Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Ponuda za preuzimanje dioničkog društva TPDC Sarajevo d.d. Sarajevo​

Datum objave: 25.10.2022. 09:00 / Izvor: Oslobođenje, 25.10.2022.

Nu osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društnva (Službene novine Federacije BiH  broj 77/15) i Rješenja o  odobrenju Ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosnc papire Federacije BiH l. broj: 04/1-19-129/20,  od 19.10.2022. godine, Bingo d.o.o. export-import Tuzlu, Bosanska Poljana bb, 75000 Tuzla objavljuje:

 

 

PONUDU ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA

TPDC "SARAJEVO" D.D. SARAJEVO

 

Ponuditelj

Bingo d.o.o, export-import Tuzla, Bosanska Poljana bb, 75000 Tuzla

Emitent

TPDC"SARAJEVO" d.d, Sarajevo, Rajlovačka bb , 71000 Sarajevo

Ukupno broj dionica Einitentn

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 327.926 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 100,00 KM, oznaka DCNSR.

Temeljni kapital emitenta

Temeljin kapital emitenta iznosi 32.792.600,00 KM.

Postojeći udjel Ponudltelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik 141.038 dionica Emitenta. što predstavlja 43.0091% ukupno emitovanih dionica Emitenta.

Dionice na koje se Ponuda za preuzimauje odnosi

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 186.888 redovnih dionica na one što predstavlja 56,9909 % od ukupnog broja dionica, nominalnie vrijednosti 100.00 KM, koje u trenutku davanja Ponude zapreuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Izjava o preuzimanju

Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima Emitenta za sticanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje.

Cijena

Ponudena cijena po jednoj dionici iznosi 27.00 KM, što predstavlja 27.00 % od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja Pouude za preuzimanje

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počiiije teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.

Plaćauje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje. dionice prijavljene u odgovoni na Ponudu za preuzimanje bitće kupljene i plaćene uroku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje.

Ponuditelj će, takoder, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećeiije (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničaru periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registruj vrijednosnih papiia FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja

Društvo 'ovlaštcuo za prikupljanje odgovora uu Ponudu za preuzimauje

Registar vrijednosnih papira u FBiH

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/11

Telefon:+387 (0)33 279 150

Telefaks:+387 (0)33 279 151

E-mail: info@rvp.ba

Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 08:00- 16:00

Izvor finansiranja

Bankarska garancija

Obezbjeđeuje sredstava za isplatu

Sredstva su uplaćena na poseban račun otvoren kod Registra vrijednosnih papira FBIH

Svrha i ciljevi Pouude za preuzimauje

Cilj Ponude za preuzimanjeje preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja Ponude za preuzimanje.

Strateški planovi Ponuditelj i Namjera u pogledu budućeg poslovauja

Ponuditelj namjerava nastaviti postojeću poslovnu strategijuposlovanja koja je na snazi i prije davanje ponude za preuzimanje a to svakako podrazumjeva značajnije povećanje obima poslovanja kao i povećanje produktivnosti i rentabiliteta poslovanja kompanije.

Namjera u pogledu statusa uposlenih i Uprave društva

Status uprave i uposlenili neće se mijenjati. Ponuditelj nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva u skoroj budućnosti osim u slučajevima kada je obavezan Zakonom.

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 11. Stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih dmštava

Dostavljanje odgovora ili Ponudu za preuzimanje

Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u roku od 28 dana prihvatiti Ponuda za preuzimanje neposredno-osobnim dolaskom u Registar vrijednosnih papira Sarajevo na gore navedenoj adresi ili posredno- preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije i punomoći za sklapanje ugovora o prodaji dionica.

Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

- Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara

- potvrda od banke iz BiH u kojoj dioničarima otvoren račun (poipisana i ovjerena od strane banke i na kojoj je naveden jcdnanod identifikacijskih podataka o vlasniku (JMBG ili broj osobne iskaznice. )

Pravno lice mora sa sobom donijeti:

- Izvod iz nadležnogRegistraukojemje registrirano Pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku,ne stariji od 3 mjeseca.

- Ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika ili opunomoćenika

- Ovjerenu punomoć kojom zakonski zastupnik pravnog lica ovlaščuje osobu da može ispuniti i potpisati potrebne formulare, ako to nećeučiniti samo zakonski zastupnik

- Broj dionica koje posjeduje i želi prodati

-Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara

- Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalogu NP2 i na kojoj je naveden ID Broj pravnog lica

 

Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 iNP3), dioničarimogu preuzeti uroku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva ili sa web stranice Registra vrijcdnosnih papirauFBIH: www.rvp.ba Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja preuzimanje zaprimljeni nalog smatra će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje odgovara Dioničar. Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuzimanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja preuzimanje.

 

Рол1асепје pomicteiiili vrijecUiosnili papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Fedeiacije BiH, broj 77/15). dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponucle za preuzimanje što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje

Dostupnost Ponude za preuzimanje

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponuclu za preuzimanje je dostupna u Registru vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji

 

 

 

U Sarajevo, 24.10.2022. godine

AWBroker d.o.o.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: