Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka goriva, liveno-željezni fazonski komadi za radni pritisak, NP 10 bar-a, sa prirubničkim spojevima i epoksidnom zaštitom i kanalska armatura, vodovodne armature za radni pritisak NP 10 bar­a, sa prirubničkim spojevima i epoksidnom zaštitom, polimeri za PPOV, laboratorijski materijal za održavanje PPOV, gasni hlor i baždarenje boca, šljunak, pijesak i gotov beton, HTZ oprema, hemikalije za laboratoriju, računari i računarska oprema, građevinski materijal, kancelarijski materijal, vodomjeri i rezervni dijelovi za baždarenje vodomjera, fitinzi pocinčani, PPR i PE i ventili za kućne priključke, vodovodne PE cijevi, spojnice za LŽ, AC.PVC i PE cijevi za radni pritisak NP 10 bar-a, poliesterski vodomjerni šaht, kanalizacione PVC cijevi, armature, fitinzi i alati za kućne priključke ZAK, sredstva higijene i napitaka, osnovna analiza vode, periodična analiza vode, popravka oštećenog kolovoza, usluga mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova za polaganje cijevi, usluge medijskog praćenja i oglašavanja,usluge revizije finansijskih izvještaja, usluge baždarenja vodomjera većih prečnika, usluge održavanja i servisiranja vozila Društva, usluge reprezentacije, advokatske usluge, nabavka električne energije, komunalnih usluga, troškovi PTT usluga

Datum objave: 31.01.2020. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 31.01.2020.

 

План и динамика набавки за 2020. годину

 

A.D. VODOVOD I KANALIZACIJA

B I J E LJ I N A

 

 

PLAN NABAVKE

za   2020.  godinu

Bijeljina, 30. decembra 2019. godine

 

Na osnovu čl. 7. i 33. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04), čl. 1. 6. 13. 19. i 70. 72. 78. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH",br. 39/14 u daljem tekstu: ZJN) a u vezi sa članom 62 Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija“, Bijeljina, SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva na 26.  redovnoj sjednici održanoj dana  30. decembra 2019. godine,  d o n o s i :

 

P L A N   N A B A V K E

za  2020. godinu

 

I  -  OPŠTE ODREDBE

Prijedlog Plana nabavke A.D. „Vodovod i kanalizacija", Bijeljina za 2020. godinu je određen Planom poslovanja A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina za 2020. godinu broj: UD – 3062/19 od 25. decembra 2019. godine. Prijedlog Plana nabavke za 2019. godinu (u daljem tekstu: Plan nabavke) predlaže Uprava A.D. „Vodovod i kanalizacija“  Bijeljina i isti dostavlja na usvajanje Nadzornom odboru Društva.

Odlukom o usvajanju Plana nabavke Nadzorni odbor odobrava sredstva za nabavke utvrđene Planom nabavke za 2020. godinu.

 

II - CILЈ PLANA NABAVKE

Plan nabavke za 2020. godinu ima za cilj obezbjeđenje optimalnog korišćenja sredstava Društva predviđenih za nabavku roba/usluga/radova Planom poslovanja i Programom investicija Društva za period 2020 - 2022. godine.

Cilj pripreme Plana nabavke je da Uprava Društva ostvari realno i pravovremeno planiranje nabavke i osigura:

 

  • Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;
  • Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom i
  • Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravedena i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

III ZAKONSKI OSNOV

 

  • Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH", br. 39/14 u daljem tekstu: ZJN).
  • Uputstvo  o uslovima i načinu objavljivanja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-Nabavke ("Sl. Glasnik BiH",br. 90/14 sa svim dopunama.
  • Interni Pravilnici i procedure Društva.
  • Odluke vezane za javne nabavke, i drugi akti ...

 

 

IV POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVKE  - VREDONOSNI RAZRED

Postupaka javnih nabavki radova, roba i usluga započinje na osnovu Plana nabavke za tekuću poslovnu godinu ili kad Društvo kao ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka nabavke. Nabavka se planira i provodi na  osnovu zahtjeva za nabavku nadležnih rukovodilaca službi, prijedloga za pokretanje postupka nabavke šefa Odjeljenja nabavke i Odluke Uprave Društva o pokretanju postupaka javne nabavke. Plan nabavke donosi Nadzorni odbor na osnovu prijedloga Uprave Društva kao Posebnu odluku o nabavci donosi Uprava Društva u zakonom predviđenim slučajevima za koju može tražiti saglasnost Nadzornog odbora.

Proceduru provodi Odjeljenje nabavke i Komisija za provođenje javne nabavke za potrebe Društva na osnovu Rješenje o imenovanju stalne komisije koje donosi Uprava Društva na prijedlog rukovodioca Službe za finansijsko - računovodstvene i komercijalne poslove ili šefa Odjeljenja nabavki koji je istovremeno zadužen i za realizaciju Plana nabavke ili Odluke po kojoj se vrši nabavka. Odjeljenje nabavke i Komisija za provođenje javne nabavke za potrebe Društva provodi ciklus javne nabavke postupajući po koracima u fazi planiranja javne nabavke i u fazi vođenja postupaka javne nabavke, kao i korake u fazi realizacije ugovora o javnoj nabavci.

Ovo Društvo kao ugovorni organ će primijeniti jedan od postupaka utvrđenih Zakonom i internim pravilnicima u skladu sa vrijednosnim razredom, odnosno procijenjenom vrijednosti javne nabavke kako slijedi:

a) Kad je vrijednost ugovora manja od 50.000,00 KM, u slučaju robe i usluga, ili 80.000,00 KM, u slučaju radova, primijenjivaće se jedan od sljedećih postupaka, izuzev direktnog sporazuma, uz obaveznu ispunjenja propisanih uslova za svaki postupak:

 

-    konkurentski zahtjev,

-    otvoreni postupak,

-    ograničeni postupak,

-    pregovarački postupak sa ili bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

 

b) Kad je vrijednost ugovora za robe i usluge jednaka ili veća (međunarodni vrijednosni razredi) od:

  • 250.000,00 KM, za ugovorne organe, odnosno za svaku instituciju vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, na nivou kantona, grada ili opštine, institucije vlasti na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou i  Asocijacija koju su formirali jedna ili više institucija vlasti ili pravna lica definisani  u tački  a) i b) stava (1) člana 4 . ZJN.
  • 400.000,00 KM, za ugovorne organe,odnosno pravno lice koje je osnovano za određenu svrhu s ciljem zadovoljavanja potreba od opšteg interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter i ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova:

 

 

 

V PROCEDURA NABAVKE

Postupak javne nabavke pokreće Uprava Društva na prijedlog rukovodioca Službe za finansijsko – računovodstvene i komercijalne poslove ili šefa Odjeljenja nabavke prema Specifikacijama iz Plana nabavke za 2020. godinu. Odjeljenje nabavke provodi proceduru izrade tenderske dokumentacije i provođenja postupka nabavke do faze otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke provodi proceduru otvaranja, pregleda i ocjene ponuda i daje preporuku Upravi Društva o izboru najpovoljnijeg ponuđača i predlaže odluku  Upravi o daljem postupku nabavke.

Postupci dodjele ugovora o nabavci se provode prema vrijedonosnom razredu iz člana 14. ZJN, a u skladu sa II dijelom – tok postupka javne nabavke, poglavljem I- početak, vrste i izbor postupaka javne nabavke, kao i poglavljima III, IV, V, prema kriterijumu za dodjelu ugovora u skladu sa članom 64. ZJN po formuli za vrednovanje ponuda koja je predviđena standardnim tenderskim modelom za nabavku robe putem otvorenog postupka.

Postupak javne nabavke se provodi nakon usvajanja Plana nabavke za 2020. godinu od strane Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor je saglasan sa odlukom o usvajanju Plana nabavke za 2020. godinu da Društvo kao ugovorni organ u skladu sa važećim propisima o javnim nabavkama roba, usluga i izvođenju radova, vršiti sukcesivnu nabavku do predviđenih količina u specifikacijama za konkretnu nabavku potrebnih materijalno - tehničkih sredstava, vodomaterijala, rezervnih dijelova, kancelarijskog materijala, opreme za rad, održavanje higijene radnog prostora, goriva, ulja i maziva, gasovitog hlora za dezinfekciju vode i instalacija, opreme i potrošnog materijala neophodnog za rad laboratorije, HTZ opreme, vatrogasnih aparata, hidrantske opreme i druge planirane nabavke.

Društvo kao ugovorni organ će provoditi nabavku u skladu odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH“, broj 66/16).

Društvo kao ugovorni organ će provoditi nabavku u skladu odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja e-aukcije (“SG” broj 66/16).

Da bi se zacrtani planski zadaci uspješno realizovali u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim propisima i opštim aktima, prioritetan zadatak svih organizacionih jedinica Društva je planiranje i izvršenje nabavke, pravilna upotreba sredstava i opreme, odnosno njihova maksimalna štednja u korišćenju istih.

Dinamika nabavki će se provoditi po Planu nabavke za 2020. godinu, koji sadrži: redni broj nabavke, predmet nabavke, šifru JRNJ, procijenjenu vrijednost nabavke bez PDV-a, vrstu postupka, okvirni datum pokretanja postupka, okvirni datum zaključenja ugovora, izvor finansiranja, ugovor sa izabranim ponuđačem.

Dinamika plana nabavke će biti objavljena na veb stranici Društva: www.bnvodovod.com

a realizacija istog vršiće se sukcesivno, izvještaj dva puta godišnje za period: januar - juni i juli – decembar kalendarske godine.

 

 

Ukupna sredstva za nabavke predviđene ovim Planom, za potrebe Društva, iznose 5,062,271.14 KM.

 

 

VI – PREDMET NABAVKI  ROBA /USLUGE / RADOVI PREDVIĐENI TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

Specifikacijama su predviđene nabavke  za potrebe  Uprave, Sektora, Službi, Odjeljenja u okviru Službi i  Odjeljena za internu reviziju A.D."Vodovoda i kanalizacije“ Bijeljina kako slijedi:

 

VI – REALIZACIJA PLANIRANE NABAVKE

 

Za realizaciju planirane nabavke roba,  radova i usluga iskazane u prethodnoj tački ovog Plana (SPECIFIKACIJE NABAVKE redni broj od 1 do 45), i donošenja konačne odluke o nabavci i zaključenju ugovora zadužuje se Uprava Društva.

 

Postupak nabavke se pokreće po zahtjevu rukobvodioca službe za potrebnu nabavku na obrascu OB-IMS-740-09-A, tehnički zahtjev i podnosi se  rukovodiocu Službe  za finansijsko – računovodstvene i komercijalne poslove koji podnosi prijedlog o pokretanju postupka nabavke Upravi Društva za konkretnu nabavku o čemu Uprava Društva donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na način i po postupcima predviđenim  Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 

Za sprovodjenje postupaka nabavke Uprava Društva će Rješenjem imenovati komisiju za nabavke koja može biti „ad hoc“ ili stalna.

 

Planom nabavke su predviđene nabavne kategorije robe/usluge/radovi, sve ono što može biti jedan ugovor ali zbog izbora postupka nabavke zavisno od vrjedonosnog razreda odjeljenje nabavki u Službi za finansijsko – računovodstvene i komercijalne poslove se može opredjeliti za nabavku robe podjeljenu na lotove po principu jedan lot – jedan ugovor.

 

Plan nabavke obuhvata i nabavku robe u vrijednosti od 1000,00 KM ili manje uz prilaganje odgovarajućeg računa i nabavku robe čija vrijednost je između 1000,00 KM i 6.000,00 KM putem direktnog sporazuma uz prilaganje narudžbenice Društva ili ugovora u pisanoj formi.

 

Neposredni rukovodioci Službi u A.D.“Vodovod i kanalizacija„ Bijeljina su odgovorni za blagovremeno i potpuno planiranje javnih nabavki iz djelokruga rada svoje službe na osnovu čijih prijedloga je i sačinjen ovaj plan nabavke.

 

Izuzetno Plan javnih nabavki u zavisnosti od okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili u drugim izuzetnim slučajevima, može se tokom kalendarske godine mjenjati ili dopunjavati. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki odobrava Nadzorni odbor Društva.

 

A.D.“Vodovod i kanalizacija„ Bijeljina je sektorski ugovorni organ koji će osigurati i provesti opšte principe po osnovu člana 3. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. Glasnik BiH", br. 39/14), kad su u pitanju nabavke izuzete od primjene zakona kad  se dodjeljuje ugovor u skladu sa članom 10. i članom 86. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Finansiranje nabavke vršiće se iz tekućih sredstava A.D."Vodovod i kanalizacija" Bijeljina. Plan javnih nabavki se donosi za budžetsku/kalendarsku 2020. godinu i isti usvaja Nadzorni odbor.

 

A.D. „Vodovod i kanalizacija“

          B i j e lj i n a

                                                                                                         

Broj: UD- 3063 /19                                                                                               

                                                                                           

Dana: 25.12. 2019. godine                                                  

 

DIREKTOR

Predrag Perković,dipl.pravnik

 

Primjeri formula za vrednovanja ponuda prema kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda po modeliu STD (Modeli standardne tenderske dokumentacije)

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:  G = P + T + S + …….              

Pri čemu je:

G – ukupan broj bodova

P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu,

T – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni period izvršenja,

S – broj bodova koje je ponuđač dobio za uslove i način plaćana,

R _ broj bodova koje je ponuđač dobio za rok isporuke robe.

Bodovi će se dodjeljivati u zavisnosti kriterija koje ugovorni organ odluči da primjeni

[Kriterijumi dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterijume želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. (Postupanje ugovornog organa)  čl.63-68. Zakona. Uslovi za kvalifikaciju kandidata, odnosno ponuđača iz čl. 45 .do 51. Ovog zakona ne mogu biti potkriteriji za ocjenu ponuda.

  1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu cijenu (bez PDV-a). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

 

 

Pri čemu je:

P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu

Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke 

Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene

[50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu

2. Period izvršenja ( npr.)

Period izvršenja koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova

Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvršenja, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

 

Pri čemu je:

T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni period izvršenja

Tt – vremenski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Ts – najkraći ponuđeni vremenski period

[30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći  period izvršenja

Opcija 2

Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30.

Bodovi za period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom:     

1. od     0   do  30  dana    -  30 bodova

2. od     31  do  60  dana   -  20 bodova

         3. 0d     61 dan  i   više     -  10 bodova

Za svaki drugi primjenjeni kriterij primjeniće se formula kao za cijenu u skladu sa Modelom standardne tenderske dokumentacije Agencije za javne nabavke BiH.

Ugovorni organ može koristiti i druge kriterije prema članu 64. stav (2)  ZJN, kojim se predviđaju i drugi kriteriji pored cijene.

 

 

A.D."Vodovod i kanalizacija" Bijeijina 2020.g.

Dinamika nabavki za 2020. godinu

r.b.

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV- a

Vrsta postupka

Pokretanje postupka

Zaključenje ugovora

Trajanja ugovora

Izvor finansiran ja

Ugovor

1.

ROBE:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gorivo: I.Eurodizel D 4 2. BMB 95

09000000-3

127.000,00

otvoreni

oktobar

decembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

2

Liveno-željezni fazonski komadi za radni pritisak

NP 10 bar-a, sa prirubničkim spojevima i epoksidnom zaštitom i kanalska armatura

44167300-1

142.498,00

otvoreni

jul

septembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

3

Vodovodne armature za radni pritisak NP 10 bar­a, sa prirubničkim spojevima i epoksidnom zaštitom

44167000-8

151.865,00

otvoreni

septembar

novembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

4

Polimeri za PPOV

24958200-6

101.100,00

otvoreni postupak

januar

mart

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

5

Laboratorijski materijal za održavanje PPOV

33697000-2 33696500-0

18.270,00

konkurentski zahtjev

maj

jun

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

6

Gasni hlor i baždarenje boca

24311900-6

16.145,00

konkurentski zahtjev

mart

april

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

7

Šljunak, pijesak i gotov beton

44110000-4

65.000,00

otvoreni postupak

novembar

decembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

8

HTZ oprema

18143000-3

53.412,00

otvoreni postupak

novembar

decembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

9

Hemikalije za laboratoriju

24962000-5

31.440,50

konkurentski zahtjev

mart

maj

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

10

Računari i računarska oprema

30200000-1 30236000-2

33.490,00

konkurentski zahtjev

avgust

septembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

11

Građevinski materijal

44110000-4

23.235,00

konkurentski zahtjev

mart

april

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

12

Kancelarijski materijal

30190000-7

43.543,00

konkurentski zahtjev

februar

mart

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

13

Vodomjeri i rezervni dijelovi za baždarenje vodomjera

38421100-3

448.782,00

otvoreni postupak

februar

april

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

14

Fitinzi pocinčani, PPR i PE i ventili za kućne priključke

44162100-4

75.649,05

otvoreni postupak

april

maj

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

15

Vodovodne PE cijevi

44163100-1

88.617,10

otvoreni

mart

maj

jedna

poslovni

ugovor sa jednim

 

 

 

 

postupak

 

 

godina

prihodi

privrednrm— subjektom

16

Spojnice za LŽ, AC.PVC i PE cijevi za radni pritisak NP 10 bar-a

44167000-8

39.240,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

17

Poliesterski vodomjerni šaht

44423760-6

17.000,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

18

Kanalizacione PVC cijevi

44163130-0

77.170,00

otvoreni postupak

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

19

Armature, fitinzi i alati za kućne priključke ZAK

44162100-4

239.676,80

otvoreni postupak

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

20

Sredstva higijene i napitaka

15000000-8

30.000,00

konkurentski zahtjev

septembar

oktobar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

 

Robe ukupno:

 

1.566.455,65

 

 

 

 

 

 

2.

USLUGE:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Osnovna analiza vode

71900000-7

43.000,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

2

Periodična analiza vode

71900000-7

18.000,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

3

Popravka oštećenog kolovoza

44113620-7

70.500,00

konkurentski zahtjev

novembar

decembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

4

Usluga mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova za polaganje cijevi

43262000-7

37.600,00

konkurentski zahtjev

maj

jun

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

5

Usluga medijskog praćenja i oglašavanja

79340000-9

48.000,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa više privrednih subjekata

6

Usluga revizije finansijskih izvještaja

79212100-4

14.900,00

konkurentski zahtjev

avgust

septembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

7

Usluga baždarenja vodomjera većih prečnika

50411100-0

19.450,00

konkurentski zahtjev

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

8

Nabavka usluge održavanja i servisiranja vozila Društva

50112000-3

49.900,00

konkurentski zahtjev

januar

januar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

 

Usluge ukupno:

 

301.350,00

 

 

 

 

 

 

3,

Nabavke prema Pravilniku o postupku

dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Usluge reprezentacije

55100000-1 55300000-3

50.000,00

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN

avgust

septembar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa više privrednih subjekata

2

Advokatske usluge

79110000-8

10.000,00

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN

oktombar

oktombar

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

 

Ukupno:

 

60.000,00

 

 

 

 

 

 

3.

Nabavke izuzete od primjene ZJN u skladu sa članom 10. tačka d

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nabavka električne energije

65300000-6

450.000,00

izuzeće član 10.ZJN

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

2

Nabavka komunalnih usluga

65000000-3

15.000,00

izuzeće član 10.ZJN

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa

jednim privrednim subjektom

3

Troškovi PTT usluga

64110000-0

60.000,00

izuzeće član 10.ZJN

u toku godine

u toku godine

jedna godina

poslovni prihodi

ugovor sa jednim privrednim subjektom

 

Ukupno:

 

525.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 1+2+3+4

 

2.452.806,65

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka je planirana sukcesivno u toku kalendarske godine. Specifikacije će se precizirati tenderskom dokumentacijom prema odabranom postupku

Ugovorni organ kao sektorski ugovorni organ ce vršiti nabavku robe izuzete od primjene ZJN po članu  86. stav 1.pod a. ( roba radi dalje prodaje), po principu Direktnog sporazuma a uz primjenu odredbi člana 3. ZJN za koju će prethodno donijeti Odluku o nabavci robe po izuzeću. Nakon sprovedene nabavke podnijeće se izvještaj na portalu e-Nabavke.

 

 

 

 

  A.D.''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 2020.g.  
  Vrijednost planiranih nabavki za 2020. godinu
Red. br. Opis pozicije Ukupno
(KM)
1 Kanalizacione PVC i HDPE cijevi 77.170,00
2 Vodovodne PE cijevi 88.617,10
3 Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere 448.782,00
4 Fitinzi i ventili za kućne priključke 75.649,05
5 Liveno-željezni fazonski komadi za radni pritisak NP 10- bar-a  142.498,00
6 Vodovodne armature za radni pritisak  NP 10 bar-a 151.865,00
7 Spojnice za LŽ, AC,PVC i PE cijevi za radni pritisak NP 10 bar-a 39.240,00
8 Armature, fitinzi i alati za kućne priključke (ZAK sistem) 239.676,80
9 Gorivo 127.000,00
10 Vozila i radne mašine 437.000,00
11 Rezervni dijelovi za kompresor i pumpe 3.180,00
12 Auto gume 28.176,00
13 Mazivo 8.513,00
14 Sitni alati 29.420,00
15 Izvorište -rezervni dijelovi 139.781,18
16 Ultrazvucni mjerac proticaja i oprema za detekciju kvarova 75.000,00
17 Gasni hlor i baždarenje boca 16.145,00
18 Laboratorija  31.440,50
19 Šljunak, beton i građevinski materijal 88.535,00
20 Usluge popravka oštećenog asfaltnog kolovoza  70.500,00
21 Usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova za polaganje cijevi 37.600,00
22 HTZ oprema  53.412,00
23 Sredstva za higijenu i napici 30.000,00
24 Računarska oprema – AOP 33.490,00
25 Zamjenski toneri 7.462,00
26 Kancelarijski materijal 43.543,00
27 Klima uređaji 8.000,00
28 Windows licence i antivirus 46.800,00
29 Održavanje Upravne zgrade i Izvorišta 278.885,00
30 Sanacija vodotornja 150.000,00
31 Proširenje parking prostora u dvorištu Upravne zgrade 35.000,00
32 Poliesterski vodomjerni šaht 17.000,00
33 Dijelovi i oprema za održavanje fekalne kanalizacije 40.890,00
34 Usluge i robe za tretman mulja  101.100,00
35 Baždarenje vodomjera većih prečnika 19.540,00
36 Laboratorijski materijal za PPOV 18.270,00
37 Održavanje i servisiranje vozila Društva 70.000,00
38 Hidroizolacija bunarskih i revizionih šahtova na Izvorištu 40.000,00
39 Baždarnica 133.960,00
40 Rezervni dijelovi i oprema za PPOV 347.630,51
41 Hidraulični bušač 15.000,00
42 ISO Standardi 27.000,00
43 Spojni materijal i alat za elektro-fuziono zavarivanje PE cijevi 30.000,00
44 bušenje upojnih bunara 10.000,00
45 Nabavka usluga 1.149.500,00
     
                                                                         UKUPNO: 5.062.271,14

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: