Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. gdoinu) Nabavka poklona za 8. Mart - dan žena (bonovi), darovi djeci, kancelarijski materijal, radna odjeća, higijenskog materijala, prirodne izvorske vode, reklamnog materijala, stručne literature, pretplate, kompjuterskog materijala, hardvera, antivirusnog programa, sefa, internetskih domena, ormarića. usluge smještaja, usluge osiguranja, deratizacije, pranja vozila, popravka kompjutera, nabavka bankarskih usluga, stručnog obrazovanja zaposlenih, štampanje, izrada WEb stranice, avio karte, sanacija parkinga

Datum objave: 24.01.2020. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2020.

 

 

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH

PLAN JAVNIH NABAVKI
ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU

Brčko, januar, 2020. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 33/04,19/07 i 25/08) i člana 26.tačka c) Statuta Zavoda za zapošljavanje Brčko ditrikta BiH-prečišćen tekst" (br.04-139/16), Upravni odbor, na prijedlog direktora Zavoda, na svojoj Dvadesettrećoj redovnoj sjednici održanoj 17.01.2020. godine, donosi

PLAN JAVNIH NABAVKI
ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU

Redni broj nabavke

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a (KM)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka (kvartal)

Okvirno vrijeme zaključivanja ugovora (kvartal)

Izvor finansiranja/ ekonomski kod

ROBE

 

 

1

Nabavka poklona za 8. Mart - dan žena (bonovi)

33700000-7

1.367,52

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 611226

2

Darovi djeci - novogodišnji paketići

37520000-9

854,70

Direktni sporazum

IV

IV

Finansijski plan 611226

3

Nabavka kancelarijskog materijala

30000000-9

5.982,90

Direktni sporazum

i

1

Finansijski plan 613417

4

Nabavka radne odjeće -uniforme

18110000-3

5.982,90

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613481

5

Nabavka higijenskog materijala

39800000-0

3.904,27

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613484

6

Nabavka osvježivača prostorije

39811000-0

369,23

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613484

7

Nabavka bezololovnog benzina za putnički automobil

09132100-4

1.282,05

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613511

8

Nabavka dizelskog goriva (EN 590)

09134220-5

4.700,85

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613512

9

Nabavka materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

44221200-7

5.982,90

Direktni sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613711

10

Nabavka robe - interna reprezentacija

15831000-2 15860000-4 15911000-7

683,76

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613914

 

 

 

Redni broj nabavke

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a (KM)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka (kvartal)

Okvirno vrijeme zaključivanja ugovora (kvartal)

Izvor finansiranja/ ekonomski kod

 

 

15980000-1

 

 

 

 

 

11

Nabavka prirodne izvorske vode

41100000-0

512,82

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613914

12

Nabavka reklamnog materijala i poklona

22462000-6

1.709,40

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613915

13

Nabavka stručne literature

22211000-2

1.180,34

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613919

14

Nabavka službenog glasnika Brčko distrikta BiH

22211100-3

300,00

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613919

15

Godišnja pretplata na pravnu bazu Paragraf LEX BA - Busines paket

22211000-2

400,00

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613919

16

Nabavka ormarića s bravom

44421720-0

50,00

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613991

17

Nabavka kancelarijskog namještaja

39130000-2

25.641,02

Konkurentski zahtjev

1

1

Finansijski plan 821311

18

Nabavka kompjuterske opreme (hardver)

30200000-1

5.982,90

Direktan sporazum

Po potrebi u toku godine

Po potrebi u toku godine

Finansijski plan 821312

19

Nabavka antivirusnog programskog paketa

48761000-0

960,00

Direktan sporazum

1

1

821512

20

Nazivi internetskih domena

72417000-6

205,12

Direktan sporazum

1

1

821512

21

Nabavka sefa

44421300-0

427,35

Direktan sporazum

1

1

821372

22

Nabavka ormarića prve pomoći

33141623-3

200,00

Direktan sporazum

1

1

613991

UKUPNO ROBE

68.680,03

 

 

 

 

 

 

Redni broj nabavke

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a (KM)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka (kvartal)

Okvirno vrijeme zaključivanja ugovora (kvartal)

Izvor finansiranja/ ekonomski kod

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

 

 

 

 

1

Nabavka usluga smještaja za službena putovanja u zemlji

55110000-4

2.136,75

Direktan sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613114

2

Nabavka usluga smještaja za službena putovanja u inostarnstvu

55110000-4

1.282,05

Direktan sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613124

3

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih na službenom putu

66511000-5

256,41

Direktan sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613126

4

Nabavka poštanskih usluga

64121100-1

3.418,80

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613314

5

Nabavka usluga deratizacije

90670000-4

427,35

Direktni sporazum

po potrebiu toku godine

po potrebiu toku godine

Finansijski plan 613327

6

Nabavka usluge registracije i tehničkog pregleda vozila

71631200-2

854,70

Direktan sporazum

1

IV

1

IV

Finansijski plan 613523

7

Nabavka usluga pranja vozila

50112300-6

854,70

Direktan sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613723

8

Nabavka usluge opravki i održavanja objekta Na što se odnosi ovaj iznos?

50000000-5

5.982,90

Direktni sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613721

9

Nabavka usluge opravki i održavanja personalnih kompjutera-

50312000-5 50313200-4 50314000-9

2.564,10

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613934

 

 

Redni broj nabavke

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a (KM)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka (kvartal)

Okvirno vrijeme zaključivanja ugovora (kvartal)

Izvor finansiranja/ ekonomski kod

10

Nabavka usluga popravke i održavanja službenih vozila

50112000-3

2.564,10

Direktan sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613723

11

Nabavka osiguranja imovine

66515200-5

1.367,52

Direktan sporazum

1

1

Finansijski plan 613811

12

Nabavka usluge osiguranja vozila (kasko i AO)

66516100-1

3.085,47

Direktan sporazum

1

IV

1

IV

Finansijski plan 613813

13

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

66511000-5

1.316,24

Direktan sporazum

IV

IV

Finansijski plan 613815

14

Nabavka bankarskih usluga

66110000-4

2.564,10

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613822

15

Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću

79341000-6

5.982,90

Direktni sporazum

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613913

16

Nabavka usluge reprezentacije

55000000-0

4.786,32

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613914

17

Nabavka usluga stručnog obrazovanja zaposlenih

80530000-8

5.555,56

Aneks II dio B

po potrebi u toku godine

po potrebi u toku godine

Finansijski plan 613922

18

Usluga održavanja konvencija i obrazovanja

80530000-8

427,35

Direktni sporazum

II

II

Finansijski plan 613921

19

Nabavka usluge stučnog usavršavanja nezaposlenih lica i invalida

80500000-9

25.641,02

Aneks II dio B

II

II

Finansijski plan 613925

20

Nabavka uslaga zdravstvene zaštita-sistematski pregled

85148000-8

4.273,50

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613941

21

Nabavka usluge tehničkog obezbjeđenja

79711000-1

1.000,00

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613991

22

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja Zavoda

79713000-5

11.200,00

Konkurentski zahtjev

1

1

Finans.plan Zavoda 613991

 

 

Redni broj nabavke

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a (KM)

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka (kvartal)

Okvirno vrijeme zaključivanja ugovora (kvartal)

Izvor finansiranja/ ekonomski kod

23

Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera-za korisnike novčane naknade, radne dozvole, obračuna plata, finansijsko knjigovodstvo i evidinciju i obračun osnovnih sredstava

48612000-1

3.120,00

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613934

24

Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera- ProMan -evidencija nezaposlenih lica

48612000-1

3.000,00

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613934

25

Nabavka usluge certificiranja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015

79410000-1

2.400,00

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613991

26

Štampanje i s tim povezane usluge

79800000-2

1.282,05

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613991

27

Izrada Web stranice

72413000-8

5982,90

Direktni sporazum

II

II

Finansijski plan 821313

28

Usluga izrade video animacije

 

1500,00

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 513991

29

Nabavka avio karata

60410000-5

1.709,40

Direktni sporazum

1

1

Finansijski plan 613121

UKUPNO USLUGE

101.536,19

 

 

 

 

RADOVI

 

 

1

Sanacija parkinga

45223300-9

23.458,12

Konkurentski zahtjev

1

1

Finansijski plan 821513

UKUPNO RADOVI

23.458,12

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Broj: 04- 110/20

Datum, 20.01.2020. godine

Predsjednik

Upravngg odbora,

Rasim Smajlovič, diplpravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: