Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, ponovljeni postupak br 3

Datum objave: 21.10.2019. 09:04 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.10.2019.

Hrvatska-Šibenik: Pomorski građevinski radovi

2019/S 203-495171

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Lučka uprava Šibensko-kninske županije
16023498983
Draga 14
Šibenik
22000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Aras, Nebojša Makarin
Telefon: +385 22219852
E-pošta: info@luskz.hr
Telefaks: +385 22219863
NUTS kod: HR034

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.luskz.hr

Adresa profila kupca: www.luskz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0040875
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane s lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Radovi na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, ponovljeni postupak br 3

 

Referentni broj: 1/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45244000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet javnog nadmetanja je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, koja obuhvaća sljedeće radove: pripremni i završni radovi, zemljani radovi, betonski radovi, klesarski i afalterski radovi, ugradnja opreme, radovi vodovoda i kanalizacije i radovi elektroinstalacija.

Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su Građevinskom i geotehničkom glavnom projektu broj projekta: PP-100/17, zajednička oznaka projekta Z.O.P.: 22/17, glavni projektant Ivica Galasso, dipl. ing. građ., od kolovoza 2017. godine koji čine 4 Mape, te izvedbenim projektima (Građevinski - br PP-116/18; Vodovod i kanalizacija- br T.D: 949-05/18-K,V), iz ožujka 2018. koji se nalaze u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 978 793.05 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45244000
45241500
45262422
45310000
45332000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvođenja radova je k.č. 2027/206 k.o. Žirje smještena u luci Kaprije, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet javnog nadmetanja je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, koja obuhvaća sljedeće radove: pripremni i završni radovi, zemljani radovi, betonski radovi, klesarski i afalterski radovi, ugradnja opreme, radovi vodovoda i kanalizacije i radovi elektroinstalacija.Predmet nabave je detaljno opisan u Tehničkim specifikacijama i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su Građevinskom i geotehničkom glavnom projektu broj projekta: PP-100/17,zajednička oznaka projekta Z.O.P.: 22/17, glavni projektant Ivica Galasso, dipl. ing. građ., od kolovoza 2017. godine koji čine 4 Mape, te Izvedbenim projektima (Građevinski - br PP-116/18; Vodovod i kanalizacija- br T.D: 949-05/18-K,V), iz ožujka 2018. koji se nalaze u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 20 %; max 20 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 10 %, max 10 bodova
Cijena - Ponder: 70 %; max 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 978 793.05 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije“, ref.br. KK.07.4.1.02.0006

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi, ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac; Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar / Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

Naznačeno u DON-u.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude 200 000 HRK u obliku bankovne garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % ugovorenog iznosa;

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % konačno izvršenih radova.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Točka 7.12, DON-a.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Točka 7.2 DON-a.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Točka 7.9 DON-a.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, HR-22000 Šibenik, HRVATSKA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

 

Sukladno DON-a.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a. Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne,

Informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5.primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
DKOM
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/10/2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: