Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na adaptaciji objekata na dvije lokacije za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Datum objave: 14.10.2019. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

862-1-3-111-3-131/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Maja Karalić
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na adaptaciji objekata na dvije lokacije za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Banjoj Luci


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na adaptaciji objekata na dvije lokacije za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Banjoj Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacioni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

159.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

159000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci koji obuhvata objekte na dvije
lokacije:
LOKACIJA 1 (Save Mrkalja 14 i 16):
a) objekat JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i
b) objekat Vlade Republike Srpske.
LOKACIJA 2 (Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A):
v) objekat studijskog programa Stomatologija i
g) objekat studijskog programa Farmacija.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 30 (trideset) dana, računajući od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok za plaćanje je do 30 (trideset) dana od dana prijema uredno ispostavljene dokumentacije za plaćanje na
protokol Univerziteta u Banjoj Luci OJ Medicinski fakultet, Save Mrkalja 14, Banja Luka

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, detaljnije navedeno u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, detaljnije navedeno u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, detaljnije navedeno u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2019. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada administracije Univerziteta u Banjoj Luci – sala za sastanke,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: