Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavka radova zimskog održavanja lokalnih putova

Datum objave: 22.10.2019. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SKEDIŠNJA BOSNA

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Datum.18 10.2019 g

Broj: 02-14-2244

 

Na temelju člana 14 stav (1). dana 18 stav (1). čfa 87 stavak (2). 88 189 Zakona o javnim nabavkama (.SI glasnik B»H\ broj 39/14) članka 10 Odiuke o izvršenju Proračuna općine Kreševo za 2019g br br 01-02-2899 od 29.12 201817.g te članka 39.Statuta općine Kreševo br.01-02-670/08 od 08.05.2008.g. Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavka radova konkurentskim postupkom Zimsko održavanje lokalnih putova

 

Članak 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabave radova .Zimsko održavanje lokalnih putova

Procijenjena vnjednost nabavke iz člana 1. ove Odluke je do 34.000.00KM (slovima: tridesetćetiri KM) bez uračunatog PDV-a

Nabavka radova iz članka 1. ove odiuke vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u proračunu općine Kreševo sa pozicije -ekonomski kod br. 613724-1

Javna nabavka će se provesti putem konkurentskog postupka

 

Postupak javne nabave provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima Evidenćjski broj javne nabavke: 3 u rubna radovi

 

Članak 2.

Kriterij za dodjelu ugovora je .najniža cijena"

 

Članak 3.

Nakon provedenog konkurentskog postupka. sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se okvirni sporazum za razdoblje do kraja 2020.godine

 

Članak 4.

Postupak nabavke po ovoj odluci provest će povjerenstvo za javnu nabavfcu koje će općinski načelnik formirati posebnim rješenjem.

 

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke rukovodilo se činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom javnih nabavki za 2019.godinu, u rubrici .radovi" pod stavkom 3.

Procijenjena vrijednost nabave je realna, osigurana su sredstva za navedene radove u proračunu opčine Kreševo, a predložena je i odgovarajuća vrsta postupka

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: