Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova interventnog održavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Datum objave: 01.10.2019. 08:16 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

PUTEVI BRČKO

Broj predmeta: 01-4558/19

Broj akta: 04-AS-002/19

Brčko,        23.09.2019.godine

 

Na osnovu Člana 90. a u vezi sa Članom 17. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07^ 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, te člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH broj: Ol-UO-149/17 od 26.12.2017. godine, a shodno Zahtjevu za nabavku radova broj predmeta: 01-4558/19, broj akta: 04-M1-001/19, od 23.09.2019. godine, Direktor JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

(1) Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Preduzeće), u skladu sa ukazanom potrebom, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova putem direktnog sporazuma-Nabavka radova interventnog održavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 6.000,00 KM (slovima:šesthiljađa KM), bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

(1)        Predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava Ažuriranog Poslovnog plana za 2019.godinu.

(2)        Predmetna nabavka je predvidena u izmjeni i dopuni Plana nabavke br.8 za 2019.g. redni broj: 6/19.

Član 4.

Opis radova koji su predmet nabavke i koja se pokreće ovom Odlukom definisan je u specifikaciji, koja čini sastavni dio zahtjeva za dostavu ponuda za predmetnu nabavku.

Clan 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabake.

Clan 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i biće objavljena na web stranici Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: