Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponuda o preuzimanja dioničkog društva TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo

Datum objave: 01.02.2023. 11:17 / Izvor: Dnevni list, 01.02.2023.

PONUDA ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA

od strane: Bingo d.o.o. export-import Tuzla

za dionice društva: TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo

 

Ponuditelj

Bingo d.o.o. export-import Tuzla. Bosanska Poljana bb, 75000 Tuzla

Emitent

TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 327.926 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 KM, oznaka DCNSR.

Temeljni kapital emitenta

Temeljin kapital emitenta iznosi 32.792.600.00 KM.

Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik 308.826 dionica Emitenta, što predstavlja 94.1755% ukupno emitovanih dionica Emitenta.

Dionice na koje se Ponuda za preuzimanje odnosi

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 19.100 redovnih dionica na ime što predstavlja 5,8245% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 100.00 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Izjava o preuzimanju

Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima Emitenta za sticanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 57,00 KM, što predstavlja 57,00% od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja

Ponude za preuzimanje

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje.

Ponuditelj će, također, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja

Društvo ovlaiteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira u FBiH

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/11

Telefon: +387 (0)33 279 150

Telefaks:+387(0)33 279151

E-mail: info@rvp.ba

Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 08:00 -16:00

Izvor finansiranja

Novčana sredstva Ponuditelj osigurava iz vlastitih sredstava iz poslovne aktive i portofolia društva

obezbjeđenje sredstava za isplatu

Sredstva su uplaćena na poseban račun otvoren kod Registra vrijednosnih papira FBIH

Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje

Cilj Ponude za preuzimanje je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja Ponude za preuzimanje.

Strateški planovi Ponuditelj i Namjera u pogledu budućeg poslovanja

Namjera Ponuđača je, s ciljem unapređenja poslovanja ciljnog društva, zadržavanja djelatnosti i jačanje pozicije u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. Provođenje ponude za preuzimanje ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljnjeg razvoja, te povećanje poslovne aktivnosti ciljnog društva. Strateški plan Ponuđača je značajno unaprijediti poslovnu strategiju što podrazumjeva povećanje obima poslovanja, povećanja produktivnosti i rentabiliteta ciljnog društva i unapređenja u dijelu vršenja djelatnosti. Osmišljenom politikom upravljanja želi se postići razvoj, unapređenje i inovacije u cilju proširenja tržišnog djelovanja. Preuzimanje neće imati negativnog uticaja na politiku zapošljavanja i ravnopravan status zaposlenika ciljnog društva i društva Ponuđača.

Namjera u pogledu statusa uposlenih i Uprave društva

Status uprave i uposlenih neće se mijenjati. Ponuditelj nema namjeru vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva u skoroj budućnosti osim u slučajevima kada je obavezan Zakonom.

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac bude držao najmanje 95 % dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponudilac će u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje iskoristiti pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu.v

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana 11. Stav 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu neposredno-ličnim dolaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu (radnim danima od 8:30 do 15:00 sati), te posredno-preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije (navedene u sljedećem stavu, tačka a.) na adresu Registra vrijednosnih papira FBiH u Sarajevu koja mora biti zaprimljena najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.;

a.         ) Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2)

-Dokaz o tekućem računu vlasnika dionica otvoren kod banke iz BiH, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju ponude (originalna potvrda ili ovjerena fotokopija) na kojoj je uz broj računa naveden i JMBG ili broj lične karte vlasnika.

b.         ) Pravno lice mora sa sobom donijeti:

-Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2)

-Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe kod banke BiH (originalan dokument ili ovjerena fotokopija) na kojoj je uz broj računa naveden i ID broj pravnog lica. -Izvod iz nadležnog registra u kojem je registrirano pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku ne starije od 30 dana -Ovjerena kopija LK zakonskog zastupnika ili opunomoćnika Ukoliko se isplata sredstava vrši punomoćniku-advokatu po specijalnoj punomoći a koji su Zakonom ovlašteni da primaju sredstva svojih klijenta, te vrše prenos istih u skladu sa Zakonom i propisima kojima se reguliše devizno poslovanje i prenos novčanih sredstava potrebno je dostaviti ovjerenu specijalnu punomoć i orginalan ili ovjeren dokaz o tekućem računu punomoćnika-advokata otvoren kod banke u BiH. Vlasnik vrijednosnog papira može takode prihvatiti ponudu posredno, tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti u roku od 28 dana od dana objave na adresu Registra za vrijednosne papire FBiH. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane. Podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra moraju da odgovaraju podacima upisanim u NP2 nalogu. Količina vrijednosnih papira upisana u NP2 nalogu treba da se nalazi na RVP računu vlasnika, osim ako su dionice upisane a skrbničkom računu kada prihvaćanje ponude obavlja banka skrbnik.

 

i

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od pri hvatanja Ponude za preuzimanje

Dostupnost Ponude za preuzimanje

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponudu za preuzimanje je dostupna u Registru vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Visokom, 30.01.2023. godine VGT BROKER D.O.O. VISOKO

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: