Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(najava tendera za 2020. godinu) Izvođenje radova na redovnom održavanju cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021. i 2021./2022. godinu, stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice, redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza, rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje Bukovik

Datum objave: 12.02.2020. 08:30 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2020.

Broj: 01/2-04-266/20

Breza, 11.02.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2020. godinu, Općinski načelnik, d o n o s i

 

O D L U K U

o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu

 

Član 1.

 

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2020. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki"), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2020. godini.

 

Član 2.

 

Plan nabavki izrađen je u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2020. godinu.

 

Član 3.

 

Plan nabavki obavezno sadrži sljedeće podatke:

-Predmet javne nabavke, odnosno opis roba, usluga i radova;

-Šifru iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki;

-Procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke bez uračunatog PDV-a;

-Vrstu postupka javne nabavke;

-Planirani kvartal pokretanja postupka javne nabavke;

-Planirani kvartal zaključenja ugovora o javnoj nabavci;

-Izvor finansiranja,

-Služba nadležna za predmet nabavke.

 

Član 4.

 

Pored nabavki roba, usluga i radova predviđenih Planom nabavki za 2020. godinu, javne nabavke će se provoditi i u drugim, nepredviđenim i hitnim slučajevima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ugovorni organ - Općina Breza zadržava pravo da u Planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabavke, iz razloga utemeljenih na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu 

na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

 

Član 6.

 

U Planu nabavki nisu sadržane nabavke koje se provode u okviru projekata prekogranične saradnje koji su finansirani od strane Fondova Evropske unije, jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.

 

Član 7.

 

Postupak javne nabavke provodi Služba za privredu, na zahtjev Službe nadležne za predmet nabavke.

 

Član 8.

 

Realizaciju zaključenih Ugovora prati Služba nadležna za predmet nabavke.

 

Član 9.

 

Izvod iz plana javnih nabavki, za nabavke čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, će biti objavljen na službenoj web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba .

 

Član 10.

 

Plan nabavki za 2020. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Član 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dostavljeno:  

 

1 x Stručna služba Općinskog vijeća i               

Općinskog načelnika     

1 x Služba za privredu

1 x Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

1 x Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,

geodetske i imovinsko-pravne poslove

1 x Služba civilne zaštite

1 x web stranica Općine Breza 1 x Evidencija

1x a/a

 

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE BREZA ZA 2020. GODINU

Red. Broj

Predmet nabavke/JRJN

CPV kod

Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Ekonomski kod

Planirani kvartal pokretanja postupka

Planirani kvartal zaključenja ugovora /OS

Izvor finansiranja

Služba nadležna za predmet nabavke (pokretanje i realizaciju Ugovora)

III

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021. i 2021./2022. godinu

45233141-9

200.000,00

Otvoreni postupak Okvirni sporazum na 2 godine

613724

III kvartal

IV kvartal

Budžet Općine Breza za 2021.g. 100.000,00 i za 2022.godinu - 100.000,00

Služba za privredu

2

Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice

45210000-2

170.336,79

Otvoreni postupak

821212

II kvartal

II kvartal

Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice BiH

Služba za privredu

3

Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza

45233141-9

130.000,00

Otvoreni postupak

613724

I kvartal

II kvartal

Budžet Općine Breza

Služba za privredu

4

Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje Bukovik

45233142-6

106.838,00

Otvoreni postupak

821222

II kvartal

II kvartal

Budžet Općine Breza-96.154,00 i Mještani- 10.684,00

Služba za privredu

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: