Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta unutar Z zone KO Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska

Datum objave: 25.01.2023. 10:15 / Izvor: Oslobođenje, 25.01.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju

 

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00,45/00,54/00,61/01,27/02, 33/02,28/04,44/04,42/06 i 4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05 - Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora KJKP ,,PARK" d.o.o. Sarajevo br. P-1597-5-1 od 27.04.2022. godine; Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju br. 21 -06-15-81 -5/22 od 23.11.2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50535-33/22 od 22.12.2022. godine, Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju, objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće na aukcijskoj prodaji broj: 74

za prodaju nekretnina u naselju Rožat Dubrovnik, Republika Hrvatska

 

Šifra predmeta:

090200911

Naziv predmeta:

Nekretnine u naselju Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska i to: nekretnine - zemljište unutar Z zone u KO Rožat:

a) zemljište označeno kao k.č. 315/8, neplodno - oranica, površine 999 m2 i k.č.
345/5, močvara, površine 141 m2, ukupno 1140 m2, upisane u z.k. uložak 121
KO Rožat, s upisanim vlasničkim dijelom 1/1 Općenarodna imovina, organ
upravljanja Komunalno poduzeće za održavanje i izgradnju zelenih površina
„PARK" u Sarajevu, sa zabilježbom zabrane raspolaganja i opterećenja
nekretnina u ovom ZK ulošku po osnovu Uredbe RH kl. 940-01/91-01/05
od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta, a što odgovara u katastru
k.č. 315/8, vrt, površine 999 m2 i k.č. 345/5, trstik, površine 141 m2, ukupno
1140 m2, PL br. 304 KO Rožat sa udjelom 1/1 Kantonalno javno komunalno
preduzeće „PARK" d.o.o Patriotske lige 58, 71 000 Sarajevo (vlasnik);

b) zemljište označeno kao k.č. 315/5, vrt, bez upisane površine, k.č. 315/6, vrt,
površine 1856 m2, k.č. 315/9, vrt, površine 392 m2, ukupno 2248 m2, upisane
u z.k. uložak 115 KO Rožat, s upisanim vlasničkim dijelom 1/1 Društveno
vlasništvo, organ upravljanja Komunalno poduzeće za održavanje i izgradnju
zelenih površina „Park" u Sarajevu, sa zabilježbom zabrane raspolaganja
i opterećenja nekretnina u ovom ZK ulošku po osnovu Uredbe RH kl. 940-
01/91-01/05 od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta, a što u katastru
odgovara k.č. 315/5, vrt, površine 1025 m2, k.č. 315/6, vrt, površine 1856 m2,
k.č. 315/9, vrt, površine 392 m2, ukupno 3273 m2, PL br. 303 KO Rožat sa
udjelom 1/1 Kantonalno javno komunalno preduzeće „PARK" d.o.o Patriotske
lige 58, 71 000 Sarajevo (vlasnik).

Prodavač: .'.

Kantonalno javno komunalno preduzeće „PARK" d.o.o. Sarajevo

Patriotske lige br. 58, Sarajevo, putem Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju

Početna cijena:

48.528,45 EUR ili 94.913,39 KM

Depozit:

4.852,84 EUR ili 9.491,33 KM

Naknada za učešće:

51,13 EUR ili 100,00 KM

 

Početna cijena predmeta prodaje utvrđena je po nalazu sudskog vještaka i procjenitelja od 14.03.2022. godine i potvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 22.12.2022. godine.

Učesnici na aukciji dužni su, uz obrazac prijave, dostaviti i bankovnu garanciju na iznos početne cijene predmeta aukcije koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, sa rokom važenja najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.

Nekretnine se prodaju u pravno i fizički zatečenom stanju „viđeno - kupljeno". Prodavač KJKP „Park" do.o. Sarajevo i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju koja provodi postupak prodaje nekretnina ne odgovaraju za bilo kakve pravne nedostatke, niti druge eventualne nedostatke koji se mogu pojaviti poslije prodaje.

Budući Kupac preuzima sve obaveze i odgovornosti uknjižbe prava vlasništva na nekretninama koje su predmet ovog Javnog poziva, troškove javnobilježničke obrade kupoprodajnog ugovora, plaćanje poreza na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, kao i naknade i troškove koji se odnose na ove nekretnine. Prodavač i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju neće se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne probleme koji se mogu pojaviti prilikom uknjižbe.

Aukcija će se održati 09.02.2023. godine u aukcionarskom centru Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb - prizemlje, Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca za prijavu, uplatom depozita i dostavljanjem dokumentacije tražene Javnim pozivom.

Obrazac za prijavu na aukciji je sastavni dio ovoj Javnog poziva i može se preuzeti na web stranici.Agencije -www.kaip.ba ili u prostorijama Kantonalne agencijie za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb - II sprat blok B.

Depozit za učešće na aukciji br. 74 u iznosu od 9.491,33 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134-663-10070486-04 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Uplate deviznim sredstvima vrše se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, IBAN: BA39 1341 1812 0006 1368 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo

(bankarske troškove konverzije snosi učesnik aukcije).

Učesnik aukcije može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, sa rokom važenja najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.

Učesnik aukcije je dužan dostaviti: popunjeni obrazac prijave, dokaz o uplati depozita, bankovnu garanciju na iznos početne cijene predmeta aukcije i Izjavu da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06.i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a fizička lica ovjerenu kopiju lične karte. Izjavu dostavlja samo učesnik koji je rezident Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija se dostavlja putem pošte ili lično na adresu Kantonalne agencije privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb - II sprat blok B, Sarajevo, najkasnije 7 dana prije početka aukcije, odnosno do 02.02.2023. godine do 16:00 sati.

Prijavom na aukciju, učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje predmetnih nekretnina, kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva, kao i sa obavezama koje proizilaze iz propisa vezanih za ovu oblast, te da ih u potpunosti prihvataju.

Registracija učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb - prizemlje, Sarajevo. Prilikom registracije, učesnici na aukciji dužni su obavezno dostaviti potvrdu o uplati naknade za učešće. Naknada za učešće u iznosu od 100,00 KM uplaćuje se na račun Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, broj: 134 663 10070909 93 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

Prodaja putem javne aukcije provest će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05 - Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/98, 21/99 i 14/00) i Pravilima javne aukcije.

Istovjetan javni poziv objavljenje i na web-stranicama: www.kaip.ba i www.apf.gov.ba. kao i na web stranici Prodavca: www.park.ba.

Sastavni dio ovog Javnog poziva su: Obrazac za prijavu, Pravila aukcije i Nalaz sudskog vještaka i procjenitelja od 14.03.2022. godine.

Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, pregled predmeta prodaje, način podnošenja ponuda

i postupak prodaje, obratiti se:

Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo, kontakt osoba: Emina Idrizović, tel. 033/560-034, e-mail: emina.idrizovic@kaip.ba  -    KJKP „PARK" d.o.o. Sarajevo,

kontakt osoba: Jasminka Dorić, tel: 033/560-574, e-mail: jasminka.doric@park.ba.

 

Broj: 21-03-15-628-52

Sarajevo, 24.01.2023. godine

 

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/10, 78/13,95/15,96/18 i 88/21) i tavilniko postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/05 - Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PREDMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

Red. Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta i lokacija

IDB

Prodavač

Početna cijena

Metod prodaje

             

2.

090200911

Nekretnine u naselju Rožat, Dubrovnik, Republika Hrvatska i to: nekretnine - zemlj ište unutar Z zone u KO Rožat:

a)zemljište označeno kao k.č. 315/8, neplodno - oranica, površine 999 m2 i k.č. 345/5, močvara, površine 141 m2, ukupno 1140 m2, upisane u z.k.
uložak 121 KO Rožat, s upisanim vlasničkim dijelom 1/1 Općenarodna imovina, organ upravljanja Komunalno poduzeće za održavanje i izgradnju
zelenih površina „PARK" u Sarajevu, sa zabilježbom zabrane raspolaganja i opterećenja nekretnina u ovom ZK ulošku po osnovu Uredbe RH kl.
940-01/91-01/05 od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta

b)zemljište označeno kao k.č. 315/5, vrt, bez upisane površine, k.č. 315/6, vrt, površine 1856 m2, k.č. 315/9, vrt, površine 392 m2, ukupno 2248 m2,
upisane u z.k. uložak 115 KO Rožat, s upisanim vlasničkim dijelom 1/1 Društveno vlasništvo, organ upravljanja Komunalno poduzeće za održavanje
i izgradnju zelenih površina„Park" u Sarajevu, sa zabilježbom zabrane raspolaganja i opterećenja nekretnina u ovom ZK ulošku po osnovu Uredbe
RH kl. 940-01/91 -01 /05 od 17.07.1991. godine (NN 36/91), bez tereta.

4200258320003

Kantonalno

javno

komunalno

preduzeće

"PARK"

d.o.o.

Sarajevo

48.528,45 EUR 94.913,39 KM

aukcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTOR

Adnan Jašarević

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: