Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponuda za preuzimanje društva Pobjeda Rudet d.d. Goražde

Datum objave: 13.01.2023. 10:38 / Izvor: Oslobođenje, 13.01.2023.

U skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine FBiH 77/15), KIRLIOGLU KIMYA SANAYIVE TICARET ANONIM SIRKETI, DUMLUPINAR MAH. ORDU BLV. 14 IC KAP11, 03200 AFYONKARAHISAR, TURSKA objavljuje:

 

PONUDA ZA PREUZIMANJE DRUŠTVA

Pobjeda rudet d.d. Goražde

 

Ponudilac

KIRLIOGLU KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, DUMLUPINAR MAH. ORDU BLV. 14 IC KAP11,03200 AFYONKARAHISAR, TURSKA

Emitent

Pobjeda rudet d.d. Goražde, Višegradska bb, 73000, GORAZDE

Ukupan broj dionica ciljnog društva

Dionički kapital emitenta u iznosu od 6.977.201,00 KM se sastoji od 321.530 (tristotinedvadesetjednahiljadapetstotinatrideset) običnih dionica nominalne vrijednosti 21,70 KM

Postojeći udjel ponudioca u kapitalu ciljnog društva

Ponudilac posjeduje 320.496

(tristotinedvadesethiljdačetiristotinedevedesetšest) dionica, koje čine 99,6784 % vlasničkog udjela u ciljnom društvu.

Dionice na koje se • odnosi ponuda za preuzimanje

Broj dionica koje su predmet ponude je 1.034 (hiljadutridesetčetiri) ili 0,3216% redovnih dionica ciljnog društva. Ponuda se ne odnosi na dionice ciljnog društva na kojima ima upisanih ograničenja raspolaganja.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 196,00 KM odnosno 903,23% od nominalne vrijednosti dionice

Rok važenja ponude za preuzimanje

Rok po ovoj ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u dnevnim novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi ustovi iz ponude, vrijednosni papiri ponuđeni u toku trajanja ponude bit će kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude.

Plaćanje će se izvršiti preko Registra vrijednosnih papira u FBIH (u daljem tekstu Registar) prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponuđača, na račune dioničara koji su deponovali dionice.

Firma, sjedište i poslovna adresa depozita ra

Registar vrijednosnih papira u FBiH Maršala Trta 62/ II, 71000 Sarajevo

Internet adresa: www.rvp.ha

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim radnim danom.

Izjava ponudioca

Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima. Ponuda se ne odnosi na dionice ciljnog društva na kojima ima upisanih ograničenja raspolaganja.

Izvor f inansiranja

Izvor finansiranja su vlastita sredstva/poslovni prihodi društva-ponudioca nastali u redovnom poslovanju.

Namjera i strateški planovi ponudioca u pogledu budućeg poslovanja u odnosu na ciljno društvo

Ponudilac ima namjeru preuzeti 100 - postotno vlasništvo nad ciljnim društvom. Provođenje Ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljnjeg razvoja i jačanja, te povećanja poslovne aktivnosti i efikasnosti ciljnog društva. Bez obzira na ishod Ponude, ponudioc će svoja prava po osnovu većinskog vasništva u ciljnom društvu koristiti na nafin da daje podršku ostvarenju strateških planova društva Ova ponuda za preuzimanje nema implikacije na politiku zapošljavanja, te ponudilac namjerava kontinuirano usavršavati i educirati zaposlenike u skladu sa potrebama i zahtjevima.

 

Namjera ponudioca u vezi sa upravom emitenta

Ponudilac nema namjeru vršiti promjene u vezi sa upravom i nadzornim odborom ciljnog društva osim u slučajevima, kada je obavezan Zakonom.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ukoliko nakon ponude za preuzimanje Ponudilac stekne više od 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje iskoristit će pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu, odnosno ponudilac izjavljuje da će koristiti klauzulu prinudne prodaje predviđenu Zakonom.

Dostavljanje odgovora na ponudu

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvata ponudu

•             neposredno - ličnim dolaskom u sjedište Registra u Sarajevu,

•             posredno - preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije (navedene u sljedećem stavu, tačka a.) na adresu Registra:

a)            Fizičko lice dostavlja:

-              Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2)

-              ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalogu NP2 i na kojoj je naveden jedan od identifikacijskih podataka o vlasniku (JMBG ili broj osobne iskaznice).

b)            Pravno lice dostavlja:

Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2) gdje je potrebno da notar utvrdi identitet osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica na temelju aktualnog sudskog izvoda koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca

-              original ili ovjerenu fotokopiju ugovora sa bankom o otvaranju tansakcijkog računa koji treba da sadrži ID broj vlasnika računa ili da dostavi potvrdu izdatu od banke o broju računa za isplatu sa navedenim ID brojem vlasnika računa.

Vlasnik vrijednosnog papira, koji ponudu prihvata posredno, potrebnu dokumentaciju šalje preporučenom poštom, koja mora prispjeti u roku od 28 dana od dana objave ponude na adresu Registra. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Dioničar može deponovane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje odnosno učinak raskida ugovora.

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima možete ontakrjrati Registar vrijednosnih papira u FBiH Maršala Trta 62/II, 71000 Sarajevo Telefon:+387 33 279169

Internet adresa: www.rvp.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: