Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka računarske, serverske u komunikacione opreme, sistema za upravljanje dugom u baza za sudske predmete, informacionog sistema upravljanja budžetom (BPMIS), softverskih alata za automatizaciju procesa replikacije trezorskih aplikacija, automobila, goriva, održavanje sistema za centralizovani obračun plata (COP), informaciono-komunikacione infrastrukture IKT trezorskog sistema poslovanja, izrada dokumenta -Plan oporavka informacionog sistema MF u slučaju nepredvidivih situacija, tekuće održavanje automobila -prevoznih sredstava, opreme, faksovi, skeneri, printeri, kopir aparati u ostale opreme, štampanje vrij.papira, kvalitetnijih guma (ljetni program), kompjuterskog materijala, usluga Oracle tehničke podrške, kancel. materijala, kom.i per.opreme za kabinet, resor za dug, sekretarijat,cjh,ostale resore, M5-licence, osigur. vozila u ostale uslug koje se odnose na osiguranja, registracije u tehnički pregledi, usluge osiguranja zaposlenih radnika na godišnjem nivou, seminari i edukacije, savjetodavne usluge, rashodi za usluge štampanja, grafičke. obrade, uvezivanja u slično, objavljieanja oglasa u informativnih tekstova u novinama u Službenim glasnicima, usluge informisanja u medija, ostali rashodi no osnovu reprezentacije-prigodni pokloni, pravnih-advokatskih usluga, usluga prevoda, procjeniteljskih usluga, usluga vještačenja, kanc.namj., ostale opreme, alata, savjetodavnih usluga, godišnja pretplata na stručni časopis Finrar, kvalitetnijih zimskih guma za vozila, kotizacije za seminare, savjetovanja; iznajmljivanje prostora za organizaciju seminare u sl., rashodi zo reprezentaciju, rashodi po osnovu hot.smještaja na sl. putu u zemlji, novogodišnjih paketića, obrazovne usluge za CJH, materijala/sredstva za odr.čistoće, godišnja pretplata na dnevne novine, stručne literatura

Datum objave: 07.02.2020. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

Na osnovu odredbi člana 63. Zakona o republičkoj upravi (Službeni glasnik republike Srpske broj 115/18), člana 17., tačka (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), ministar finansija Republike Srpske donosi

 

Odluku

o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu

 

I

Ovom odlukom osvaja se Plan javnih nabavki roba i usluga Ministarstva finansija za 2020. godinu, a koji je usklađen sa Budžetom Ministarstva finansija za 2020. godinu odnosno sačinjen prema pojedinim budžetskim pozicijama rashoda (u okviru sintetičkih konta 4122; 4123; 4125; 4126; 4127), izdataka za nabavku postrojenja i opreme kao i izdataka za nematerijalnu proizvedenu imovinu ( u okviru analitičkih konta sa budžetskih pozicija 511321; 511335; 511327; 511311; 511700; 511712; 511713; 511311).

 

II

Plan nabavki je usklađen sa metodologijom izrade i sadržaja plana a obuhvata potrebne elemente (vidlјivo u tabelarnom dijelu plana-tabela-1) i to : redni broj plana nabavke, šifru nabavke prema JRJN, planirani naziv predmeta javne nabavke roba i usluga , procijenjenu vrijednost predmeta nabavke bez PDV-a, vrstu postupka nabavke, okvirni datum pokretanja postupka nabavke, okvirni datum zaklјučenja ugovora i izvor finansiranja.

 

III

Ukupno Planom nabavki roba i usluga za 2020. godinu predviđen je iznos bez PDV od: 2.918.283,20 KM

Analitički pregledi pojedinih planiranih nabavki roba i usluga na pojedinim budžetskim pozicijama sa kojih će biti finansirane predmetne nabavke roba i usluga tokom 2020. godine sadržani su u tabelarnom dijelu Plana (Tabela-1).

 

IV

Plan nabavke u toku godine može biti i korigovan zavisno od ukazanih potreba za robama i uslugama tokom planskog perioda - 2020. godine.

 

V

Ministar finansija može odlukom ili rješenjem ( koje ima karakter posebnog rješenja ili odluke) pokrenuti nabavku/e koja/e nije/su sadržana/e u Planu nabavki, a za koju se ukaže opravdana potreba, stim da su za istu/e obezbjeđena sredstva iz Budžeta na pojedinim budžetskim pozicijama ili će se potrebna budžetska sredstva obezbjediti preraspodjelom /realokacijama sredstava sa jedne na drugu budžetsku poziciju.

 

VI

Tokom tekuće budžetske godine mogu se pokrenuti postupci javne nabavke roba i usluga koji se odnose na narednu budžetsku godinu, stim da isti budu obuhvaćeni u nacrtu Budžeta,izmjenama i dopunama budžeta(rebalansu budžeta ), DOB-u ili u konačnom Budžetu kao i nacrtu plana ili u Planu nabavki Ministarstva finansija za narednu godinu.

 

VII

Ukoliko tokom godine dođe do izmjena i dopuna/rebalansa Budžeta, odnosno do izmjena i dopuna budžetskih pozicija koje su predmet nabavki, mogu uslijediti i izmjene i dopune/rebalans Plana nabavki.

 

VIII

Javne nabavke realizovaće se zakonom predviđenim postupcima nabavke koji su naznačeni u tabelarnom dijelu plana, a svaki postupak od početka do okončanja biće realizovan no zakonom predviđenoj proceduri. Okvirni datumi pokretanja i okončanja postupka nabavke mogu biti i korigovani tokom 2020. godine.

 

IX

Plana nabavki (Tabela -1) objaviti na Web stranici Ministarstva finansija u zakonski predviđenom roku.

Plan nabavki sačinjen je u narednom tabelarnom obliku (Tabela -1) a izgleda:

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ 

РБ

Шифра- ЈРЈН

Процијењена вриједност

(према Буџету-без ПДВ)

Предмет набавне

Врста поступка

Онвирни датум понретањ a

поступка

Оквирни датум закључења Уговора

Извор финансирања

Напомена

РОБЕ и УСЛУГЕ

1

30200000-1

258.000,00

Набавка рачунарске,серверске uкомуникационе опреме

Отворени поступак

1.9.2020

30.11.2020

511335

Плон. на основу иницијативе Одјељења за И. Т. /предвиђена Е-аукција/

2

72210000-0

465.812,00

Набавка система за управљање дугом u база за судске предмете

Отворени поступак

1.9.2020

05.11.2020.

511700 u 511712

План. на основу иницијативе Ресора за упр. Дугом/предвиђена е-аукција/

3

72210000-0

350.427,00

Набаека /унапређење информационог система управљања буџетом (БПМИС)

Отворени поступак

1.5.2020

1.7.2020

511712

План. Ha основу буџ.захтјеваРес.за буџет u јавне фин. /предвиђена е-аукција/

4

39120000-9; 39000000-2; 30200000-1

427.350,00

Набавка софтверских алата за аутоматизацију процеса репликације трезорских апликација

Отворени поступак

1.7.2020

1.9.2020

511712

По потреби на основу захтјева od орг.јединица,у току 2019 .године

5

34100000-8

85.470,00

Набавка аутомобила

Отворени поступак

5.5.2020

30.6.2020

511311

Ha основу буџ.захтјеваИТ одјељења /Предвиђена е-аукција/

6

09134200-9

59.800,00

Набавка горива за возила Министарства финонсија

Отворени поступак

20.4.2020

31.5.2020

412631

Ha основу захтјева odСекретаријата/предвиђена е-аукција/

7

72267100-0

213.600,00

Одрмавање система за централизовани обрачун плата(ЦОП)

Отворени поступак

15.6.2020

1.8.2020

412799

Ha основу буџ.захтјева /иницијативе одРесора за трезор /Предв. Е-аукција/

8

72267100-0

128.000,00

Оржавање информационо-комуникационе инфраструктуре 1ИКТ)трезорског система пословања

Отворени поступак

1.5.2020

1.7.2020

412799

Ha основу захтјева od стране ИТ Одјељења

9

72267100-0

17.000,00

Израда документа -План опоравка информационог система МФ у случају непредвидивих ситуација

Конкурентски захтјев

1.5.2020

1.7.2020

412799

Ha основу захтјева od стране ИТ Одјељења

10

50112000-3

34.188,00

Текуће одржавање аутомобила -превозних средстава

Конкурентски захтјев; директни споразуми

15.11.2020

30.12.2020

412531;

Ha основу захтј./иницијативе odСекретаријата /Пpedвuђeнa Е-аукција/

11

50112000-3

17.090,00

Текуће одржавање опреме, факсови, скенери, принтери, копир апарати u остале опреме

Конкурентски захтјев,директни спор.

10.2.2020

15.3.2020

412539;

Ha основу захтј/иницијативе odСекретаријата /Пpedвuђeнa е-аукција/

12

79823000-9; 79810000-5

98.261,00

Штампање вриј.папири -административне таксе:59.800,00;Штампање образца мјенице:38.461,00

Анекс Н,дио Ц Закона

1.3.2020

15.4.2020

412731

Ha основу захтјева odРесора за макроекономске анализеи пројекције

13

34351100-3

5.000,00

Набавка квалитетнијих гума (љетни програм )

Директни споразум

10.4.2020

20.4.2020

516142;

Ha основу захтјева odстране Секретаријата

 

 

PB

Шифра- JPJH

Процијењена вриједност

(према Буџету-без ПДВ)

Предмет набавке

;:

Врста поступка

Оквирни датум покретањ a

поступка

Оквирни датум закључења Уговора

Извор финансирања

Напомена

14

30125110-5

35.800,00

Набавка компјутерског материјала ( Тонери u филмови за периферни ,рач u ком.опр. Мин.финансија)

Конкурентски захтјев

30.06.2020.

14.08.2020.

412311

Ha основу захтјева/иницијативе od ИТ Одјељења

15

72267100-0

347.119,70

Наб. услуга Oracle техничке подршке за 632-Oracle лиценци за кор. SUFI u SOFI сист. посл. u 35000 Oracle РаугоНлиц. за цент. обр. личних примања буџ. кор.(укупно 813.384,75 плус ПДВ: od чега из буџета Мин.фин: 347.119,70 KM плус ПДВ; a из буџ.осталих корисника лиценци 466.265,05КМ плус ПДВ.

Отворени поступак

1.11.2019

31.1.2020

412773;

Уговор се потписује на nepuod od 3 године у укупном износу od: 2.440.154,25 KM +ПДВ или годишнје 813.384,75 od чега из Буџета на Мин. фин.347.119,70,a из буџ.осталих корисника годишње: 466.265,05 плусПДВ

16

30197643- 5,30192200-2

37.600,00

Набавка канцел. материјала (образци, папир, компј. мат;регистр; фасцикли; остали кан.мат.пвц u сл.

Конкурентски захтјев; директни споразум

15.8.2020

20.9.2020

412312,412313; 412319

 

17

39120000- 9;30200000-l

23.092,00

Набавка ком.и пер.опреме за кабинет,ресор за дуг,секретаријат,цјх,остале ресоре

Конкурентски захтјев;директни с.

1.1.2020

15.11.2020

511335

Ha основу захтј./иницијативе odстране ИТ Одјељења

18

72267100-0

11.111,00

Набавка М5-лиценце-8.547,00;Г1одишња лиценца за Llbor- кам.стопе -.2.564,00-)

Конкурентски захтјев ;директни споразум

1.1.2020

31.12.2020

412773

Ha основу захтјева od ИТ одјељења

19

66510000-8

5.980,00

Осигур. возила u остале услуг које се односе на осигурања, регистрације u технички прегледи

Директни споразуми

1.1.2020

31.12.2020

412721

на основу захтјева od стране Секретаријата

20

66512200-4

5.900,00

Услуге осигурања запослених радника на годишњем нивоу

Директни споразум

1.7.2020

10.07.2020.

412725;

Ha основу захтјева odстране Секретаријата

21

72267100-0

12.821,00

Семинари u едукације

Анекс II, duo 6 закона;Директни с.

1.4.2020

31.12.2020

412751

Ha основу захтјева odстране појединих ресора,Секретаријата u ЦЈХ

22

72267100-0

15.384,00

Савјетодавне услуге

Анекс II,duo Б закона

15.02.2020.

30.12.2020.

412795

Ha основу захтјева према потреби odстране nojeduHuxресора

23

79800000-2

5.800,00

Расходи за услуге штампања, графичке. обраде, увезивања u слично.

Директни споразуми

01.03.2020.

31.12.2020.

412731

Ha основу указаних потреба у току године

24

64216000-3

14.000,00

Услуге објављиеања огласа u информативних текстова у новинама u Службеним гласницима ,током године

Директни споразуми

1.1.2020

31.12.2020

412732

Набавка no указаној створној потреби

25

64216000-3

35.000,00

Набавка за остале услуге информисања u медија

Директни споразуми; Конкурентски зох.

20.01.2020.

31.12.2020.

412739

Набавка према указаној потреби током године

26

55300000-3

2.564,00

Остали расходи no основу репрезентациЈе-пригодни поклони

Директни споразум

1.2.2020

31.12.2020

412949

Ha основу захтјева odстране Кабинета u Секретаријата,током године

27

79130000-4 ;79111000-2

23.000,00

Набавка правних-адвокатских услуга (12.800,00 KM) u услуга нотара(10.200,00 KM)

Анекс II,duo Б законо

20.1.2020

31.12.2020

412752;412751

Набавка према указаној потреби током zodune

 

 

РБ

Шифра-

ЈРЈН

Процијењена вриједност

(према Буџету-без ПДВ)

Предмет набавне

Врста поступка

Онвирни датум понретањ a

поступка

Оквирни датум закључења Уговора

Извор финансирања

Напомена

28

79530000-8

23.900,00

Набавка услуга превода(преводи са српског на страни језик u са страног језика на српски језик, током 1 године)

Анек II ,дио 6закона

10.2.2020

06.03.2020.

412753

Tokom године, према потреби noj. Ресора,Кабинета u Секретаријата

29

71319000-7

22.156,00

Набавка процјенитељских услуга(10.256,00 KM) u успуга вјештачењо (11.900,00 KM)

Конкурентски захтјев; директни споразум

1.2.2020

31.12.2020

412762

Набавка током године према потреби

30

39120000-9; 39000000-2

19.651,00

Набавка канц. намј.,остале опреме, алат u инв.(Секретаријат u Ресор за пр.посл -10.250,00 КМ;Ресор за дуг - 4.273,00 КМ);Ресор за упр.инвестицијама-5.128,00

Конкурентски захтјев; директни споразум

1.2.2019

31.12.2019

511321,511327

Tokom године a на основу захтјева od стране појединих ресора,Секретаријата,Кабинето u ЦЈХ

31

85312320-8

15.300,00

Набавка совјетодавних услуга

Анекс II, duoБ Закона

15.2.2020

31.12.2020

412795

Нобавка током године no потреби u захтјеву od стране Ресора,Кабинета.

32

22200000-0

4.790,00

Годишња претплата на стручни часопис Финрар u Финансииг

директни споразум

15.2.2020

31.12.2020

412333

Ha основу захтјева od стране ресора,Секретаријата,Кобинето u ЦЈХ

33

34351100-3

5.250,00

Набавка квалитетнијих зимских гума за возила

Конкурентски захтјев; директни споразум

15.10.2020

01.11.2020.

516142

Ha основу захтјева od стране Секретаријата

34

79951000-5

12.820,00

Услуге котизације за семинаре, савјетовања; изнајмљивање простора за организацију семинаре u сл.

Анекс II, duo 6 Закона; директни cnop.

15.1.2020

31.12.2020

412922

Tokom године ,према указаној потреби u захтјеву od ресора ,Секр. Каб.и ЦЈХ.

35

55300000-3

21.360,00

Расходи зо репрезентацију (храна ,пиће u остале усл. репрезентације )

Анекс II, duoБ Закона; директни cnop.

1.1.2020

31.12.2020

412941

Набавка према потреби у току године

36

55110000-4

17.073,50

Расходи no осноеу хот.смјештаЈа на сл. путу у земљи- 12.820,00 КМ,остали расходи засл.пут.у земљи4.273,00

Анекс II, duo 6 Законо

1.1.2020

31.12.2020

412612

Набавка према потреби у току године

37

15897300-5

3.900,00

Набавка новогодишњих пакетића

директни споразум.

15.12.2020

25.12.2020

411419

Ha основу захтјееа od строне Секретаријата

38

85312320-8

27.350,00

Образовне услуге за ЦЈХ( едукације/сем.из интерне ревизије , сем. За ФУК- a;школа/едук.за- овл.инт. Pee.)

Анекс II,duo 6 законо

15.2.2020

31.12.2020

412791

Ha основу захтјево od стране Ц1Х,у току zoduHe

39

39000000-2; 22211000-2; 22200000-2;

4.838,00

Материјал/средства за одр.чистоће (1.538,00 );наб.- год.претплата на служ.гл.Р.С. uБиХ(3.300,00КМ)

Директни споразуми

15.1.2020

31.12.2020

412321;412331;41 2332;412333;4123

Tokom zod.Ha основу захтјева odСекретаријата

40

22211000-2;22200000-2

2.589,00

Годишња претплата на дневне новине

директни споразум

7.2.2019

31.12.2019

412333;412332;41 2331

Ha основу захтјева od страна Секретаријата

41

22211000- 2,22200000-2

2.136,00

Набовко стручне литература

директни споразум

10.2.2020

31.12.2020

412331,412332

Ha основу захтјева od стране Секретаријата u Кабинета

2.918.283,20

Укупно план набавки роба u услуга Министарства финансија за 2020 годину

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: