Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XVII Skupštine dioničara

Datum objave: 17.06.2015. 10:42 / Izvor: Oslobođenje, 17.06.2015.

Na osnovu članova 241. - 243. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03, 68/05,91/07,84/08,88/08,07/09 i 63/10), te člana 102. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora broj: 174/15 od 15.6.2015. g., Nadzorni odbor Društva IP "Svjetlost" d.d. Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU

XVII SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA IP "SVJETLOST" d.d. SARAJEVO

 

I Saziva se XVII Skupština dioničara Društva IP "Svjetlost“ dd. Sarajevo koja će se održati 8.7.2015. godine u poslovnim prostorijama Društva, na I spratu. ulica Muhameda Kantardžića broj 3, Sarajevo, sa početkom u 12 sati.

II Za Skupštinu dioničara Društva IP"Svjetlost" d.d. Sarajevo utvrđenje sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine,

2. Usvajanje izvještaja o radu za 2014. godinu, koji uključuje: fmansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora,

3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu,

4. Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti za 2014. godinu.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Esmir Elezović predsjednik, Spahić Sadžida član i Habibija Alija Član. Za zapisničara se imenuje Azra Gaco.

 

III Prijedlozi odluka

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda.

 

IV Ovlašteni učesnici, registracija za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupiti u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

3. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerena u skladu sa zakonom, i dostavlja se Društvu neposredno predajom ili putem preporučene pošte, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, kao i predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora. Prijedlozi se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupšti-ne. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pi¬sanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta IP "Svjetlost" d.d. Sarajevo, ul. Muhameda Kantardžića br. 3. Na isti način kao i ovo obavještenje Nadzorni odbor će objaviti obavještenje o podnesenim prijedlozima dioničara, osim prijedloga za koje je odredbama Zakona o privrednim društvima utvrđeno da ih Nadzorni odbor nije dužan objaviti.

5. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pisanu prijavu za učešće u radu Skupštine, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja Skupštine neposredno ili preporučenom poštom ili putem faksa na broj 033/443-435. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu Skupštine.

6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za osobnu identifikaciju Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

7. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih Isitića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije "ZA" ili "PROTIV", koje se nalaze uz prijedlog odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru organa.

 

V  Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u: listu dioničara Društva, kao i prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red Skupštine. Svi materijali za Skupštinu dostupni su dioničarima Društva u sjedištu IP "Svjetlost" d.d. Sarajevo, ul. M. Kantardžića br. 3, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja. Prijave za učešće na Skupštini Društva i obrasci za predlaganje kandidata za Nadzorni odbor mogu se dobiti u sjedištu Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Alen Murguz, dipl. ecc. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: