Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponuda za preuzimanje društva Institut za informacione tehnologije d.d. Sarajevo

Datum objave: 17.10.2019. 09:33 / Izvor: Oslobođenje, 17.10.2019.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovina (Službene novine Federacije BiH br. 77 od 7.10.2015.g.) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br. 04/1-19-176/19 od 08.10.2019.g. FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, Zagreb. Marijana Čavića 1, Hrvatska objavljuje:

 

PONUDU ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA

Institut za informacione tehnologije d.d. Sarajevo

 

1. Firma, sjedište i adresa u sjedištu ciljnog društva, visina osnovnog kapitala i klasa i broj dionica koje čine osnovni kapital ciljnog društva Institut za informacione tehnologije d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Sarajevu, Rajlovačka bb, je društvo registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod registarskim brojem emitenta 01-696-1963 u Registru emitenata.

Ukupni dionički kapital Društva iznosi 1.748.300,00 KM i sastoji se od 17.483 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM što čini 100% dioničkog kapitala Društva.

2. Firma, oblik organizovanja, sjedište i adresa u sjedištu ponudioca

FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, Hrvatska (u daljem tekstu: Ponudilac) je društvo registrovano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 081179147 i OIB: 88035992407. Ponudilac u postupku preuzimanja ciljnog društva djeluje samostalno. 3

3. Klasa i broj dionica i glasova ciljnog društva koje drži Ponudilac

Ponudilac je vlasnik 11.714 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva sve u nominalnoj vrijednosti po 100,00 KM što ukupno iznosi 1.171.400,00 KM dioničkog kapitala ciljnog društva.

Ponudilac ima procentualno 67.0022% dioničkog kapitala Društva odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

4. Broj, vrsta i klasa dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje se odnosi na sve dionice koje ne drži Ponudilac i to na 5.769 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 576.900,00 KM ili procentualno 32.9978% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Društva.

5. Minimalan iznos dionica, koje moraju biti ponuđene, da bi ponuda bila obavezujuća

Ponudilac nije odredio minimalni broj dionica koje moraju biti ponuđene da bi ponuda bila obavezujuća, tako da je ponuda obavezujuća za Ponudioca i Ponudilac će kupiti, u skladu sa uvjetima iz ponude, svaku i sve dionice dioničara koji prihvate ponudu.

6. Izjava u skladu sa članom 22. tačka g) Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima ciljnog društva.za sricanje svih dionica koje su predmet ove ponude pod propisanim i objavljenim uvjetima.

Ponudilac će kupiti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti) odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja/ograničenja.

7. Cijena

Ponudilac nudi za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu iznos od 42,70 KM ili 42,70% nominalne vrijednosti dionice. Ukupna cijena za 5.769 dionica koje su predmet ponude iznosi 246.336,30 KM.

8. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje

Ponudilac je u svrhu osiguranja plaćanja svih dionica ciljnog društv a iz tačke 4. ove ponude iz vlastitog poslovanja osigurao i uplatio novčana sredstva na račun Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

9. Rok plaćanja

Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

10. Rok trajanja Ponude za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana njene objave u dnevnim novinama.

11. Firma, sjedište i adresa u sjedištu Registra

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine Maršala Tita 62/11 71000 Sarajevo Tel:+387 33 279 150 Fax:+387 33 279 151 e mail: info@rvp.ba

12. Prihvatanje i povlačenje prihv atanja Ponude za preuzimanje

Dioničari koji prihvate ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registra pisani nalog (NP2) za prihvat ponude ovjeren od strane notara i original ili kod notara ovjerenu kopiju potvrde banke o broju transakcijskog računa na koji će im Registar izvršiti isplatu novčanih sredstava. Nalog za prihvat ponude i potvrdu moguće je dostaviti neposredno Registru ili putem pošte na adresu iz tačke 11. ove Ponude za preuzimanje. Potpis nalogodavca/dioničara ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako se nalog za prihvat ponude upućuje poštom, isti mora biti zaprimljen u Registra najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.

Ukoliko je dioničar prihvatio ponudu na prethodno opisan način dioničar može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registra uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara.

13.Poslovanje ciljnog društva nakon preuzimanja

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje utjecati na promjenu poslovanja ciljnog društva, osim u pravcu daljeg razvoja i jačanja, polazeći od toga daje Ponudilac već vlasnik 67.0022% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

14. Strateški planovi Ponudioca

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje utjecati na dosadašnje planove poslovanja ciljnog društva odnosno na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudioca, niti će doći do promjene vezane za mjesto u kojima ciljno društvo i društvo ponudilac obavlja svoju djelatnost polazeći od toga daje Ponudilac već vlasnik 67.0022% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

15.Uprava i nadzorni odbor ciljnog društva

Ne očekuje se da će Ponuda za preuzimanje utjecati na upravu ciljnog društva niti pa novčana i nenovčana davanja kao i drage pogodnosti koje se daju ili čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva polazeći od toga daje Ponudilac već vlasnik 67.0022% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u ciljnom društvu.

16. Prijenos dionica manjinskih dioničara

Ponudilac neće nakon provođenja postupka preuzimanja ciljnog društva koristiti zakonsko pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara ciljnog društva u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

17. Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i/ili pojašnjenjima dioničari ciljnog društva ih mogu dobiti putem web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.rvp.ba   ili kod ciljnog društva na e-mail: mirsad.hodzic@tpdc.ba  ili na broj telefona: +387 063 339 588.

 

FORTENOVA GRUPA d.d.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: