Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka sredstava za higijenu, tonera, goriva, kancelarijskog materijala, kompjuterske opreme, fax aparata, kasa, pogrebne opreme, materijala za održavanje zgrade, sitnog inventara, instalacija antivirusa, održavanje aplikativnog softvera, osiguranje službenog automobila, održavanje tehničke opreme, izrada fiskalne izjave, tehnički pregled, servisiranje i održavanje motornog vozila, usluge prevoza, knjigovodstvene i telekomunikacijske usluge

Datum objave: 30.01.2020. 15:30 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

U dokumentu ispod se nalazi Plan javnih nabavki za 2020. godinu za Centar za socijalni rad Ključ

 

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 CSR KLJUČPreuzmi

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

UNSKO - SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLJUČ

 

Broj: 35-1/20

Datum: 03.01.2020.godina

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiHu broj: 39/14) i člana 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad" Ključ, direktor JU „Centar za socijalni rad“ Ključ, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju Plana nabavki JU „Centar za socijalni rad" Ključ za 2020.godinu

 

I

Ovom odlukom direktor JU „Centar za socijalni radu Ključ utvrđuje Plan nabavki JU Centar za socijalni rad" Ključ za 2020.godinu.

II

Plan nabavki JU „Centar za socijalni rad" Ključ donosi se za budžetsku 2020.godinu, a obuhvaća nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu javne nabake, ekonomskom kodu na kome su planirana sredstva za nabavku, procjenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, o tome sklapa li se ugovor o javnoj nabavci, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavci.

Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabavke.

III

Za sve nabavke predviđene Planom nabavki obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama

Sredstva predviđena za neplanirane nabavke mogu se koristiti na temelju pojedinačne odluke koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i utemeljenosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja plana nabavke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i zajedno sa Planom nabavki koji čini njen sastavni dio, biti će objavljena na internet stranici Općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: