Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na rekonstrukciji kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukciji podnog ekrana te zamjeni konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka C

Datum objave: 18.10.2019. 09:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.10.2019.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na elektranama i toplanama

2019/S 202-492783

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Legal Basis:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

HEP - Proizvodnja d.o.o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivona Žarković
Telefon: +385 16322044
E-pošta: proizvodnja-nabava1@hep.hr
Telefaks: +385 16321564
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://proizvodnja.hep.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0040514

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka C

Referentni broj: 27-V-31/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45251000

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi: Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT (Najboljim Raspoloživim Tehnikama), rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka C.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 60 146 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45251000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

TE-TO Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su radovi: Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT (Najboljim Raspoloživim Tehnikama), rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka C.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Temperatura pare na izlazu iz kotla / Ponder: 2 % tj. 2 boda

Kriterij kvalitete - Naziv: Učin parnog kotla nakon rekonstrukcije (t/h) / Ponder: 4 % tj. 4 boda

Kriterij kvalitete - Naziv: Stupanj iskoristivosti kotla nakon rekonstrukcije (%) / Ponder: 4 % tj. 4 boda

Cijena - Ponder: 90 % tj. 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 60 146 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u registar

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja upisuju odgovore u rubrike ESPD-a obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost ponuditelja za obavljanje profesionalne djelatnosti iz ove točke dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana..

Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno DON-u.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, jamstvo za otklanjanje

Nedostataka u jamstvenom roku, jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON-u.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno DON-u.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 28/11/2019

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 28/11/2019

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, I. kat, soba 124, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

14/10/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: