Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka računarske opreme, medicinske opreme, rendgenske cijevi za RTG aparat Shimadzu, namještaja za opremanje kancelarija i ambulanti, klima uređaja, medicinskih uniformi, HTZ opreme, sitnog inventara, lijekova, potrošnog laboratorijskog materijala i reagensa, potrošnog stomatološkog materijala, potrošnog materijala za ortodonciju, vakcina, potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala, dentalnih RTG filmova, mamografskih filmova, kancelarijskog materijala, štampanih medic. obrazaca, nafte za službena vozila, vodovodnog materijala, elektro materijala, potrošnog materijala za održavanje higijene, ogrevnog drveta, uglja, peleta, pića i napitaka, potrošnog materijala za odlaganje medic. otpada, auto guma, usluga održavanja aplikativnog softvera Web Medic za timove porodične medicine, CBR i Službu hitne medicinske pomoći, izrade protetskih nadoknada i ortodontskih aparata, servisiranja vozila, pranja automobila, sistematskog pregleda radnika, zbrinjavanja infektivnog otpada, revizije finan. izvještaja, kalibracije vaga, preventivnog servisa na uređaju za kompjuterizovanu radiografiju CR Classic, preventivnog održavanja radiološke opreme sa jonizujućim zračenjem – Shimadzu, vršenja platnog prometa (bankarske usluge), osiguranje radnika od nezgode, obavezno autoosiguranje i kasko osiguranje vozila, sanacija i investiciono održavanje objekata

Datum objave: 04.02.2020. 10:46 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Broj: UO-13-2/19 

Dana: 30.12.2019.godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 68/07, 109/12) i člana 37. Statuta Javne zdravstvene ustanove „DOM ZDRAVLJA" Prijedor (broj: 01-672/2 od 21.06.2011, UO-6-6/18 od 25.12.2018.), Upravni odbor Ustanove na svojoj XIII redovnoj sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donosi

 

O D L U К U

o usvajanju plana javnih nabavki za 2020. godinu

 

Član 1.

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2020. godinu u Javnoj zdravstvenoj ustanovi DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR.

(Plan javnih nabavki za 2020. godinu je sastavni dio ove Odluke).

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

R. broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Planirana sredstva

- procijenjena vrijednost bez PDV a

Planirana sredstva - procijenjena vrijednost sa PDV- om

Konto (planska godina)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka nabavke

Okvirni datum zaključenja ugovora

Napomene

1.

OSNOVNA SREDSTVA/OPREMA

1.1.

Računarska oprema

30200000-1

17,094.02

20,000.00

022 1, 014, 512

2/3

 

 

 

1.2.

Medicinska oprema

33190000-8

25,641.03

30,000.00

022

2/3

 

 

Po potrebi

1.3.

Rendgenska cijev za RTG aparat Shimadzu

33111400-5

34,188.03

40,000.00

022

1

 

 

 

1.4.

Namještaj za opremanje kancelarija i ambulanti

39000000-2 33192000-2

5,982.91

7,000.00

022

2/3

 

 

Po potrebi

1.5.

Klima uređaji

42512000-8

2,564.10

3,000.00

022

3

 

 

Po potrebi

1.6.

Medicinske uniforme, HTZ oprema i ostalo

33199000-1

8,547.01

10,000.00

539 2, 101 8

2/3

 

 

Po potrebi

1.7.

Sitan inventar

-

8,547.01

10,000.00

022, 532

2/3

 

 

Po potrebi

UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA:

102,564.10

120,000.00

 

 

2.

ROBE

2.1.

Lijekovi

33690000-3

42,735.04

50,000.00

511 0

2/3

-

-

Planira se u slučaju zastoja u isporuci od dobavljača s kojim je FZO RS potpisao ugovor. Po potrebi.

2.2.

Nabavka lijekova iz grupe antikoagulanasa

33690000-3

51,282.05

60,000.00

511 0

1

mart

april

Planira se u slučaju zastoja u isporuci od dobavljača s kojim je FZO RS potpisao ugovor. Po potrebi.

2.3.

Potrošni laboratorijski materijal i reagensi

33696500-0

137,606.84

161,000.00

511 1

1

septembar

novembar

 

2.4.

Reagensi za rad na hematološkim analizatorima Orphee Mythic

33696500-0

6,837.61

8,000.00

511 1

2

maj

jun

 

2.5.

Reagensi za rad na hematološkim analizatorima Sysmex

33696500-0

35,042.74

41,000.00

511 1

1

avgust

oktobar

 

2.6.

Reagensi i potrošni materijal za biohemijski aparat BT

33696500-0

25,641.03

30,000.00

511 1

1

novembar

decembar

 

2.7.

Potrošni stomatološki materijal

33141800-8

27,350.43

32,000.00

511 2

1

oktobar

decembar

 

2.8.

Potrošni materijal za ortodonciju

33141800-8

12,820.51

15,000.00

511 2

2

OS

januar

februar

 

2.9.

Vakcine

33651600-4

5,128.21

6,000.00

511 3

3

avgust

septembar

 

2.10.

Potrošni medicinski i sanitetski materijal

33140000-3

59,829.06

70,000.00

511 4

1

oktobar

decembar

 

2.11.

Dentalni RTG filmovi, mamografski filmovi i potrošni materijal

32354110-3

8,547.01

10,000.00

511 5

2

februar

mart

Planira se u slučaju zastoja u isporuci od dobavljača s kojim je FZO RS potpisao ugovor. Po potrebi.

 

 

2.12.

Kancelarijski materijal i toneri za laserske štampače i kopir aparat

30190000-7

18,803.42

22,000.00

512 0

2

novembar

decembar

 

2.13.

Štampani medicinski obrasci

22458000-5

8,547.01

10,000.00

512 3

2

OS

jun

jun

 

2.14.

Štampani medicinski obrasci - rezervisan ugovor

22458000-5

1,709.40

2,000.00

512 3

3

januar

januar

Rezervisan ugovor, Centar za profesionalnu rehabilitaciju invalida RS

2.15.

Nabavka nafte za službena vozila Doma zdravlja

09130000-9

51,282.05

60,000.00

513 0

1

OS

dec '20/januar '21

januar '21

 

2.16.

Vodovodni materijal i ostali potrošni materijal za održavanje

44410000-7

4,273.50

5,000.00

512 2, 512 4

3

januar

februar

 

2.17.

Elektro materijal

31000000-6

4,273.50

5,000.00

512 2, 512 4

3

januar

februar

 

2.18.

Potrošni materijal za održavanje higijene, dezinfekciju i ostali potrošni materijal

39800000-0, 33741300-9, 33760000-5

14,529.91

17,000.00

512 6

2

novembar

decembar

 

2.19.

Nabavka ogrevnog drveta

03413000-8

2,564.10

3,000.00

513 1

3

jun

avgust

 

2.20.

Nabavka uglja

09111100-1

2,820.51

3,300.00

513 1

3

jun

avgust

 

2.21.

Nabavka peleta

03400000-4

12,820.51

15,000.00

513 1

2

jun

avgust

 

2.22.

Pića i napici

15900000-7

2,136.75

2,500.00

551

3

januar

februar

 

2.23.

Potrošni materijal za odlaganje medicinskog otpada

19640000-4 33141123-8

5,982.91

7,000.00

550 9

2

avgust

septembar

 

2.24.

Auto gume

34351100-3

4,273.50

5,000.00

532 2

2

oktobar

novembar

 

UKUPNO ROBE:

546,837.61

639,800.00

 

 

3.

USLUGE

3.1.

Usluge održavanja aplikativnog softvera „Web Medic" za timove porodične medicine, CBR i Službu hitne medicinske pomoći

72000000-5

15,384.62

18,000.00

550 6

4

februar

april

 

3.2.

Usluge izrade protetskih nadoknada i ortodontskih aparata

33135000-5 33138100-7 85130000-9

84,000.00

84,000.00

511 7

1

OS

avgust

septembar

 

3.3.

Održavanje i servisiranje vozila (rezervni dijelovi, usluge servisiranja)

50000000-5, 34330000-9

17,094.02

20,000.00

532 02

2

OS

oktobar

novembar

 

3.4.

Usluge pranja automobila

50112300-6

1,538.46

1,800.00

532 02

3

januar

januar

 

3.5.

Usluge sistematskih pregleda radnika

85121000-3

2,564.10

3,000.00

550 3

5

februar

mart

Usluge iz Anexa II dio B Zakona (Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim) Član 8. ZJN

3.6.

Usluge zbrinjavanja infektivnog otpada

90510000-5

14,957.26

17,500.00

550 9

2

februar

april

 

 

 

3.7.

Usluge revizije finansijskih izvještaja

79212000-3

3,076.92

3,600.00

550

3

avgust

septembar

 

3.8.

Usluge kalibracije i verifikacije vaga svih tipova

504110000-9

3,418.80

4,000.00

550 34

3

maj

jun

 

3.9.

Usluge preventivnog servisa na uređaju za kompjuterizovanu radiografiju CR Classic

50421000-2

1,829.06

2,140.00

532 01

3

avgust

septembar

 

3.10.

Usluge preventivnog održavanja radiološke opreme sa jonizujućim zračenjem - Shimadzu

50421000-2

6,837.61

8,000.00

532 3

4

dec 2019/januar

januar

Ugovor na dvije godine. Procijenjena vrijednost se odnosi na period od 2 godine.

3.11.

Usluge vršenja platnog prometa (bankarske usluge)

66110000-4

1,709.40

2,000.00

553 0

2/3

mart

april

Planirano potpisivanje ugovora sa 3 izvršioca usluga na period od dvije godine. Procijenjena vrijednost se odnosi na period od 2 godine.

3.12.

Kolektivno osiguranje radnika od nezgode, obavezno autoosiguranje i kasko osiguranje vozila

66510000-8

15,700.00

15,700.00

552

1

OS

dec '20/januar '21

januar '21

Okvirni sporazum na period od 2 godine . Procijenjena vrijednost se odnosi na period od 2 godine.

UKUPNO USLUGE:

168,110.26

179,740.00

 

 

4.

RADOVI (građevinski radovi, elektro, limarski, molerski i ostali zanatski radovi)

4.1.

Sanacija i investiciono održavanje objekata

45453000-7

17,094.02

20,000.00

021 532 1

2/3

-

-

Po potrebi

UKUPNO RADOVI:

17,094.02

20,000.00

 

UKUPAN PLAN (1+2+3+4):

834,605.98

959,540.00

 

 

 

UKUPNO IZUZEĆA:

173,076.92

202,500.00

 

SVEUKUPNO:

1,007,682.91

1,162,040.00

 

 

 

Vrsta postupka:

Izvor finansiranja:

1 - Otvoreni postupak

- Vlastita sredstva

2 - Konkurentski zahtjev

- Prihod od opštine (Grad Prijedor)

3 - Direktni sporazum

Oznake:

4 - Pregovarački postupak

OS - Okvirni sporazum

5 - Anex II dio B

 

 

 

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

ZA KOJE NE POSTOJI KONKURENCIJA MEĐU DOBAVLJAČIMA IZUZEĆA OD PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Član 10. ZJN)

 

R. broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Planirana sredstva- procijenjena vrijednost bez PDV-a

Planirana sredstva - procijenjena vrijednost sa PDV-om

Konto (planska godina)

1.

Električna energija

65310000-9

74,358.97

87,000.00

513 3

2.

Toplotna energija

09323000-9

55,555.56

65,000.00

513 6

3.

Komunalne usluge

65000000-3

19,658.12

23,000.00

539 1

4.

Usluge Vodovoda

65110000-7

10,256.41

12,000.00

539 5

5.

Registracija vozila

22453000-0

2,136.75

2,500.00

559 4

6.

Pretplata na časopise i stručne publikacije

22200000-2

2,136.75

2,500.00

559 3

7.

Poštanske usluge

64110000-0

6,837.61

8,000.00

531 3

8.

Usluge oglašavanja mimo reklame i propagande (Sl. Glasnik BiH)

79341000-6

2,136.75

2,500.00

559

UKUPNO:

173,076.92

202,500.00

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: