija, elektro instalacija i obuke uposlenika

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Usluge održavanja i servisiranja klima uređaja

50730000-1

2.990

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC

2019

UGOVOR

SIJEČANJ

2020

Vlastito financiranje

 

32.

Usluge održavanja telefonske centrale

50334400-9

2.560

IZRAVNI SPORAZUM

KOLOVOZ 2020

UGOVOR

RUJAN 2020

Vlastito financiranje

 

33.

Usluge održavanja i popravke motornih vozila Zavoda

50110000-9

6.000

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC

2019

UGOVOR

SIJEČANJ

2020

Vlastito financiranje

 

34.

Nabava usluga

stručnog usavršavanja (razni seminari i edukacije)

80530000-8

30.000

Neprioritetne usluge po čl. 8. (1) ZJN

KONTINUIRANO

Neprioritetne usluge po čl. 8. (1) ZJN

KONTINUIRANO

Vlastito financiranje

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno

Izvor financiranja

Napomena

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35.

Nabava bankarskih usluga za vođenje platnog prometa putem transakcijskih računa

66110000-4

6.000

IZRAVNI SPORAZUM

LIPANJ

2020

UGOVOR

SRPANJ 2020

Vlastito financiranje

 

36.

Nabava sistematskog pregleda radnika

85140000-2

20.000

Neprioritetne usluge po čl. 8. (1) ZJN

RUJAN 2020

UGOVOR

LISTOPAD 2020

Vlastito financiranje

 

37

Usluge prevođenja

79530000-8

2.000

IZRAVNI SPORAZUM

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

RADOVI

38.

LOT-1

Nabava i ugradnja vodokotlića

LOT-2

Adaptacija protokola Zavoda

LOT-3

44411700-1 44411750-6 45000000-7 45262300-4

4.270 6.000 7.690

KONKURENTSKI

PROSINAC 2019

UGOVOR

SIJEČANJ 2020

Vlastito financiranje

 

 

 

 

 

 

 

Okvirno

 

 

Rd. broj

Predmet nabave

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Sklapa li se ugovor ili

okvirni sporazum

Datum zaključenja ugovora/tra-nje okvirnog sporazuma

Izvor financiranja

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Priprema podloge za postavljanje agregata

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST

1.096.52

 

 

NAPOMENA: Plan javnih nabava je podložan izmjenama i dopunama, ovisno od ukazanih potreba za pokretanjem novih i/ili brisanjem već predviđenih postupaka javnih nabava, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Svaka izmjena Plana javnih nabava će se objaviti na zvaničnoj web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Predsjednik Upravnog odbora Zlatko Hadžiomerović

Broj: 01/1-49-15836-1/19 Datum, 15.11.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: